نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، عضو هیئت علمی گروه آموزشی اقتصاد و بانک‌داری اسلامی، دانشگاه خوارزمی

2 دکتری اقتصاد، کارشناس بانک مرکزی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، کارشناس بانک مرکزی

چکیده

سیاست‌های تجاری و مالی، به‌عنوان مجموعۀ اقدامات مؤثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه‌ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشته‌اند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آن‌گاه این سیاست‌ها بر بخش قابل‌توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست‌های تجاری و مالی اتخاذشده طی بیست سال اخیر منجر به رشد اشتغال‌زدا در کشور شده است. هم‌چنین، با استفاده از آخرین جدول داده ـ ستاندۀ آماری، اثر تحریم اقتصادی ازطریق کاهش سی درصد واردات کالاهای سرمایه‌ای بر بخش‌های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که جهت مقابله با تحریم‌ها، اگر سیاست‌های اعتباری ازطریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک‌ها و سیاست‌های تجاری ازطریق 9.3 درصد افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه‌ای در زیربخش‌های کلیدی تغییر کند، آن‌گاه نزدیک به پانصدهزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticisms of Current Financial and Trade Policies To Support Iranian Products in Selected Sectors

نویسندگان [English]

  • Ali Tousi 1
  • Ali Ghasemi 2
  • Hossein Dehghan Shourkand 3

1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Islamic Banking, Kharazmi University

2 PhD in Economics, Senior Expert, Central Bank of the Islamic Republic of Iran

3 PhD Student of Economics, Senior Expert, Central Bank of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Trade and financial policies and instruments as a set of effective actions on the supply and demand of firms' products play a major role in stabilizing any economy and if gross domestic product, employment, imports and exports and inflation rate are considered as the most important macroeconomic variables, these instruments and policies will affect a significant portion of any economy. In this paper, it has been shown that the current trade and financial policies (in the last 20 years) have led to jobless growth. In addition, by using the latest statistical Input-Output table of I.R. of Iran, the impact of economic sanctions by reducing 30 percent of import of capital goods on key sectors has been calculated. Results show that in order to cope with sanction, if financial policies in key sectors change through 14.5 percent increase in banks' facilities and trade policies change through 9.3 increase in non-oil exports and 13.9 percent increase in imports of capital goods, more than 500.000 new jobs will be created and economic growth rate will increase more than 0.5 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jobless Growth
  • Input-output Table
  • Key Sectors
  • Trade Policy
  • Financial Policy
بانویی، علی‌اصغر، محمد جلودار ممقانی، و مجتبی محققی (1386)، «شناسایی بخش‌های کلیدی برمبنای رویکردهای سنتی و نوین طرف‌های تقاضا و عرضۀ اقتصاد»، فصلنامۀپژوهش‌های اقتصادی، ش 1.
جنتی‌فرد، محمد و حامد نیک‌رفتار (1390)، گزارش رقابت‌پذیری ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تهران: اندیکا.
شریفی، نورالدین و دیگران (1391)، «رتبه‌بندی میزان اشتغال و ارزش افزودۀ حاصل از فعالیت بخش‌های تول‍یدی و بررسی علل آن‌ها (با استفاده از تحلیل داده ـ ستانده)»، مجلۀ علمی ـ پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، ش 8.
مرکز آمار ایران (1391)، نتایج سرشمار نفوس و مسکن سال‌‌1390، تهران.
مرکز آمار ایران (1396)، جدول داده ـ ستانده ‌‌1390، تهران.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (1392)، نماگرهای ماهانۀ صنعت، معدن و تجارت، تهران: وزارت صنعت، معدن، و تجارت.
 
Cho, D.S. and H.C. Moon (2000), From Adam Smith to Michael Porter: Evolution of Competitiveness Theory, Singapore: World Scientific Publishing Co.
Dietzenbacher, E. and M. Lahr (2004), Wassily Leontief and Input-Output Economics, NewYork: Cambridge University Press.
Krugman, P. (1991), Geography and Trade, Cambridge (Mass.): MIT Press.
Krugman, Paul (1994), “Competitiveness: A Dangerous Obsession”, Foreign Affairs, vol. 3, no. 2.
Leontief, W. (1936), “Quantitative Input-Output Relations in the Economic System of the United States”, Review of Economics and Statistics, vol. 18, no. 3.
Leontief, W. (1967), “An Alternative to Aggregation in Input-Output Analysis and National Accounts”, Review of Economics and Statistics,vol. 49, no. 3.
Miller, R. and P. Blair (2009), Input-Output Analysis: Foundations and Extension, New York: Cambridge University Press.
Nakamura, S. and Y. Kondo (2009), “Waste Input-Output Analysis”, Springer, Handbook of Input-Output Economics in Industrial Ecology.
Porter, M. (1998a), The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press, MacMillan.
Porter, M. (1998b), Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review.
Porter, M. (2004a), The Economic Performance of Regions, Regional Studies.
Porter, M. (2004b), The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index, Geneva: World Economic Forum.
Porter, M. (2008), On Competition, Boston: Harvard Business Review Book.
Porter, M. (2015), Cluster Mapping and Cluster-Based Economic Development, Harvard Business School.
Porter, M. E. (1979), “How Competitive Forces Shape Strategy”, Harvard Business Review, vol. 57, no. 2.
Porter, M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press.
Raa, T. T. (2006), The Economics of Input-Output Analysis, New York: Cambridge University Press.
World Economic Forum (2001-2017), Global Competitiveness Report.