نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد رشتۀ تاریخ، پژوهش‌گر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

چکیده

تراث به مجموعة میراث ادبی و تاریخی گفته می‌شود که از نیاکان ما به ارث رسیده و طبیعتاً با حال‌و‌هوای ایشان نگارش یافته است. درطول تاریخ براثر تغییر و تحولاتی که در متن زبان بهوجود آمده است، گاهی نگارش از نسلی به نسل دیگر دیگرگون شده و لذا فهم و درک نوشتههای پیشینیان برای آیندگان سخت و دشوار گردیده است. هرچه متن نوشتهشده قدیمیتر باشد مشکل افزایش می‌یابد. علاوهبراین، وقتی قرار است چنین متونی ترجمه شوند، مشکل دوچندان میشود. طبیعی است که همة افراد نمیتوانند بهسراغ متون اصلی بروند و ناچارند از ترجمة آنها استفاده کنند. در اینجاست که نقش مترجم بهعنوان واسطه بروز و ظهور میکند. به میزانی که مترجم در رشته‌ای که توانمنداست ترجمه کند و به زبان مبدأ و مقصد اشراف داشته باشد، ترجمة او بیش‌ازپیش درست و روان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Translation of Historical Texts (Torath)

نویسنده [English]

  • Hojatallah Judaki

MA of History, Researcher of Islamic Culture and Relations Organization

چکیده [English]

Torath is said to be a collection of literary and historical heritage that has been inherited from our ancestors and naturally written with their condition. Throughout history, due to changes made in the language, sometimes writing has become different from generation to generation, and therefore it is difficult to understand the writings of the predecessors. The longer the text is older, the more difficult it is. In addition, the problem will be doubled when such texts should be translated. It is clear that all people cannot go to the original texts and have to use their translations. This is where the role of the translator as a mediator emerges. The translation will become more and more true and influent to the extent that the translator translates in a field that he has capability and has a mastery in the language of origin and destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • Historical Texts
  • Critically
  • Torath
  • Literary and Historical Heritage
ابنخردادبه، ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله (بیتا الف)، المسالک و الممالک، بی‌جا.
ابنخردادبه، ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله (بیتا ب)، المسالک و الممالک، ترجمة حسین قرهچانلو، بی‌جا.
ابنخردادبه، ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله (بیتا ج)، المسالک و الممالک، ترجمة سعید خاکرند، تهران: مؤسسة مطالعات و انتشارات تاریخی میراث ملل.
ابنهشام (1350 ق)، سیرت رسولالله، ترجمة رفیعالدین اسحاق بن محمد همدانی (قاضی ابرقوه) با تصحیح و مقدمة اصغر مهدوی، تهران: خوارزمی.
ابنهشام (1391 ق)، زندگانی حضرت محمد (ص): خاتم النبیین (ص)، ترجمة سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران: فرهنگ اسلامی.
ابنهشام (1392 ق)، سیرت محمد رسول الله، ترجمة مسعود انصاری، تهران: مولی.
ابنهشام (1936)، السیرة النبویة، تصحیح مصطفی السقا، ابراهیم الابیاری و عبدالحفیظ شلبی، مصر.
ازدی، ابومخنف لوط بن یحیی (1389 ق)، مقتل الحسین، ترجمة حجتالله جودکی، تهران: فهرست.
طبری، محمد بن جریر (بیتا الف)، تاریخ طبری، تصحیح محمدابوالفضل ابراهیم، القاهرة: دار الکتاب العربی.
طبری، محمد بن جریر (بیتا ب)، تاریخ طبری، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر.
کراچکوفسکى، ایگناتى یولیانوویچ (1379 ق)، تاریخ نوشتههای جغرافیایی در جهان اسلامی، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.
کراچکوفسکى، ایگناتى یولیانوویچ (1963 م)، تاریخ الادب الجغرافی العربی، تعریب صلاحالدین عثمان هاشم‏، القاهره.
محمدی ملایری، محمد (1379 ق)، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، تهران: توس.
مقدسی، محمد بن احمد (1361 ق)، أحسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ترجمة علىنقى منزوى، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.
مقدسی، محمد بن احمد (بیتا)، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ترجمة علینقی منزوی، تهران: کومش.