نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه معارف دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی پژوهشکدة نهج‌البلاغه، مدرس دروس معارف

چکیده

کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و در‌راستای پیوند قرآن با علوم انسانی در ‌عرصۀ مسائل اقتصادی نگاشته شده است. تأکید بر شیوه‌های معتبر تفسیر قرآن با موضوع‌شناسی علوم اقتصادی ازجمله اهداف مؤلف این کتاب است. از‌سویی، توجه هم‌زمان به گزاره‌های اقتصادی قرآن و مسائل علم اقتصاد، ازجمله اقتصاد خرد و کلان، مالکیت خصوصی و دولتی، فعالیت‌های اقتصادی در زمینۀ تولید و توزیع و خدمات، برداشت‌های ساده و درعین‌حال کارآمدی از آیات اقتصادی به‌دست خواهد داد که مخاطب باتوجه‌به ‌عنوان کتاب درپی آن‌هاست. باوجود چنین تلاش‌های رو به رشدی که این اثر در ادبیات تفسیر اقتصادی دارد، حالت گزارش‌گونۀ متن و حجم بالای آن فرصت بحث در بخش‌های مهم اقتصادی، ازجمله مسائل مالی روز و بحث ربا و مسائل متعدد بانکی و پولی، را گرفته است و در برخی موارد نیز دلالت‌های تفسیری کافی و مستدل نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the “Thematic Interpretation of the Holy Qur'an with the Economic Approach”

نویسندگان [English]

  • Mansour Pahlevan 1
  • Sayyed Amad Mir Hashemi 2

1 Professor of Theology, University of Tehran

2 PhD Student of Comparative Interpretation, Nahjolbalagha Research Center

چکیده [English]

The book "Thematic Interpretation of the Holy Qur'an with the Economic Approach" was published for the students of economic sciences and the humanities. The purpose of the book is to put emphasis on  the valid interpretation of the Quran with the practices of the subject of the Economic Sciences Biology. Besides, at the same time paying attention to economic issues and propositions of economics such as microeconomics and macroeconomics, economic activities, and particularly the State ownership in the field of production, distribution and simple impression provide the audience  the economic efficiency of the verses which can be useful for them.  Despite such developmental efforts during this economic effect in the interpretation of literature, case report and extent of content text give us the opportunity to discuss important economic sectors including the financial issues of the day. The author also did not discuss the numerous issues of banking, usury and money, and in some cases also did not signify the issues enough, and some interpretative methods are not reliable enough.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic verses
  • Islamic economics
  • Subject commentary
  • Qur'anic economic system
«مرجع اقتصاد اسلامی در اندیشۀ شهید محمد‌باقر صدر» (1386)، پگاه حوزه، ش ۲۰۵.
آقانظری، حسن (۱۳۹۴)، روش‌شناسی نظریات علمی اقتصاد اسلامی، مجموعه‌مقالات کنگرۀ بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دورۀ 1، ش ۵.
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹)، «اصول اقتصاد اسلامی و راه‌کارهای آن ازمنظر فقه»، پژوهش‌های فقهی، س 6، ش 1.
جوادى آملى، عبدالله (۱۳۷۱)، زن در آیینۀ جلال و جمال، تهران: مرکز نشر فرهنگى رجاء.
خادم علیزاده، امیر (۱۳۹۲)، تفسیر موضوعی قرآن با رویکرد اقتصادی، تهران: معارف.
خامه‌گر، محمد (۱۳۸۹)، «شبکۀ معنایی موضوعات قرآن»، پژوهش‌های قرآنی، ش ۶۲.
زهیلی، وهبۀ ‌بن مصطفی (۱۴۱۸ ق‌)، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعۀ و المنهج، بیروت: دار الفکر.
طباطبایی، محمد‌حسین (۱۳۶۳)، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: اسماعیلیان.
طبرسی، فضل ‌بن حسن (۱۳۵۰)، مجمع‌البیان، تهران: فراهانی.
طوسی، خواجه نصیرالدین (‌۱۳۵۵)، اساس الاقتباس، به‌تصحیح مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (۱۳۷۴)، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیۀ‌.
میرمعزی، سید‌حسین (۱۳۸۳ الف)، «نظریۀ رفتار تولیدکننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش ۱۳.
میرمعزی، سید‌حسین (۱۳۸۳ ب)، «روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی»، قبسات، س 9.