نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اراک

2 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات اراک

چکیده

نقد منشور حقوق بشر در مؤلفة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در نسبت با دین اسلام از اهداف این مقاله است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، بهروش تحلیل محتوای کیفی این نتایج حاصل می‌شود که هرچند در رابطه با حقوق زنان و تقویت بنیان خانواده و همچنین دربهرسمیتشناختن حقوق و آزادی‌های اساسی زنان در برخی از برنامه‌ها و اسناد سازمان ملل متحد بهلحاظ محتوایی تلاش‌هایی شده است، درعینحال به آسیب‌شناسی نیاز دارد. به همین منظور، در این مقاله آسیب‌های اخلاقی حق حیات، حق آزادی، حق اشتغال، حق آموزش، حق برخورداری از حمایت و تأمین اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی زن و خانواده استخراج شده است و الگوی سلامت اخلاقی حقوق بشر در مؤلفة حقوق زن و خانواده براساس مبانی اسلامی ارائه شده است. نتیجه اینکه راه درمان و برون‌رفت از آسیب‌های اخلاقی دیدگاه‌های سکولاریستی و اومانیستی و کمونیستی منشور حقوق بشر، و کنوانسیون‌های حقوق زنان دیدگاه اسلامی و اخلاق‌مدارانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Moral, Social, Economic, Cultural and Political Rights of Women and the Family in the Human Rights Charter (Islamic Scholarship with Secular Science in the Eyes of the Woman)

نویسندگان [English]

  • Zahra Mosavi 1
  • Tayebeh Mahrosadeh 2
  • Mohammad Seyfi 3

1 PhD Student of Philosophy of Islamic Education, Islamic Azad University, Science and Research, Arak Branch

2 Faculty Member of Al-Zahra University (Corresponding author)

3 Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research, Arak Branch

چکیده [English]

The purpose of this study is to review and criticize the human rights charter in the social, economic, cultural, and political component of women and family in relation to the religion of Islam. The research method is objective and fundamental in terms of collecting data in the research class. The data were collected using a snippet, library, and document method. After analyzing the research data, the qualitative content analysis method resulted in the following results. In terms of content, some UN programs and documents, the relationship with women's rights and the strengthening of the foundation of the family, as well as the recognition of women's fundamental rights and freedoms, have been attempted, but in the eyes of United Nations agencies, the rights of women and the family are often the ones that need to be investigated. In this article, the damage Ethics in the areas of the right to life, the right to liberty, the right to work, the right to education, the right to protection and so on, minimum social, civil, and political rights of women and children were extracted, and the moral model of human rights in the component of women's and family rights was based on Islamic principles. In the end, the result was that the way to cure and to escape the moral harm arising from the human rights charter and women's rights conventions that are themselves based on secular, humanistic and communist views is Islamic and ethical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Family and Family
  • Harm
  • Islamic Sciences
  • Secular Science
قرآن کریم.
بانکی‌پورفرد، امیرحسین (1385)، «کرامت زن در اندیشه‌های قرآنی»، فصل‌نامة قرآنی کوثر، س 6، ش 200.
بلادی موسوی، صدرالدین (1389)، شاخصهای اجتماعی و اقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نهاد ریاست جمهوری دفتر امور مشارکت زنان.
بهشتی، سعید (1389)، تأملات فلسفی در تعلیم و تربیت، تهران: شرکت چاپ و نشر بینالملل.
جوادی آملی، عبدالله (1388)، «هم‌سانی زن و مرد ازدیدگاه اسلام»، آرمان.
جوادی آملی، عبدالله (1389)، حق و تکلیف در اسلام، قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1393)، فلسفة حقوق بشر، قم: اسراء.
حکیمی، محمد (1387)، دفاع از حقوق زن، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
راش، مایکل (1387)، جامعه و سیاست، مقدمهای بر جامعهشناسی سیاسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: سمت.
روحانی، طاهره (1382)،زنان دین‌گستر در تاریخ اسلام، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.
زهره‌وند، علی (1384)، مکانیزمهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر، پایاننامة کارشناسی، تهران: دانشکدة روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.
شکاری، احمد و رضا حاجی‌رشیدی (1388)، «بررسی میزان توجه به مؤلفههای حقوق بشر در برنامة درسی دورة متوسطة ایران»، فصلنامة نوآوردهای پژوهشی، دورة 17، ش 4.
صفایی، سیدحسین و اسدالله امامی (1380)، حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران.
طاهری، علی‌رضا (1392)،منشأ حیات ازدیدگاه علم و اسلام، مشهد: چاپ پارت گرافیک.
طباطبایی، محمدحسین (1384)، تفسیر المیزان، ج 20، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1385)،آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: دانشگاه تهران.
عظیم‌زاده اردبیلی، فائزه و لیلا خسروی (1388)، مطالعة تطبیقی حقوق زنان ازمنظر اسلام و غرب:مبانی حقوق زنان، حق حیات و حق تأمین اجتماعی، ج 1، تهران: مرکز امور زنان و خانوادة ریاست جمهوری.
عمید زنجانی، عباسعلی و محمدمهدی توکلی (1388)، «حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام»، فصلنامة حقوق، دورة 94، ش 37.
کاتوزیان، ناصر (1388)، حقوق مدنی خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کار، مهرانگیز (1378)، رفع تبعیض از زنان، مقایسة کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران،تهران: قطره.
لغتنامه (1383)، به‌کوشش علی‌اکبر دهخدا، ج 6، تهران: مؤسسة لغت‌نامة دهخدا.
لمبروزو، جینا (1369)، روح زن، ترجمة پری حسام شهرئیس، تهران: دانش.
لواسانی، محمود (1383)، فلسفة حقوق بشر و نقد مبانی آن، تهران: دانشگاه تهران.
محقق داماد، مصطفی (1386)، بررسی فقهی و حقوقی خانواده و نکاح و انحلال آن، تهران: علوم اسلامی.
مشیرزاده، حمیرا (1383)، مقدمهای بر مطالعات زنان، تهران: دفتر برنامهریزی اجتماعی و مطالعات اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.
مصباح یزدی، محمدتقی (1378)،نظریة سیاسی اسلام؛ قانون‌گذاری،قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
مصطفوی (خمینی)، فریده و فاطمه جعفری ورامینی (1388)،زن ازمنظر اسلام، قم: مؤسسة بوستان کتاب قم.
مطهری، مرتضی (1369)، مجموعهآثار مرتضی مطهری، ج 6، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (1378)، تعلیم و تربیت در اسلام، قم: صدرا.
مطهری، مرتضی (1391)، زن و مسائل قضایی و سیاسی، قم: صدرا.
منصورنژاد، محمد (1391)،مسئلة زن، اسلام و فمنیسم، در دفاع از حقوق زنان، تهران: برگ زیتون.
مهرپور، حسین (1384)،مباحثی از حقوق زن ازمنظر داخلی، مبانی فقهی، و موازین بین‌المللی، تهران: اطلاعات.
مهرپور، حسین (1384)، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات.
مهرپور، حسین (1392)، مباحثی ازحقوق زن، قم: اطلاعات.
میرزایی، سعید (1383)، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، تهران: وزارت امور خارجه.
نقبایی، حسام (1382)،سیر تکامل حقوق زن در تاریخ و شرایع، تهران: چاپ‌خانة بدیع.
نوری، یحیی (1385)، حقوق زن در اسلام و جهان، تهران: نوید نور.
هاشمی، محمد (1384)،حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان.
یوسفیان، نعمت‌الله و علی‌اصغر الهام‌نیا (1385)، احکام خانواده، تهران: حوزة نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
Christie, P. (2010), “The Complexity of Human Rights in Global Times: The Case of the Right to Education in South Africa”, International Journal of Educational Development, vol. 30, no. 1.
Gholdeshtain, Z. Salbe. V. (2010), “The Approach of the European Commissionand Court of Human Rights to International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, no. 324.
Robert, K. (1998), “The Relationship between International Humanitarian Law and Human Rights Law: A Brief History of the Universal Declaration of Human Rights and the Geneva Conventions”, International Review of the Red Cross, no. 324.