نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران، دانشکدة کارآفرینی، گروه کارآفرینی سازمانی

2 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت و اقتصاد

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، دانشکدة کارآفرینی، گروه توسعه

چکیده

منظور از محیط کسب‌وکار عوامل مؤثر در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر دهند یا بهبود بخشند. کتاب بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی تألیفی است که محقق آن به‌دنبال برقراری ارتباط بین محیط کسب‌وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. در همین جهت، شاخص سهولت کسب‌وکار را انتخاب کرده و با استفاده از جدول‌ها و نمودارهای مقایسه‌ای سعی در موشکافی این ارتباط داشته است. این مقاله با عنوان نقد صوری و نقد محتوایی ساختاربندی شده است. مصداق موردنظر نویسنده (محیط کسب‌وکار) طیف وسیعی از شاخص‌های متمایزی دارد که تفاوت‌های مهمی باهم دارند و نمی‌توان تمام این موارد و مصادیق را یک‌سان و مشابه دانست، اما نویسنده فقط به یکی از شاخص‌ها، که شاخص مهمی نیز به‌شمار می‌رود، اشاره داشته است. نظر به این‌که کتاب مذکور هدف والایی را دنبال می‌کند، تبیینی متقن از ارتباط بین محیط کسب‌وکار و اقتصاد مقاومتی را بر غنای اثر می‌افزاید و انتظار می‌رود تا نویسنده در چاپ‌های بعدی به نکات مطرح‌شده، به‌منظور ارتقای کیفیت اثر، توجه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Review Improving the Business Environment and Realizing the Resistive Economy

نویسندگان [English]

  • Hamid Padash 1
  • Mohamad Ajirlu 2
  • bahman khodapanah 3

1 Assistant Professor, University of Tehran, Faculty of Entrepreneurship, Department of Organizational Entrepreneurship

2 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili, Faculty of Literature and Humanities, Department of Management and Economics

3 PhD student, University of Tehran, Faculty of Entrepreneurship, Department of Development

چکیده [English]

A business environment refers to the factors affecting the performance of enterprises the managers or owners of which cannot change or improve them. The book “Improving the Business Environment and the Realization of Resistive Economy” is a book whose author has sought to establish a relationship between the business environment and the realization of a resistive economy. To this end, the ease of doing business index was selected and attempts were made to scrutinize it using comparative tables and charts. This article is structured with format review and content review. The author's referent (business environment) has a wide range of distinct indices that have important differences, and not all of these cases and referents can be considered similar and identical, but the author only refers to one of the indices, which is an important index. Considering the fact that the book pursues an excellent goal, it adds a concise explanation of the relationship between the business environment and the resistive economy to the richness of the work, and it is expected that the author pays attention to the points raised in subsequent editions to enhance the quality of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • Iran
  • Business Environment
خاکی، رضا، حسن میرزاخانی، و هادی غفاری (1397)، «ارزیابی مقایسه‌ای ‌محیط کسب‌و‌کار استان مرکزی با محیط کسب‌وکار استان‌های کشور»، مجلس و راه‌برد، ش 94.
سجادی، معصومه‌سادات (1395)، بهبود فضای کسب‌و‌کار و تحقیق اقتصاد مقاومتی، تهران: مؤسسۀ تحقیقات تدبیر اقتصاد.
Djankov, S., R. L. Porta, F. L. Silanes, and S. Andrel (2002), “The Regulattion of Entry”, Quarterly Journal of Economics, vol. 117.
Djankov, S., R. L. Portra and F. Silanes (2004), “ The Regulation of Labor”, Yale University.
David, P. and D. Foray (2003), “Economic Fundamentals of the Knowledge Society”, Policy Futures in Education, vol. 1, no. 1.
Lepage, L. and D. Kolarova (2008), “Knowledge Scioety and Transition Economies The Bulgarian Challenge”, Journal of The Romanian Reginal Scince Association, vol. 2, no. 2.
Mendoza, R. U., T. A. Canare, and A. P. Ang (2015), Doing Business: A Review of Literature and its Role in APEC 2015, no .37, PIDS Discussion Paper Series.‏
North, D. and R. Thomas (1973), The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge, United King: Cambridge University Press.
Rajan, R. and L. Zingales (1998), “Financial Dependence and Growth”, The American Economic, vol. 88, no. 3.
Roubini, N. and X. SalaiMartin (1992), “Financial Repression and Economic Growth”, Journal of Development Economics, no. 39.
Robin, W. (2000), Managing Complexity/Robin Wood, London: Economist in Association with Profile Books.
Saleh, A. (2013), “Assessing the Impact of Doing Business Indicators in the GDP Growth in Egypt”, International Journal of Research In Social Sciences, vol. 3, no. 4.
White, Simon (2004), Donor Approaches to Improving the Business Environment for Small Enterprises, Working Group on Enabling Environment, Washington: Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development.
Worthington, I. and C. Britton (2009), The Business Environment, Pearson Education.
World Bank (2013), Doing Business, Washington D.C: World World Group.
World Bank (2014), Doing Business, Washington D.C: World World Group.
World Bank (2015), Doing Business Report, Washington D.C: World bank Group.