نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی سیاسی از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهمترین نیاز اساسی انسان برای حیات است که شانه‌به‌شانۀ دگردیسی در روندها و فرایندهای زندگی جمعی متحول شده است و ابعاد مختلفی یافته است. در دوران مدرن مفهوم بسیط یا بهتعبیری پسامدرن دال شناور امنیت در بستر نظام دانش برآمده از گفتمان کلاسیک امنیت ملی مدلولی یافت که جامع اعضا و مانع اغیار نبود. نقیصه‌ای که با صورتبندی‌ای جدید از مفاهیم و ایجاد پیوند معنایی نوینی میان مقولة امنیت و عدالت ذیل نظام دانش برآمده از گفتمان امنیت جامعه‌ای تاحدودی مرتفع گردید. درواقع، مفهوم امنیت ملی فقط در وضعیتی میتواند متضمن و منادی «امنیت پایدار/ security sustainable» باشد که موجد و مولد عدالت در تمامی سطوح اجتماعی باشد و با تقویت سرمایة اجتماعی اطمینان و آسودگی‌ خاطر افراد و گروههای اجتماعی را بههمراه داشته باشد. این مهم مستلزم اتخاذ رویکردی جامعهمحور دربرابر رویکردی قدرتمحور است. امری که با تقدمبخشیدن به جامعة مدنی و تقویت نهادهای جامعهبنیاد و ابتنای روندهای سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری بر ارزشهای اجتماعی و فرهنگی میسور و میسر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Security in the Realm of Social Justice: From Processes to the Emergence A Critical Look at Justice and National Security

نویسندگان [English]

  • Salman Sadeghizadeh 1
  • Abdulamir Nabavi 2

1 PhD in Political Sociology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies

2 Faculty Member of Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Demand for security is the second most essential human need after the physiological necessities to the life which evolves along with the metamorphoses in common life trends and processes and has gotten different aspects. In the modern age, the plaint concept - or an afloat signifier from a postmodernist perspective - of security in the epistemological context created from the classic discourse of national security was related to a signified which was neither inclusive to all the members nor exclusive to the aliens. The mentioned shortage has been fixed through the new articulation of concepts and creation of a new conceptual correlation between the security and justice under a new epistemology embedded in the societal security discourse. In fact, the concept of national security could serve the sustainable security so long as it succeeds to create and insure justice in all societal fields along with boosting the social capital by which the convenience of individuals and social groups is reachable. To do so, adopting a society-based approach instead of a power-based one is necessary. This main is feasible and reachable only by prioritizing the civil society, empowering the society-founded institutions and embedding the policy making in the social and cultural values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • National Security
  • Societal Security
  • social capital
  • Copenhagen School
افتخاری، اصغر (1381)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
افتخاری، اصغر (1392)، امنیت اجتماعیشده؛ رویکردی اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بشیریه، حسین (1372)، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.
بشیریه، حسین (1376)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، ج 1، تهران: نشر نی.
بوزان، باری (1378)، مردم، دولت‌ها، و هراس، ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات راه‌بردی، ویراستار مجتبی عطارزاده، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
پای، لوسین و دیگران ‌(1380)، بحران‌ها و توالی‌ها در توسعة سیاسی، غلامرضا خواجه‌سروی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
تاجیک، محمدرضا (1381)، مقدمه‌ای بر استراتژی‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست ‌جمهوری.
ربیعی، علی (1383)، مطالعات امنیت ملی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
علوی‌پور، سیدمحسن و دیگران (1387)، مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
غرایاق زندی، داوود (1393)، عدالت و امنیت ملی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
ماکیاولی، نیکولو (1366)، شهریار، ترجمة داریوش آشوری، تهران: پرواز.
ماندل، رابرت (1377)، چهرة متغیر امنیت ملی، ترجمة پژوهشکدۀ مطالعات راه‌بردی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
نصری، قدیر (1385)، «پستمدرنیسم و مطالعات راهبردی: الزامات روششناختی»، فصل‌نامة مطالعات راهبردی، ش 31.
نصری، قدیر (1390)، درآمدی نظری بر امنیت جامعهای (مفاهیم، مؤلفهها، و نظریهها)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نصری، قدیر (1381)، «بنیان‌های نظری مدینة دینی و دین مدنی»، فصل‌نامة مطالعات راهبردی، ش 15.
ورسلی، پیتر (1388)، نظریه‌های جامعه‌شناسی نظم، ترجمة سعید معیدفر، تهران: جامعه‌شناسان.
وینسنت، اندرو (1371)، نظریه‌های دولت، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
هابز، توماس (1380)، لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
هانتینگتون، ساموئل (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علم.
Brooker, Paul (2000), Non–Democvatic Regimes: Theory, Government and Practics, U.S.A.: St. Martin's Press.
Buzan, B., O. Wæver, and J. de Wilde (1998), Security: A New Framework for Analysis, Boulder, CO: Lynne Reinner.
Buzan, Barry (2005), From World Society to Global Society, New York: Palgrave.
Mcsweeney, Bill (2007), “Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School”, in: International Security, Barry Buzan and Lene Hansen (eds.), London: Sage.
Mutimer, D. (2007), Critical Security Studies: A Schismatic History in Contemporary Security Studies, A. Collins (eds.), Oxford: Oxford University Press.
Putnam, R. D. (1993), Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy,Princeton, NJ: Princeton University Press.
Snyder, Craig (2007), Contemporary Security and Strategy, 2nd edition, London: Palgrave.
Touraine, Alain (2007), New Paradigm for Understanding today’s World, trans Gregory Elliott, Cambridge: Polity Press.
Waever, Ole (1999), Concepts of Security, Copenhagen: University of Copenhagen.
Waever, Ole (2000), “What is Security? The Securityness of Security”, in: European Security Identities, B. Hansen (ed.), Copenhagen: Copenhagen Political Studies Press.
Warn, Mark (2002), Trust and Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.