نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

فرید زکریا در کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی برای حفظ آرمان آزادی و پیشبرد آن در آینده دموکراسی کمتر و لیبرالیسم بیشتر را پیشنهاد می‌کند. او تأکید دارد که نقد «دموکراسی زیادی» به‌معنای تلاش برای بازگرداندن نظم کهن نیست، بلکه ضمن پاسداشت سنت دموکراسی در کشورهایمان باید به‌دنبال احیای دموکراسی لیبرال، آن‌گونهکه مناسب قرن بیستویکم است، باشیم. ازدیدگاه زکریا، برای رسیدن به آرمانی بهنام آزادی انسان قدرت دولت که قدرت برتر در جامعه است باید تاحد امکان محدود شود. برای حفظ و پاسداری از این آزادی باید زمینه‌های رشد و توسعة نظام سرمایه‌داری فراهم شود و از بسط قدرت دولت در مناسبات بازار ممانعت به‌عمل آید. مهم‌ترین نقطة قوّت این کتاب تأکید وافر بر داده‌های موثق تاریخی و ابتنای تحلیل‌ها بر موقعیت‌های انضمامی است و مهم‌ترین نقاط ضعف آن گرفتارشدن نویسنده در دام نوعی مغالطة زمان‌پریشی برای اثبات فرضیة خود عنوان شده است. دیدگاه‌های زکریا در این کتاب، و البته دیگر آثار او، اگرچه کاملاً پذیرفتنی نیست و با انتقادات متعددی مواجه است، گزارش موجز و نسبتاً متقنی از روند ظهور و گسترش لیبرال‌دموکراسی با نگاهی به وضعیت آن در آینده ازطریق شناسایی پیشران‌ها و فرصت‌ها و تهدیدات فراروی آن به مخاطب ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Uniqueness of the Nature and the Fate of Freedom and Capitalism in the Thought of Fareed Zakaria (Review of the Book: “The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”)

نویسنده [English]

  • Mohammad Kamalizadeh

Assistant Professor of Political Science, Institute forHumanities and Social Studies (IHSS)

چکیده [English]

In his book “The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”, Fareed Zakaria believes that in order to maintain the ideal of freedom and advance it in the future, we must move towards less democracy and more liberalism. He emphasizes that the critique of "a lot of democracy" does not mean trying to restore the old order, but while preserving the tradition of democracy in our countries, we should seek the revival of liberal democracy, as it is suitable for the 21st century. The most important point of this book can be the emphasis on the reliable historical data and the basis of analyses on concrete contexts. The main weaknesses are the author's involvement in trapping a kind of time-consuming mistake to prove his hypothesis. Zakaria's views on this book-and of course, his other works-although not entirely acceptable-and subject to numerous criticisms-can be considered as a succinct and relatively consistent report of the emergence and expansion of liberal democracy by looking at its future status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Liberalism
  • Democracy
  • Liberal Democracy
  • Fareed Zakaria
  • The Future of Freedom
بشیریه، حسین (1382)، آموزش دانش سیاسی؛ مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، تهران: نگاهمعاصر.
رابینسون، جیمز و دارون عجم اوغلو (1392)، چرا کشورها شکست می‌خورند، ترجمة پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادیپور، تهران: دنیای اقتصاد.
رضایی، علی‌اکبر (1378)، «از ثروت تا قدرت»، مجلة سیاست خارجی، س 13، ش 2.
زکریا، فرید (1388)، آمریکا و جهان فردا، ترجمة حسین معادى و محمود معلم، شیراز: ادیب مصطفوى.
زکریا، فرید (1388،) جهان پسا ــ آمریکایی، ترجمة احمد عزیزی، تهران: هرمس.
زکریا، فرید (1390)، آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، ترجمة امیرحسین نوروزی، تهران: طرح نو.
قادری، حاتم (1379)، اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، تهران: سمت.
لنکستر، لین و دیگران (1376)، خداوندان اندیشة سیاسی، ترجمة علی رامین، ج 3، تهران: امیرکبیر.
محمودی، علی (1382)، «کانت: دموکراسی نمایندگی و نظام جمهوری»، ماهنامة اطلاعات سیاسیـ اقتصادی، ش 195-196.
Zakaria, Fareed (1998), From Wealth to Power, Princeton University Press.
Zakaria, Fareed (2003), The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W. W. Norton & Company.
Zakaria, Fareed (2008), The Post-American World, W. W. Norton & Company.
Zakaria, Fareed (2015), In Defense of a Liberal Education, W. W. Norton & Company.
Zakaria, Fareed and James Hoge (1997), The American Encounter: The United States and the Making of the Modern World Essays from 75 Years of Foreign Affairs, Basic Books.