نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز

چکیده

کتاب اخلاق، قانون و سیاست شامل برگردان جستارهایی از آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی است. بخش‌های مختلف کتاب دربرگیرندة مسائلی انضمامی است که شوپنهاور همانند هر فیلسوف دیگری این موضوعات را در ذیل بنیان‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی‌اش بسط داده است. در این نوشتار تلاش می‌شود با نگاهی به مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، و نیز روش‌شناختی او و نیز ارتباط اوضاع و احوال و زمینة زندگی فردی و اجتماعی‌اش با اندیشه‌ورزی او به مهم‌ترین دغدغه‌های او، که درقالب این اثر گرد آمده است، پرداخته شود. همچنین، ضمن اشاره‌ای به ساختار اثر ازنظر شکلی و محتوایی، نسبت زیستجهان کنونی‌مان با اندیشه‌ها و تأملات شوپنهاور به‌طور مختصر موردواکاوی قرار می‌گیرد. مسئلة مهم در زمینة اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی شوپنهاور نقش اراده‌ای کور و بیهدف بهمثابة بنیان هستی‌شناختی آرای اوست که موجب نگاهی تلخ به انسان و حیات سیاسی شده است. بااینحال، او برای زندگی آدمی و بهویژه ساحت‌هایی همچون اخلاق بهعنوان روابط فیمابین انسانها و نیز هنر اهمیت فراوانی قائل است. او باوجود نگاه بدبینانه و تراژیک درصدد ارائة بینشی آری‌گویانه به زندگی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Manifest against Optimism and Self-consciousness: A Critique of the Philosophy of Arthur Schopenhauer Based on the Book of "Ethics, Law, and Politics”

نویسنده [English]

  • Reza Nasiri Hamed

Assistant Professor of Political Science, Institute of Iranian History and Culture, University of Tabriz

چکیده [English]

The book of Ethics, Law, and Politics includes the translation of the essays by famous German philosopher Arthur Schopenhauer. The various sections of the book encompass concrete issues that Schopenhauer has, like any other philosopher, expounded on the basis of his ontological and epistemological foundations. In this paper, we try to survey his ontological, epistemological, and methodological foundations, as well as the relation between the conditions and the context of his personal and social life with his thoughts, to understand his most important concerns. Also, while referring to the structure of this book in terms of its form and content, the relation of our current world to the Schopenhauer's thoughts and reflections is analyzed briefly. An important issue in Schopenhauer's political and social ideas is the role of blind and aimless will as the ontological basis of his views, which has led to a bitter insight toward man and political life. However, he places great emphasis on human life, especially on ethics as a relationship between human beings and the art. So, despite his pessimistic and tragic point of view, he is trying to provide a clear vision of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schopenhauer
  • will
  • pain
  • suffering
  • Ethics
  • art
ابراهیمی دینانی، غلامحسین (1376)، ماجرای فکر فلسفی در اسلام، ج 1، تهران: طرح نو.
احمدی، بابک (1375)، حقیقت و زیبایی: درسهای فلسفة هنر، تهران: نشر مرکز.
استیس، والتر ترنس (1361)، عرفان و فلسفه، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش.
برلین، آیزایا (1393)، سرشت تلخ بشر: جستارهایی در تاریخ اندیشهها، ترجمة لیلا سازگار، تهران: ققنوس.
تافه، تامس (1379)، فلسفة آرتور شوپنهاور، ترجمة عبدالعلی دستغیب، آبادان: پرسش.
تنر، مایکل (1373)، آرتور شوپنهاور، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: کهکشان.
تنر، مایکل (1387)، شوپنهاور، متافیزیک، و هنر، ترجمة اکبر معصومبیگی، تهران: آگه.
توماس، هنری و دانالی توماس (1372)، ماجراهای جاودان در فلسفه، ترجمة احمد شهسا، تهران: ققنوس.
جهانبگلو، رامین (1377)، شوپنهاور و نقد عقل کانتی، ترجمة محمد نبوی، تهران: نشر نی.
دورانت، ویل (1350)، لذات فلسفه، ترجمة عباس زریاب خوئی، تهران: اندیشه.
دوکاسه، پیر (1367)، فلسفه‌های بزرگ، ترجمة احمد آرام، تهران: پرواز.
راسل، برتراند (1365)، تاریخ فلسفة غرب، ج 2، ترجمة نجف دریابندری، تهران: پرواز.
ژیلسون، اتین (1402 ق)، نقد تفکر فلسفی غرب از قرون وسطی تا اوایل قرن حاضر، ترجمة احمد احمدی، تهران: حکمت.
شپرد، آن (1382)، مبانی فلسفه هنر، ترجمة علی رامین، تهران: علمی و فرهنگی.
شوپنهاور، آرتور (1327)، افکار شوپنهاور، ترجمة مشفق همدانی، تهران: بی‌نا.
شوپنهاور، آرتور (1375)، هنر و زیبایی‌شناسی، ترجمة فؤاد روحانی، تهران: زریاب.
شوپنهاور، آرتور (1385)، هنر همیشه برحقبودن: 38 راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خوردهاید، ترجمة عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.
شوپنهاور، آرتور (1388)، جهان هم‌چون اراده و تصور، ترجمة رضا ولی یاری، تهران: نشر مرکز.
شوپنهاور، آرتور (1391)، جهان و تأملات فیلسوف: گزیدههایی از نوشتههای آرتور شوپنهاور، گزیده و ترجمة رضا ولی یاری، تهران: نشر مرکز.
شوپنهاور، آرتور (1392)، درباب طبیعت انسان، ترجمة رضا ولی یاری، تهران: نشر مرکز.
شوپنهاور، آرتور (1393)، اخلاق، قانون و سیاست، ترجمة عظیم جابری، تهران: افراز.
شه‌وری، احمد (1375)، دیپلماسی بحران؛ مطالعة موردی: روسیه به ضمیمة جغرافیای بحران در آفریقا، تهران: مؤسسة چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
طالبزاده، سیدحمید (1392)، «ارزیابی انتقاد شوپنهاور از تحلیل علیت کانت»، نشریة فلسفه، س 41، ش 1.
فروغی، محمدعلی (1320)، سیر حکمت در اروپا، ج 3: از آغاز سدة نوزدهم میلادی تا زمان حاضر، تهران: بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه.
قیصر، نذیر (1384)، اقبال و شش فیلسوف غربی (فیخته، شوپنهاور، نیچه، جیمز، برگسون، مک تاگارت)، ترجمة محمد بقایی ماکان، تهران: یادآوران.
کاپلستون، فردریک (1382)، تاریخ فلسفة جلد هفتم از فیشته تا نیچه، ترجمة داریوش آشوری، تهران: علمی و فرهنگی؛ سروش.
کرسون، آندره (بیتا)، فلاسفة بزرگ: شوپنهاور، ترجمة کاظم عمادی، تهران: بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه.
کوفمان، والتر (1388)، کشف ذهن؛ نیچه، هایدگر، و بوبر، ج 2، ترجمة فریدالدین رادمهر، تهران: چشمه.
گنجیان خناری، علی (بیتا)، «بدبینی فلسفی در اندیشة ابوالعلاء معرّی و آرتور شوپنهاور»، مطالعات ادبیات تطبیقی، س 4، ش 13.
مگی، برایان (1372)، فلاسفة بزرگ: آشنایی با فلسفة غرب، ترجمة عزتالله فولادوند، تهران: خوارزمی.
مهرین، مهرداد (بیتا)، جهان‌بینی شوپنهاور، تهران: مؤسسة مطبوعاتی عطایی.
ناناجیوکو، بیکو (1394)، رویکرد شوپنهاور به شرق، ترجمة محسن اکبری، تهران: نگاه معاصر.
نیچه، فردریک (1378)، خواست و اراده معطوف به قدرت، ترجمة رؤیا منجم، تهران: مس.
ورنو، روژه و ژان وال و دیگران (1372)، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هستبودن، ترجمة یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
هریس، سام (1392)، دروغ/ ارادة آزاد، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: گمان.
Edman, Irwin (1928), The Philosophy of Schopenhauer, New York: The Modern Library.
Gardiner, Patrick (1997), Schopenhauer, Bristol: Thoemmes Press;
Hannan, Barbara (2009), The Riddle of the World: A Reconsideration of Schopenhauer, Philosophy, Oxford, Oxford University Press.
Janaway, Christopher (2002), Schopenhauer: A very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press.
Schopenhauer, Arthur (2005), Essays of Schopenhauer, trans. Rudolf Dircks, the Pennsylvania State University.
Schopenhauer, Arthur (2005), The Basis of Morality, trans. Arthur brodrick bullock, London, Dover Publications Inc.
Singh, R. Raj (2007), Death, Contemplationand Schopenhauer, Hampshire, Ashgate Publishing Limited.
Singh, R. Raj (2010), Schopenhauer: A Guide for the Perplexed, London: Continuum International Publishing Group.
Young, Julian (2005), Schopenhauer, Abingdon, Routledge.