نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کوئنیتن اسکینر بههمراه گروهی از نویسندگان و استادان جریان موسوم به مکتب کمبریج در بازکاوی انتقادی تاریخ اندیشۀ اروپایی و بازنشر انتقادی متون کلاسیک اندیشۀ سیاسی مدرن نقش قابل‌توجهی داشت. اسکینر با تلفیق رویکرد زمینه‌گرایانه و قصدگرایانه در پژوهش‌های گستردۀ خود نشان می‌دهد که ارزشهای تثبیتشده در شیوۀ زندگی امروز و شیوه‌های تفکر ما دربارۀ آن ارزشها بازتاب مجموعه‌ای از گزینشهایی است که در زمانهای متفاوت و ازمیان امکان‌های تاریخی متفاوت صورت پذیرفتهاند. یکی از حوزه‌های اصلی علاقۀ اسکینر کاوش در ریشه‌های سنتِ جمهوری‌خواهی است. بررسی سرنوشت فکر سیاسی رومی و تحلیل ریشه‌های تاریخی نظریۀ نئورومی بخشی از پروژۀ بازشناسی سنت جمهوری‌خواهی انگیسی است که اسکینر توجه ویژه‌ای به آن مبذول داشته است. کتاب آزادی مقدم بر لیبرالیسم بخشی از سهم اسکینر در مطالعۀ نظریۀ نئورومی آزادی مدنی است. این مقاله در چهار قسمت به بازخوانی این کتاب می‌پردازد و سنجش ابعادی از ترجمۀ فارسی و ابعادی از رویکرد اسکینر را در قرائت فکر سیاسی و مفاهیم سیاسی در بستر تاریخ در بر می‌گیرد. پرسش اصلی این است که کوئنتین اسکینر به‌منزلۀ مشهورترین متفکر جریان نوجمهوری‌خواهی تا چه‌اندازه‌ای از قلمرو «تاریخ‌نگاریِ» مفاهیم فلسفۀ سیاسی غرب فراتر رفته است؟ آیا او یک «فیلسوف»ِ سیاست است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Historiography of Neo-Roman Thought: Critical Review of Skinner’s Liberty before Liberalism

نویسنده [English]

  • Reza Najafzadeh

Assistant Professor of Political Science, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Quentin Skinner and a group of writers and professors of so called Cambridge School have had an undeniable role in critical rereading of history of European thought and reprinting some of the classical texts of modern political thought. Skinner, in his enormous hermeneutical studies, linking the contextualist approach to the intentionalist view, shows that the established values of today’s life style and our thinking about the values reflect a set of selections that we have made through the different historical times and possibilities. The contentious history of modern concept of liberty is such a case. Skinner puts the theory of civic liberty against the liberalism believing that the ideological triumph of liberalism in nineteenth degraded the republican cause of liberty. The republican tradition is one of the Skinner’s fields of archeological rediscovery, and surveying the trajectory of Roman political thought and analyzing historical roots of neo-Roman theory of Liberty are a part of the project of rediscovering the English republican tradition. Then, in a reductionary historicism, Skinner’s archeological hermeneutic is an English one, and his research program focused on the modern British history of liberty. His conservative archeology could not go beyond a mere historiography of thought and it is difficult to find in his project a critical position and also a philosophical examination in the field of politics. Skinner is a conservative Foucauldian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political thought
  • Quentin Skinner
  • Republicanism
  • neo-Roman theory of liberty
  • monarchism
  • Liberalism
اسکینر، کوئنتین (1390)، آزادی مقدم بر لیبرالیسم، ترجمۀ فریدون مجلسی، تهران: فرهنگ جاوید.
اسکینر، کوئنتین (1390)، ماکیاولی، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران: طرح نو.
پتی، فیلیپ (1388)، جمهوری‌خواهی: نظریه‌ای در آزادی و حکومت، ترجمۀ فرهاد مجلسی‌پور، تهران: شیرازه.
فوکو، میشل (1392)، دیرینه‌شناسی دانش، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشرنی.
ماکیاولی، نیکولو (1379)، گفتارها، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
میل، جان استوارت (1379)، انقیاد زنان، ترجمۀ علاءالدین طباطبایی، ت‍ه‍ران: ه‍رم‍س‌.
Berlin, Sir Isaiah (1958), “Two Concepts of Liberty”, in: Four Essays on Liberty, London, Clarendon Press.
Constant, Benjamin (1988 [1816]), The Liberty of Ancients Compared with that of Moderns, Reprinted in Political Writings, (ed.) Biancamaria Fontana, Cambridge: Cambridge University Press.
Deacon, Richard (1985), The Cambridge Apostles: A History of Cambridge University's elite Intellectual Secret Society, R. Royce.
Edling, Max and Ulf Mörkenstam (1995), “Quentin Skinner: From Historian of Ideas to Political Scientist”, Scandinavian Political Studies, Bind 18.
Skinner, Quentin (2002), “A Third Concept of Liberty, Isaiah Berlin Lecture”, Proceedings of the British Academy, vol. 117.
Skinner, Quentin (2003), Liberty before Liberalism, Cambridge University Press.
Skinner, Quentin (18 April 2008), “Interview Transcript”, in: Interview with Making History, London:.
Skinner, Quentin (10 January 2008), Interview of Quentin Skinner, by Alan Macfarlane:
<http://www.alanmacfarlane.com/DO/filmshow/skinnertx1.htm>.