نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

توجه روزافزون به علم تاریخ و انتشار کتب غنی و سودمند به زبان‌های مختلف در این زمینه، مترجمان متون تاریخی را ملزم می‌سازد تا با رعایت چهارچوب‌های علمی به این امر مهم بپردازند. بی‌تردید انجام این کار بدون آگاهی از شاخصه‌های علمی این فن ممکن نیست. در این مقاله ضمن معرفی ویژگی‌های متون علمی و ادبی، سعی شده است با طرح یک مدل، ترجمة علمی و ترجمة ادبی با هم مقایسه و شاخصه‌های هر یک برشمرده شود. در ادامه، با تشریح ویژگی‌های ساختاری و محتوایی متون تاریخی، روشن می‌شود که در ترجمۀ این‌گونه متن‌ها باید هم به شاخصه‌های علمی و هم به شاخصه‌های ادبی توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Scientific Indicators in Translating Historical Texts

نویسنده [English]

  • Maryam kamali

PHD student of History of Islamic Iran,Tehran University m20.kamali@gmail.com

چکیده [English]

The ever increasing attention to history as a science and publication of rich and useful books in different languages in this field requires translators of history texts to follow scientific frameworks in translating these texts. Undoubtedly, this would not be possible without knowing the scientific indicators of this art. In this article, in addition to introducing feature of scientific and literary texts, it has been tried to compare scientific and literary translations, and mention the indicators of each by introducing a model. Then, by explaining the features of the structure and content of history texts, it will be clear that in translating such texts both scientific and literary indicators must be concerned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: history texts
  • literary indicators
  • scientific indicators