نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دکترای فلسفة علم، پژوهش‌گر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

در این مقاله می‌خواهیم به‌ معرفی، نقد، و بررسی کتاب در جستوجوی روش نوشتة جان لا و ترجمة مجتبی عزیزی بپردازیم. جان لا این کتاب را با عنوان After Method در سال 2004 نوشته و انتشارات راتلج آن را منتشر کرده است. در جستوجوی روش خواستار تحولی عمیق در روش‌شناسی است و به نقد هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی رایج می‌پردازد. در مقدمة مقاله، به زمینة نظری پیدایش کتاب، ایده‌های اصلی آن، و معرفی مؤلف و مترجم اشاره می‌شود. درادامه، کتاب از دو جهت صوری و محتوایی موردنقد قرار می‌گیرد. از جهت صوری برخی نکات نگارشی، حروف‌چینی، صفحه‌آرایی، و اشتباهات تایپی بیان می‌شود. در بخش محتوایی، ابتدا ترجمة اصطلاحات تخصصی متن موردبحث قرار می‌گیرد. سپس جملاتی از کتاب انتخاب‌ شده که ترجمة آن فهم مطلب را دشوار کرده است. میان متن اصلی و متن ترجمه مقایسه‌هایی صورت گرفته و اشکالات ترجمه نشان داده شده است. پس از آن پیش‌نهاداتی نیز ارائه شده است. ترجمۀ چنین آثار بدیعی، ازیک‌سو، ادبیات بحث به زبان فارسی را گسترده و غنی می‌سازد و ازسوی‌دیگر، همواره با دشواری‌هایی روبه‌رو است. ابهام در ترجمة برخی اصطلاحات تخصصی و ناتوانی در انتقال درست مفاهیم به خواننده مشکلات ‏اصلی ترجمه است.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of “After Method”

نویسندگان [English]

  • Arash Mousavi 1
  • Mohammad Amin Baradaran Nikou 2

1 Assistant Professor of Policy Planning for Science and Technology, National Research Institute for Science Policy

2 PhD in Philosophy of Science, Researcher at National Research Institute for Science Policy

چکیده [English]

In this paper, we intend to introduce, criticize, and analyze the book “After Method”; written by John Law and translated by Mojtaba Azizi. The book is published in 2004 by Routledge. “After Method” is asking a massive evolution in methodology. Also, it criticizes the main stream of ontology and epistemology. First, the theoretical context of the book, its main ideas, the writer, and the translator are introduced. In the following, the book is criticized for both form and substantive content. Formally, some writing tips, typographic, and editorial notes are observed. In the content section, firstly the translation of the specialized terminology is discussed. Then, some sentences are chosen, the translation of which makes understanding the text difficult. Comparisons between the original text and the translated text are made. The problems are shown and suggestions are also provided. The translation of such novels, on the one hand, expands and enriches the literature in Persian, and on the other hand, it is always confronted with difficulties. The ambiguity of translating some of the specialized terminology and the inability to translate the concepts into the reader is the main problem of the translation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Law
  • Mojtaba Azizi
  • After Method
  • methodology
  • Actor-Network Theory
  • critique of translation
لا، جان (1394)، در جستوجوی روش، ترجمة سیدمجتبی عزیزی، تهران: ترجمان.
صفوی، کوروش (1383)، «فردینان دوسوسور»، متن پژوهی ادبی، ش 22، زمستان.‏
Benton, Ted and ‎Ian Craib (2011), Philosphy of Social Science, Social Thoght, New York: Palgrave.
Bloor, David (1976/ 1991), Knowledge and Social Imagery, (2nd edition with a new foreword), Chicago: University of Chicago Press.
Kuhn, T. S. (1962), The Structure of Scientific Revolutions, (3rd ed. 1997), Chicago: Chicago University Press.
Latour, Burno and Steve Woolgar (1979), Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts, Princeton University Press.
Law, John (1994), Organizing Modernity: Social Ordering and Social Theory, UK, Oxford: Cambridge.
Law, John (2004), After Method, London: Rutledge.
Law, John and Peter Lodge (1984), Science for Social Scientists, London: Macmillan Press.
Law, John. (2002), Aircraft Stories, Duke University Press.