نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حساب‌داری دانشگاه یزد

2 استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

اگرچه از ارائۀ اولین نظریه‏های تخصصی توسعه تا‌به‌حال کم‌تر از یک قرن می‏گذرد، سیر تحول آن‏ها پرشتاب و مجادله‏برانگیز و روشن‌گر بوده است. درحالی‌که هر نظریه تلاش کرده ‌است که بُعدی از علل و ماهیت توسعه ‏یافتگی و توسعه ‏نیافتگی را توضیح دهد، ازسوی نظریه‏ های جدیدتر به‌نقد کشیده شده است تا بدین ترتیب علم توسعه به‌طور مداوم در‌حال توسعه باشد. در این میان، دو دیدگاه وابستگی و پساتوسعه‏گرایی سایر دیدگاه‏ها و نظریه‏ها را به‌شکل بدبینانه ‏ای یک‌پارچه و استعماری در نظر گرفته و آن‏ ها را نظریه ‏های توسعۀ غرب یا غربی نامیده‌اند و آن‌ها را نفی می‏ کنند. کتاب تصورِ عصر پساتوسعه هر‌چند شامل مقالاتی با دیدگاه‏های مختلف است، روح کلی خود را از این دو دیدگاه وام گرفته است. مقالۀ حاضر، با نقد هم‌زمان این کتاب و این دو دیدگاه، سعی در «توسعۀ فهمِ توسعه» دارد. علاوه‌برآن، پیش‌نهادهایی برای تدوین کتاب‏های مشابه در آینده ارائه می‏ دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of the Understanding of Development: Critical Book Review of “Imagining the Post-Development Era”

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hajamini 1
  • Mohammad Ali Aboutorabi 2

1 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Yazd University

2 Assistant Professor of Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Although the birth of the first specialized development theories has so far lasted less than a century, the evolution of these theories has been controversial. While each theory attempts to explain the reasons behindthe  development and underdevelopment, it has been criticized by more recent theories, and hence the development economics is continuously developing. Meanwhile, perspectives of Dependency and Post-development regard other perspectives as a set of pessimistic, homological, and colonial theories, and called them “Theories of Western Development” and rejected them. The book of “Imagining the Post-Development Era” contains articles with different perspectives, but the book's theme and the ideas are based on Dependency and Post-development perspectives. The present paper seeks to develop the understanding of development. In addition, it offers suggestions for writing and editing similar books in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-Development
  • Development
  • Human Development
  • Dependency
احمدی، حمید و آرش بیدالله خانی (1392)، «پسا‌توسعه‌گرایی و بازنمایی‌های انتقادی از گفتمان توسعه؛ رویکردی مردمی»، مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، س 5، ش 3.
احمدیان، قدرت (1396)، «نقد کتاب پایان توسعه: پسا توسعه‏گرایی و بن‏بست پارادایم‏های توسعه»، پژوهش‏نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 17، ش 8.
خانی، حسین (1386)، «سمیر امین، جهان سوم و توسعه»، مجلۀ اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 241، 242.
سلیمی، حسین (1391)، «آغاز و انجام نظریۀ وابستگی»، فصل‌نامۀ علوم اجتماعی، ش 53.
علوی، لیلا و رضا رنج‏پور (1393)، «گفتمانی بدیل برای توسعه: رویکرد انسان‏شناختی به مفهوم توسعه»، پژوهش‏های اقتصادی؛ رشد و توسعۀ پایدار، ش 1.
ملاعباسی، محمد (1396)، «تصورِ عصر پساتوسعه»، مقالاتی دربارۀ توسعه، تهران: ترجمان علوم انسانی.
نبئی، شیدا (1376)، «نقدی بر رویکرد توسعه از‌دیدگاه ولفگانگ ساکس»، فرهنگ، ش 22 و 23.
 
Acemoglu, D. and J. A. Robinson (2009), Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
Acemoglu, D. and J. A. Robinson (2012), Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, New York: Crown Publications.
Adelman, I. (1999), “Fallacies in Development Theory and Their Implications for Policy”, Working Paper, no. 877.
Brenner, R. (1977), “The Origins of Capitalist Development: a Critique of Neo-Smithian Marxism”, New Left Review, no. 104.
Cardoso, F. H. (1982), “Dependency and Development in Latin America”, in Introduction to the Sociology of “Developing Societies”, London: Palgrave.
Escobar, A. (1988), “Power and Visibility: Development and the Invention and Management of the Third World”, Cultural Anthropology, vol. 3, no. 4.
Escobar, A. (1992), “Imagining a Post - Development Ara? Critical Thought”, Development and Social Movements; Social text, no. 31 - 32.
Escobar, A. (1995), Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton: Princeton University Press.
Escobar, A. (1998), Cultures of Politics Politics of Cultures: Re-Visioning Latin American Social Movement, Westview Press.
Frank, A. G. (1969), Capitalism and Underdevelopment in Latin America, New York: Monthly Review Press.
Frank, A. G. (1979), Dependent Accumulation and Underdevelopment, New York: Monthly Review Press.
Frank, A. G. (1998), ReORIENT Global Economy in the Asian Age, California: University of California Press.
Golooba-Mutebi, F. (1999), Decentralisation, Democracy and Development Administration in Uganda, 1986-1996: Limits to Popular Participation, Doctoral Dissertation, London: University of London.
Goulet, D. (1995), Development Ethics: A Guide to Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers.
Goulet, D. (2006), Development Ethics at Work, New York: Routledge.
Harribey, J. M. (2004), “Do We Really Want Development? Growth, the World’s Hard Drug”, Le Monde Diplomatique.
Jackman, R. W. (1982), “Dependence on Foreign Investment and Economic Growth in the Third World”, World Politics, vol. 34, no. 2.
James, P. (1997), “Postdependency? The Third World in an Ara of Globalism and Late-Capitalism”, Alternatives, vol. 22, no. 2.
Leibenstein, H. (1960), Economic Backwardness and Economic Growth: Studies in the Theory of Economic Development, New York: John Wiley & Sons.
Lewis, A. (1954), “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, Manchester School, no. 22.
Love, J. L. (1980), “Raul Prebisch and the Origins of the Doctrine of Unequal Exchange”, Latin American Research Review, vol. 15, no. 3.
Meagher, K. (1990), “The Hidden Economy: Informal and Parallel Trade in Northwestern Uganda”, Review of African Political Economy, vol. 17, no. 47.
Nelson, R. R. (1956), “A Theory of the Low - Level Equilibrium Trap in Underdeveloped Economies”, American Economic Review, vol. 46, no. 5.
North, D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
North, D. C. et al. (2013), In the Shadow of Violence, Cambridge: Cambridge University Press.
North, D. C., J. J. Wallis, and B. R. Weingast (2009), Violence and Social Orders, Cambridge: Cambridge University Press.
Nurkse, R. (1954), Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, New York: Oxford University Press.
Palma, G. (1978), “Dependency: a Formal Theory of Underdevelopment or a Methodology for the Analysis of Concrete Situations of Underdevelopment?”, World Development, vol. 6, no. 7 - 8.
Peet, R. and E. Hartwick (2015), Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives, New York, London: Guilford Publications.
Pieterse, J. N. (2009), Development Theory, Nottingham: SAGE.
Posnansky, M. (1980), “How Ghana's Crisis Affects a Village”, West Africa, vol. 3306, no. 1.
Robinson, P.T. (1998), “Political Learning, Inter - Generational Change and Democratisation in Africa, Chicago”, in Annual Meeting of the African Studies Association.
Rostow, W. (1960), The Stages of Economic Growth: A Non - Communist Manifesto, Cambridge: Cambridge University Press.
Sachs, W. (1992), The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, London: Zed Books.
Sachs, W. (2000), Planet Dialectics: Explorations in Environment and Development; Critique Influence Change, London: Zed Books.
Sen, A. K. (1973), On Economic Inequality, Oxford: Clarendon Press.
Sen, A. K. (1999), Development as Freedom, New York: Alfred A. Knopf.
Streeten, P. (1980), “Basic Needs and Human Rights”, World Development, vol. 8, no. 2.
Toye, J. and R. Toye (2003), “The Origins and Interpretation of the Prebisch - Singer Thesis”, History of Political Economy, vol. 35, no. 3.
Ul Haq, M. (1976), The Poverty Curtain: Choices for the Third World, Columbia University Press.
Ul Haq, M. (1996), Reflections on Human Development, Oxford University Press.
Wallerstein, E. (1974), The Modern World - System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World - Economy in the Sixteenth Century, New York, London: Academic Press.
Wallerstein, E. (1980), The Modern World - System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750, New York, London: Academic Press.
Wallerstein, E. (1989), The Modern World - System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World - Economy, 1730-1840's, San Diego: Academic Press.
Wallerstein, E. (2011), The Modern World - System, vol. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789 – 1914, Berkeley: University of California Press.
Weisskopf, T. E. (1976), “Dependence as an Explanation of Underdevelopment: A Critique Atlanta”, in sixth annual meeting of the Latin American Studies Association.