نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت ‌علمی فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریة عقلانیت یکی از رهیافت‌های مهم و بنیادین در تاریخ فلسفة دین شمرده می‌شود. مناقشة عقل و ایمان تاریخ طولانی دارد، اما دفاع از عقلانیت در دورة سلطة ایمان‌گرایی در مسیحیت در وضع جدید رویکردی مؤثر و پراهمیت است. سویین‌برن با تدوین اثری نیرومند با عنوان ایمان و عقل کوشید تا اهمیت رهیافت عقلانی به باورها و گزاره‌های دینی را جان تازه‌ای بخشد. سویین‌برن در ایمان و عقل تلاش کرد تا از نظریة عقلانیت باور تبیین دوباره‌ای فراهم سازد و الهیات طبیعی را بازخوانی کند. این اثر، که سومین نوشتة سویین‌برن در مجموعة سه‌گانة خداباوری است، اهمیت عقلانی باور دینی را به‌نحوی خاص نشان داده است و به نقش بنیادین عقل در توجیه معرفتی باورهای دینی التفات کرده است. پرسش اصلی سویین‌برن در این اثر این است که ایمان و باور دینی را چگونه باید توجیه کرد و با چه سنخی از ادلة عقلی می‌توان باور را مدلل ساخت؟ در این نوشتار، ضمن بررسی ویژگی‌های کتاب ایمان و عقل، کوشش خواهد شد تا اهمیت توجیه عقلی باورهای دینی نزد سویین‌برن بررسی و نقد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rational Belief: A Critical Review of the Book Faith and Reason

نویسنده [English]

  • Ghasem Pour Hasan

Associate Professor of Philosophy, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

The Rationality theory is considered as one of the most important and fundamental approaches in the history of philosophy of religion. The conflict of reason and faith has a long history. Defending rationality against the domination of the faithism in Christianity should be regarded as an effective and important approach.Swin Burne with an important book titled “Faith and Reason” tried to restudy the importance of rational approach to religious beliefs and prepositions. In this book, he tried to provide a reinterpretation of the theory of rationality of belief. This work is the third collection of his writings in theism. He aimed to show the fundamental role of reason in epistemic justification of religious beliefs.His main question in this book: how to justify faith and religious beliefs with what kind of rational evidence, a belief can be justified? The present review aims to evaluate and criticize Swin Burne’s rational justification in his religious beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swin Burne
  • rational evidence
  • Faith and reason
  • Argumentative Justification
  • religious beliefs
ارسطو (1389)، متافیزیک، ترجمة شرف‌الدین خراسانی، تهران: حکمت.
سویین‌برن، ریچارد (1381)، آیا خدایی هست؟، ترجمة محمد جاودان، تهران: مفید.
لاک، جان (1389)، جستاری در فهم بشر، ترجمة شفق رضازاده، تهران: شفیعی.
Chartier, Gray (2009), “Richard Swinburne”, Companion to the Theologians, Ian Markham (ed.), Oxford: Blackwell.
Plantinga, A. (1993a), Warrant: TheCurrent Debate, Oxford University Press.
Plantinga, A. (1993b), Warrant and Proper Function, Oxford University Press.
Plantinga, A. (2000), Warranted Christian Belief, Oxford University Press.
Plantinga, A. and N. Wolterstor (eds.) (1983), Reason and Belief in God, Faith and Rationality, University of Notre Dame Press.
Rawls, John (1972), A Theory of Justice, Oxford University Press.
Swinburne, Richard (1970), The Concept of Miracle, London: Macmilan Press.
Swinburne, Richard (1977), The Coherence of Theism, (New edition 2016), Oxford: Clarendon Library of Logic and Philosophy.
Swinburne, Richard (1979), The Existence of God, (New edition 2004), Oxford University Press.
Swinburne, Richard (1997), Simplicity as Evidence of Truth, The Aquinas Lecture, Maguth University Press.
Swinburne, Richard (2003), The Resurrection of God in Carnate, Oxford University Press.
Swinburne, Richard (2005a), Faith and Reason, Oxford University Press.
Swinburne, Richard (2005b), Epistemic Justification, Oxford University Press.