نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانش‌آموختة اقتصاد و استادیار دانشکدة الهیات و معارف اهل‌بیت، دانشگاه اصفهان

چکیده

مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می‌توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزۀ سیاست دانست که به‌تازگی درحال بازکردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم‌ترین یافتۀ این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (نبود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی؛ مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی نوشتۀ پاتریک گانینگ (Gunning 2003) و ترجمۀ حسین ربیعی در سال 1393 ش ازسوی انتشارات دنیای اقتصاد راهی بازار شده است. این کتاب ساده و روان و تاحدی جامع هم به مباحث بنیادین انتخاب عمومی، مثل اقتصاد قانون اساسی، و هم به مباحث کاربردی انتخاب عمومی، مانند خصوصی‌سازی می‌پردازد. نتیجۀ اصلی کتاب این است که در مکانیزم‌های سیاسی مبتنی‌بر دموکراسی، نه‌فقط دولت (بدون تمهید تنظیمات نهادی) در رفع مشکلات بازار شکست می‌خورد، بلکه این شکست‌‌ها از شکست‌‌های بازار سخت‌تر و پرهزینه‌ترند. این کتاب اگر‌چه در زبان انگلیسی چندان معروف نیست، دربین کتب فارسی معدود در حوزۀ انتخاب عمومی جایگاه قابل‌قبولی دارد که شاید همین امر موجب دو ترجمۀ متفاوت از کتاب شده است. هرچند ترجمۀ اخیر مشکلات زیادی دارد و بازبینی ترجمه و ویرایش مجدد آن برای چاپ‌های بعد الزامی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Review [Understanding] Democracy: An Introduction to Public Choice

نویسندگان [English]

  • Hadi Amiri 1
  • Vaheed Moghadam 2

1 Assistant Professor, Department of Economics, University of Isfahan

2 Graduate of Economics and Assistant Professor, Faculty of Theology and Ahl al-Bayt Education, University of Isfahan

چکیده [English]

The Public Choice School in Economics can be considered as the application of economic analysis in the field of politics, which is just recently opening its way to the country's academic circles. The most important finding of this school is to prove the failure of the government in the market regulation (the absence of a benevolent hand in government). The book [Understanding] Democracy - An Introduction to Public Choice by Patrick Gunning (2003), translated by Hossein Rabiei in 2014,  has been marketed by the Economics World Publications. This simple and somewhat comprehensive book addresses both fundamental issues of public choice, such as constitutional economics, and the practical topics of public choice, such as privatization. The main conclusion of the book is that in democratic-based political mechanisms, not only does the government (without arranging institutional setting) fail to solve the market problems, but also these failures are more severe than the market failures. Although not well known in English, this book has an acceptable status among the few Persian books in the field of public choice, which might be the reason beyond the two different translations of the book. However, the current translation has many drawbacks, and its revision and edition are required for next editions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Choice
  • John Patrick Gunning
  • Democracy
  • Book Review
باتلر، ایمون (1391)، مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی، ترجمۀ بردیا گرشاسبی، تهران: سارگل.
تمدن، محمد‌حسین (1389)، گفتارهایی در ‌زمینۀ اقتصاد، علوم اجتماعی و شناخت روش علم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
جمسی، یوسف، محمد قاسمی، و علی یوسفیان (1384)، مباحثی در‌باب نظریۀ انتخاب عمومی؛ دیدگاه نهادی به سیاست‌گذاری عمومی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
سرزعیم، علی (1389)، تحلیل اقتصادی سیاست؛ درآمدی بر انتخاب عمومی، تهران: آثار اندیشه.
کا‌لیز، جا‌ن و فیلیپ‌ جونز (1388)، ما‌لیۀ‌ عمومی‌ و انتخا‌ب‌ عمومی‌، ترجمۀ‌ الیا‌س‌ نا‌دران‌ و آرش‌ اسلامی‌ و علی‌ چشمی‌، تهران: سمت.
گانینگ، جان پاتریک (1393)، دموکراسی؛ مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی، ترجمۀ حسین ربیعی، تهران: دنیای اقتصاد.
گانینگ، جیمز پاتریک (1384)، درک دموکراسی: رویکردی بر انتخاب عمومی؛ تحلیل اقتصادی نهادهای سیاسی، ترجمۀ محسن رنانی و محمد خضری، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
مولر، دنیس (1395)، انتخاب عمومی؛ تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی از دیکتاتوری تا دموکراسی، گروه مترجمان، زیرنظر محسن رنانی، تهران: نشر نور علم.
Gunning, J. Patrick (2003), Understanding Democracy: An Introduction to Public Choice, Taiwan: Nomad Press.
Lopez, Edward J. (2006), “Book Review, Understanding Democracy: An Introduction to Public Choice”, Public Choice, no.130.
Ostrom, Elinor (2010), “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems”, American Economic Review, vol. 100, no. 3.