نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور

چکیده

تعمیم سریع فناوری‌های آموزشی را می‌توان به یک انقلاب در عرصة آموزش تلقی کرد. بر همین اساس، بهنظر می‌رسد برنامة آیندة نهچندان دور و حتی بسیار نزدیک «شورای بررسی متون و کتب درسی» توجه به بررسی محتواهای درسی الکترونیکی درکنار کتاب‌های چاپی است. گام آغازین در بررسی و نقد محتوای درسی الکترونیکی شناسایی ویژگی‌های عمومی و اختصاصی و نیز کارکردها و الزامات یک محتوای درسی الکترونیکی است. هدف این پژوهش تدوین بایسته‌ها و الزامات حاکم بر تولید محتوای الکترونیکی درسی دانشگاهی در رشتة تاریخ به‌منظور رسیدن به چگونگی نقد مناسب این‌گونه آثار است. بخشی از این مطالعات در حیطة چگونگی استفاده از امکانات چندرسانه‌ای در محتوای الکترونیکی برای آموزش تاریخ در دانشگاه است. بر این اساس، مسئلة اصلی این پژوهش چگونگی هم‌راستایی‌سازی آموزش تاریخ با قابلیت‌ها، شیوه‌ها، و ابزارهای آموزشی در نظام آموزش الکترونیکی و محتوای درسی الکترونیکی است. این بررسی، که با رویکرد توصیفیـ تحلیلی انجام شده است، نشان داد که ماهیت و محتوای دروس تاریخ هم‌راستایی بسیاری با آموزش الکترونیکی دارد. داده‌های این پژوهش می‌تواند دست‌مایة مناسبی برای تدوین شیوه‌نامة نقد محتوای الکترونیکی درسی بهخصوص در رشتة تاریخ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing the Function Electronic Content in History Learning in university (The First Step in Identifying Critical Electronic Content Requirements)

نویسنده [English]

  • Hooshang Khosrobeigi

Associate Professor, Department of History, Payame Noor University

چکیده [English]

The rapid generalization of educational technology can be seen as a revolution in education. Accordingly, the forthcoming, not too distant, in the "Council for the Study of Texts and Textbooks" seems to be the focus on examining the content of electronic textbooks along with printed books. The initial step in criticizing electronic content is identifying features, functions, and requirements of an electronic syllabus.The purpose of this research is to review the requirements and the production of academic electronic content in the field of history. This is an attempt to get an idea of how these works are appropriately criticized. A part of these studies is about how to use multimedia facilities in electronic content to teach history at the university. Based on this, the main issue of this study is how to align history teaching with the capabilities, methods, and tools of education in the electronic education system and electronic content. This study was conducted using descriptive-analytical method. This study showed that the nature and content of the history courses are very much aligned with e-learning. The data from this research can be a useful tool for developing a critique of electronic content, especially in the field of history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • history teaching
  • electronic content
اصلانی، سکینه (1388)، «الگوی روش تدریس فعال و مشارکتی درس تاریخ»، در: مجموعهمقالات راهکارهای آموزش تاریخ، بهکوشش نصرالله صالحی، تهران: شورا.
بایلین، برنارد (1389)، گفتوگو با پروفسور برنارد بایلین پیرامون تاریخآموزی و تاریخنگاری، مترجم مرتضی نورائی، تهران: پژوهشکدة تاریخ اسلام.
برنبا، جی (1388)، «کاربرد زبان در آموزش تاریخ»، مترجمان محبوبه احمدیان اسدآبادی و زهرا ولی‌زاده، در: مجموعهمقالات راهکارهای آموزش تاریخ، بهکوشش نصرالله صالحی، تهران: شورا.
بلک، جرمی و دونالد مک رایلد (1390)، مطالعة تاریخ، مترجم محمدتقی ایمانپور، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
بوث، آلن (1394)، آموزش تاریخ در دانشگاهـ ارتقای سطح یادگیری و فهم، مترجم سیدمحسن علوی‌پور، تهران: سمت؛ دانشگاه فرهنگیان.
حقیقی، فهیمه‌سادات و مهران فرج‌اللهی (1393)، مبانی نظری آموزش باز و از راه دور، تهران: ارسطو.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1362)، تاریخ در ترازو، تهران: امیرکبیر.
زندی، بهمن و فروزان دهباشی شریف (1392)، راهبردهای پردازش و تدوین محتوای آموزش الکترونیک، تهران: دانشگاه پیام نور.
سعید، نسیم و حسین زارع (1393)، روش تدریس پیشرفته، تهران: دانشگاه پیام نور.
صافی گلپایگانی، قاسم (1374)، عکسهای قدیمی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
صالحی، نصرالله (1388)، «روش آموزش تاریخ در دورة راهنمایی»، در: مجموعهمقالات راهکارهای آموزش تاریخ، بهکوشش نصرالله صالحی، تهران: شورا.
غروی، مهدی (1342)، «استفاده از فیلم در تدریس»، مجلة آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)، ش 9.
فرجاللهی، مهران و فروزان دهباشی شریف (1389)، رشد آموزش از راه دور در ایران و جهان، تهران: سمت.
فرجاللهی، مهران، محمدرضا سرمدی، و مژگان حیدری (1391)، مطالعة تطبیقی نظامهای آموزش از دور، تهران: دانشگاه پیام نور.
فرجاللهی، مهران و مهدی معینی‌کیا (1394)، طراحی آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال، تهران: دانشگاه پیام نور.
فرخزاد، پرویز (1384)، راهنمای پژوهش تاریخی (کتابخانهای)، تهران: طهوری.
فرمانفرماییان، منوچهر (بیتا)، سفری به ایران، مجموعهای از نقاشیهای لوئی امیل دو هوسه از مناظر و مردم ایران 1236-1238، تهران: بنیاد فرهنگ.
کامران مقدم، شهین‌دخت (1358)، اصول و مبانی تاریخ، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
کلارک، کلوین و ریچارد ای. میر (1388)، یادگیری الکترونیکی و علم آموزش، مترجمان داود کریم‌زادگان و زهرا جلال‌زاده، تهران: دانشگاه پیام نور.
هینتون، جی. اچ. (1388)، «وسایل کمک آموزشی دیداری»، در مجموعهمقالات راهکارهای آموزش تاریخ، بهکوشش نصرالله صالحی، تهران: شورا.
 
اسناد
اسناد دانشگاه پیام نور، آموزش از راه دور و دانشگاه آزاد ایران.
اسناد دانشگاه پیام نور، اولین اساسنامة دانشگاه پیام نور. 
Easterling, Wayne and Robert Dalling (2008), “Physics Teaching Videos and Collections of Links”, The Physics Teacher, vol. 46, issue 5.
Lanctot, Catherine J. (2013), “Using Videos to Teach American Legal History”, American Journal of Legal History, vol. 53, issue 4.
Martinez, Angel Meseguer, Alejandro Ros-Galvez, and Alfonso Rosa-Garcia (2016), “Satisfaction with Online Teaching Videos: A Quantitative Approach”, Innovations in Education and Teaching International, vol. 54, issue 1.
Mc Isaac, M. S. and C. N. Gunawardena (1996), “Distance Education”, in D. H. Jonassen (ed.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology: a Project of the Association for Educational Communications and Technology, New York: Simon and Schuster Macmillan.
Myllymäki, Mikko, Jari Penttilä, and Ismo Hakala (2014), “Producing Lecture Videos from Face-to-Face Teaching”, International Journal of Information and Education Technology, vol. 4.