نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهش‌گر پسا‌دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

چکیده

محتوای کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل شامل بنیان‌های نظری و چالش‌های حوزۀ اقتصاد مقاومتی و شروط تحقق و دستاوردهای آن است. در این جهت، با به‌کارگیری مدل مدیریتی شش‌حلقه‌ای، به‌لحاظ نظری و عملی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. حلقه‌های مدل عبارت‌اند از رهبری و مدیریت، کاهش وابستگی‌ها، اصلاح ساختارها، توسعۀ زیرساخت‌ها، مردم‌محوری، و ارتباطات و تعاملات جهانی. ساختار کتاب خبری و خطابه‌ای است و تحلیل اقتصادی در آن به‌کار گرفته نشده است. استفاده‌نکردن از آمارهای به‌روز، ابزارهای سنجش در علم اقتصاد، و تحلیل ناکافی از ساختار اقتصاد ایران از کاستی‌های کتاب ذکرشده به‌شمار می‌رود. درکل، این کتاب به‌منظور کسب اطلاعات کلی از اقتصاد مقاومتی و مشکلات اقتصاد ایران نوشته شده است، اما در‌ زمینۀ تحلیل اقتصادی به‌خصوص ادبیات موضوع و ابزار علمیِ مورد‌استفاده نواقص فراوان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Analysis of Book: Resistance Economics from Theory to Practice

نویسندگان [English]

  • Farhad Tarahami 1
  • Fatemeh Bazzazan 2

1 Post Docoral Researcher of Economics ,Alzahra University

2 Associate Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University

چکیده [English]

The content of the book "Resistance Economics, from Theory to Practice" includes theoretical foundations and challenges in the field of resistance economy, the conditions for its realization and its achievements. In this regard, using a 6-loop management model, a theoretical and a practical review of the resistance economy has been studied. Model loops include: leadership and management, decrease dependencies, modifying structures, infrastructure development, people-centered and communications, and global interactions. The structure of the book is news-based and sermon, and economic analysis has not been used. The lack of use of up-to-date statistics, measuring instruments in economics, and inadequate analysis of the structure of the Iranian economy, are its shortcomings. In general, the book can be used to gain general information on the resistance economics and the problems of the Iranian economy. However, in the field of economic analysis, especially the subject of literature and the scientific tools used, there are many deficiencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian economy
  • Resistance Economics
  • Economic Analysis Theory and Practice
«مرجع اقتصاد اسلامی در اندیشۀ شهید محمد‌باقر صدر» (1386)، پگاه حوزه، ش ۲۰۵.
آقانظری، حسن (۱۳۹۴)، روش‌شناسی نظریات علمی اقتصاد اسلامی، مجموعه‌مقالات کنگرۀ بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دورۀ 1، ش ۵.
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹)، «اصول اقتصاد اسلامی و راه‌کارهای آن ازمنظر فقه»، پژوهش‌های فقهی، س 6، ش 1.
جوادى آملى، عبدالله (۱۳۷۱)، زن در آیینۀ جلال و جمال، تهران: مرکز نشر فرهنگى رجاء.
خادم علیزاده، امیر (۱۳۹۲)، تفسیر موضوعی قرآن با رویکرد اقتصادی، تهران: معارف.
خامه‌گر، محمد (۱۳۸۹)، «شبکۀ معنایی موضوعات قرآن»، پژوهش‌های قرآنی، ش ۶۲.
زهیلی، وهبۀ ‌بن مصطفی (۱۴۱۸ ق‌)، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعۀ و المنهج، بیروت: دار الفکر.
طباطبایی، محمد‌حسین (۱۳۶۳)، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: اسماعیلیان.
طبرسی، فضل ‌بن حسن (۱۳۵۰)، مجمع‌البیان، تهران: فراهانی.
طوسی، خواجه نصیرالدین (‌۱۳۵۵)، اساس الاقتباس، به‌تصحیح مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (۱۳۷۴)، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیۀ‌.
میرمعزی، سید‌حسین (۱۳۸۳ الف)، «نظریۀ رفتار تولیدکننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش ۱۳.
میرمعزی، سید‌حسین (۱۳۸۳ ب)، «روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی»، قبسات، س 9.