نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران karamipour3315@yahoo.com

چکیده

ماکس وبر، یکی از مهم‌ترین جامعه‌شناسانی است که تأثیرات زیادی بر محققان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی داشته است. مورخان نیز هم از جنبۀ روش‌شناسی و هم تبیین رویدادهای تاریخی، از اندیشه‌های وی تأثیر پذیرفته‌اند؛ و با ترجمه آثار وبر به زبان فارسی، دامنۀ این تأثیرپذیری افزایش یافت.
آن دسته از مورخانی که به تبیین وقایع تاریخی به‌خصوص تاریخ معاصر روی آورده‌اند، با واژه‌هایی ازقبیل «تفهم»، «مشروعیت»،‌ «عقلانیت» و نظایر آن که وبر وارد مطالعات جامعه‌شناسی کرد، ارتباط دایمی دارند. میزان اثرپذیری درزمینۀ مباحثی ازقبیل «منشأ و کارکرد دولت» و نیز موضوع انقلاب، وسیع‌تر از مباحث دیگر است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی، ابعاد این تأثیرپذیری به‌طور دقیق و مستند دربارۀ این دو مفهوم بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Translation of Max Weber on Iranian Historians’ Points of View

نویسنده [English]

  • Hamid Karamipour

Assistant Professor of Department of History in Tehran University

چکیده [English]

Max Weber is one of the most important sociologists who has great influence on researchers in different fields of social sciences. Historians have also been affected by his thoughts and beliefs both in methodology and explaining historical events. The extent of these effects has been increased by the translation of Weber’s works into Persian.
Those historians who choose to explain historical events especially contemporary history are engaged in terms such as “understanding”, “legitimacy”, “rationalisation”, and etc which Weber introduced in sociology. His influence on subjects like “the origin and function of government”, and revolution is even greater compared to other subjects. In this article by the use of an analytic approach the extent of his influence on these two subjects are discussed in detail based on facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: patrimonialism
  • sultanism
  • Legitimacy
  • Government