نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت ‌علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تأمل درباب کار و فکر داعش و دیگر گروههای مشابه اهمیت حیاتی دارد. مجموعۀ آثار تولیدشده درباب این گروه را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: آثار گزارشی یا روایی و آثار پ‍ژوهشی یا تأملی. کتابی که در این مجموعه وارسی میشود در عداد کتب و آثار تأملی است که نویسندة آن به سیاقی نظری به تفحص در بطن افعال و افکار داعش میپردازد. در وضعیتی که برخی محققان داعش را یک سانحه و بعضی آن را برنامه‌ای سنجیده مینامند نویسندهای بهنام بختیار علی سخن تازه‌ای می‌گوید. بهباور او، داعش و کارهایش تازگی ندارد؛ به این علت که داعشیان کاری را میکنند که بعثیها و اعضای القاعده کردهاند و گروههای بالقوة دیگر خواهند کرد! او این کارهای دهشتبار و ادعاهای زمانپریش را به هویتپرستی ازلی‌گرا و جاودانه نسبت می‌دهد و بر آن است که مقوله‌ای بهنام عقل شرقی سرچشمة این خشونتهاست. او ماهیت و مکانیسم این مفهوم ابداعی را شرح نمی‌دهد، اما با تمرکز بر هویتستایی یا هویتپرستی جنونآمیز تحلیل جدیدی از داعش بهدست میدهد که درمیان اقسام تحلیل‌های مطرح‌شده شایان توجه است. آنچه درادامه میخوانید شرح‌نظر بختیار علی و البته نقد روش و داوریهای اوست که به سیاق نقد متون علوم انسانی انجام یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ISIS:Eastern Violence and Critique of Fascistic Reason: A Critical Look at Method, Content, and the Claims

نویسنده [English]

  • Ghadir Nasri

Faculty Member of Kharazmi University

چکیده [English]

Deliberation on thought and acts of ISIS has an strategic importance. Sources about ISIS are divided into two categories: Narrative sources and deliberative works. ISIS: Eastern Violence and Critique of Fascistic Reason written by Bachtyiar Ali (Tehran: Markaz Publisher, 2015), is a theoretical and philosophical research about entity and origins of ISIS. According to Bachtyar Ali’s analysis, ISIS is the result of capitalism in the east. According to his belief, ISIS are like AL–Qaeda and Baasist groups and we cannot find any important difference between them since ISIS did what AL–Qaeda and Baasist groups have done and other potential groups will do. He relates these intimidating deeds and baseless claims to eternal identity, and believes that eastern wisdom is the source of all these violent acts. He does not explain the nature and mechanism of this innovative concept, but he interprets ISIS with a focus on identity and lunatic patriotism.  This article pays attention to Bakhtiar Ali’s opinions about the aforementioned concepts and reviews his work based on the methodological and theoretical perspectives such as method critique, content critique, and structure critique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eastern Violence
  • Fascistic Reason
  • Emancipation without Emancipator
  • Radical Violence
آرنت، هانا (1359)، خشونت، ترجمة عزتالله فولادوند، تهران: خوارزمی.
علی، بختیار (1394)، داعش: خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی، ترجمة سردار محمدی، تهران: نشر مرکز.
Brendan, Oleary, John McGarry, and Khaled Saleh (eds.) (2005), The Future if Kurdistan in Iraq, Philadelphia: University of Philadelphia Press.
Greenfeld, Liab )2000(, “Nationalism: Five Road to Modernity”, in: Nationalism: Critical Concepts in Political Science, John Hutchinson and Anthony Smith (eds.), New York and London: Routledge.
Reicher, Stephen and Nick Hopkins )2001(, Self and Nation, London: Sage Publications.