علمی- پژوهشی روش‌شناسی
ارزیابی شاخص‌های ساختاری، صوری، و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری

محمدرضا ارشادی نیا

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، صفحه 1-19

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3924

چکیده
  کتاب درسی به‌منزلة مهم‌ترین مادة آموزشی سهم عمدة آموزش را به خود اختصاص می‌دهد و محور اصلی فعالیت‌های یاددهی ـ یادگیری و فرایند آموزشی است. اگر این مادة آموزشی به‌نحو مناسب تهیه و تدوین شده باشد، نقش بی‌بدیلی در یادگیری دانشجویان ایفا می‌کند و سبب تسهیل در تحقق اهداف نظام آموزشی می‌شود. درصورتی‌که کتاب درسی کاستی‌هایی داشته ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
نقدی بر کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی

سید محمد رضا تقوی

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، صفحه 21-36

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3925

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر نقد کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی تألیف خسرو باقری است. کتاب ازنظر شکلی بیش‌تر شرایط موردنظر را داراست و بنابراین مطلوب ارزیابی می‌شود. به‌لحاظ محتوایی نیز تلاش درخوری برای دست‌یابی به یک مدل دینی درمقام اثبات علم با بذل توجه به تجربه و بررسی عینی پدیده‌ها انجام شده است؛ ضمن ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
نقد کتاب گامی به‌سوی علم دینی (2): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی

سید سعید زاهد

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، صفحه 37-56

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3926

چکیده
  در دوران معاصر جهان اسلام درمعرض تهاجم غرب قرار گرفته است که موجب وابستگی سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی آن شده است. برای رهایی از سلطۀ استعمار راه‌حل پیش‌نهادی انقلاب اسلامی ایران نظریه‌پردازی اسلامی در علوم اجتماعی و ادارۀ استقلالی کشور براساس آن است. کتاب حاضر یکی از این‌گونه تلاش‌هاست. ازنظر شکلی، به‌منزلۀ یک کتاب آموزشی به‌خوبی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
نقد کتاب ضدروش 1

احمد کلاته ساداتی

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، صفحه 57-73

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3927

چکیده
  کتاب روش تحقیق کیفی؛ ضدروش 1 ازجمله کتاب‌هایی است که متأثر از اندیشه‌های بلیکی و نیومن است. تمرکز کتاب مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، و ارزش‌شناسی پارادایم‌های تحقیقاتی (پنج پارادایم اثباتی، تفسیری، انتقادی، فمینیستی، و پراگماتیسم) است. این کتاب از نثری روان برخوردار است و نشان می‌دهد نویسندۀ کتاب آشنایی کاملی با مبانی تحقیقات ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش

آرش موسوی؛ محمد امین برادران نیکو

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، صفحه 75-99

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3928

چکیده
  در این مقاله می‌خواهیم به‌ معرفی، نقد، و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش نوشتة جان لا و ترجمة مجتبی عزیزی بپردازیم. جان لا این کتاب را با عنوان After Method در سال 2004 نوشته و انتشارات راتلج آن را منتشر کرده است. در جست‌وجوی روش خواستار تحولی عمیق در روش‌شناسی است و به نقد هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی رایج می‌پردازد. در مقدمة مقاله، به زمینة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
بررسی و نقد تعارضات روش‌شناسی علم ‌سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس

محمد نژادایران؛ روژان حسام قاضی

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، صفحه 101-121

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3929

چکیده
  سیدحسین نصر یکی از تأثیرگذارترین متفکران سنت‌گرای معاصر است که اندیشه‌های انتقادی تأمل‌برانگیزی درخصوص تجدد و دستاوردهای آن ارائه کرده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تجدد که در اندیشۀ نصر موردنقد قرار گرفته است علم جدید است. رویکرد نصر به علم فقط در سطح انتقاد متوقف نمی‌شود، بلکه او تلاش می‌کند تا جای‌گزینی مناسب برای علم جدید ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریۀ «تقسیم» در منطق ارسطویی)

مصطفی همدانی

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، صفحه 123-152

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3930

چکیده
  کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی تألیف علی دلاور سال‌هاست متن درسی روش تحقیق در رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی است و تاکنون بارها تجدیدچاپ شده است. پژوهۀ فرارو با روش تحلیل اسنادی این تألیف را نقد کرده است و با تکیه بر نظریۀ «تقسیم» در منطق ارسطویی نواقص «ارائۀ منطقی محتوا» را در این کتاب در فصل‌بندی ...  بیشتر