نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دکترای سیاست‌گذاری عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری عرفان اسلامی، پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

کتاب سیاست‌گذاری عمومی نوشتة پیر مولر ازجمله نخستین کتاب‌های مربوط به حوزة سیاست‌گذاری عمومی است که در ایران ترجمه و چاپ شده است. سیاست‌گذاری عمومی بهمعنای علم دولت در عمل و تحلیل سیاست‌های عمومی که به‌عنوان رشته‌ای دانشگاهی نیز محسوب می‌شود، کمی بیش از یک دهه است که در ایران موردتوجه قرارگرفته و در چند دانشگاه محدود تدریس می‌شود. در این کتاب نویسنده باتوجهبه ساختار سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در فرانسه سعی کرده است خواننده را با مفاهیم مهم و بنیادین در حوزة سیاست‌گذاری عمومی آشنا کند و روشی را برای مطالعة سیاست‌گذاری عمومی به خوانندگان و دانشجویان علاقه‌مند ارائه کند. در این مقاله پس از معرفی اولیة مفهوم سیاست‌گذاری عمومی بهمنزلة رشته‌ای جدید در ایران، فصول کتاب به‌ترتیب معرفی می‌شود و موردبحث و تحلیل قرار می‌گیرد. نقد و بررسی ترجمۀ کتاب نیز بخش دیگری است که در انتهای مقاله به آن اشاره میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Criticism and Review of the Book “Public Policy”

نویسندگان [English]

  • Morteza Noormohammadi 1
  • Amir Lotfi 2
  • Zahra Lotfi 3

1 1Assistant Professor of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University

2 PhD in Public Policy, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

3 PhD Student of Islamic Mysticism, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

چکیده [English]

Public Policy, written by Pierre Muller, is one of the first books on public policy that has been translated and published in Iran. Known as the science of a state in action and analyzing the public policies and also as an academic discipline, public policy has attracted the attention of experts in Iran since more than a decade ago, and it is now being taught in a limited number of universities. Regarding the structure of policymaking and decision-making in France, the writer of this book has attempted to make the readers familiar with the important and fundamental concepts in the field of public policy and propose an approach for the study of public policy to the interested readers and students. After providing an initial introduction to the concept of public policy, as a new discipline in Iran, the book chapters are introduced and discussed respectively. The review and critiques of the book translation are included in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public policy
  • Decision-making
  • Policy
  • State
  • France
آشوری، داریوش (1384)، دانشنامة سیاسی، تهران: مروارید.
شافریتز، پی بریک و جی ام. کریستوفر (1390)، سیاست‌گذاری عمومی در ایالات ‌متحدة آمریکا، ترجمة حمیدرضا ملکمحمدی، تهران: دانشگاه امام صادق.
فرهنگ بزرگ سخن (1381)، به‌سرپرستی حسن انوری، تهران: سخن.
مولر، پیر (1378)، سیاست‌گذاری عمومی، ترجمة حمیدرضا ملکمحمدی، تهران: دادگستر.
وحید، مجید (1383)، سیاست‌گذاری عمومی، تهران: میزان.
Laswell, Harold and Daniel Lerner (1951), The Policy Sciences: Recent Development in Second Method, Stanford: Stanford University Press.
Mclean, Milla and Alistair Lain (2003), Oxford Concise Dictionary of Politics, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press.