نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه زنجان

چکیده

در دهه‌های اخیر، کتاب‌های مقدماتی زیادی در‌زمینة فلسفة اخلاق و اخلاقیات به زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها نوشته شده است. این کتاب‌ها به آشنایی دانشجویان با موضوعات اخلاقی کمک می‌کنند، اما اکثر آن‌ها جامع نیستند و فقط بر برخی موضوعات، خصوصاً اخلاق هنجاری و گاه بر برخی مباحث اخلاق کاربردی، تمرکز کرده‌اند. کمبود کتاب درسی مناسب در حوزة فلسفة اخلاق و اخلاقیات در زبان فارسی بیش‌تر مشهود است و هیچ کتاب درسی جامعی که بتواند معیارهای دانشگاهی را تأمین کند در دست‌رس نیست. یکی از کتاب‌های مقدماتی، اما جامع، کتابِ اخلاق: درآمدی بر فلسفه اخلاق نوشتة نوئل استیوارت است. در این کتاب حوزه‌های اصلی اخلاق (فرااخلاق، اخلاق هنجاری، و اخلاق کاربردی) طرح شده است. ویژگی‌های برجسته و کم‌نظیر این کتاب عبارت‌اند از: ارتباط منطقی مطالب آن، جامعیت در استدلال‌ها و مباحث، ارزیابی انتقادی استدلال‌ها، اختصار، وضوح مطالب. از‌همین‌رو دانش‌پژوهان می‌توانند از این کتاب به‌مثابۀ متن درسی جامع و منسجم در حوزة فلسفة اخلاق بهره ببرند. در این مقاله، پس از گزارش تفصیلیِ محتوای کتاب، آن را نقد و بررسی خواهیم کرد و نقاط قوت و ضعف آن را به‌لحاظ فنی و محتوایی بیان خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Criticism Ethics: An Introduction to Moral Philosophy by Noel Stewart

نویسندگان [English]

  • mohsen jahed
  • Sahar Kavandi

Associate Prof, University of Zanjan

چکیده [English]

In recent decades, lots of introductory books were written on the subject of Ethics and Morality in English and in other languages as well. These books help students get familiarized with this subject, but most of them are not comprehensive, and they only focus on some issues, especially normative ethics, and on some issues in Applied Ethics. The shortage of good textbook in the philosophy of Ethics and Morality is much more obvious in Persian, and there is no comprehensive book available in the subject that satisfies the academic criteria. One of the introductory books, but comprehensive, is “Ethics: An Introduction to Moral Philosophy” compiled by Noel Stewart. In this book, the main fields of ethics (metaethics, normative ethics, and applied ethics) are discussed. The unique and conspicuous features of this book is its cohesion, comprehensiveness in arguments and discussions, critically assessment of arguments, brevity and clearness. So, it is a comprehensive and cohesive textbook for researchers to use in the field of moral philosophy. In this paper, having introduced the content of the book in detail, the advantages and disadvantages of the book will be studied technically and by content analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Philosophy
  • Ethics
  • Noel Stewart
  • Textbook
  • Book Review
احمدپور، مهدی و دیگران (1385)، کتاب‌شناخت اخلاق اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
پالمر، مایکل (1385)، مسائل اخلاقی، ترجمة علیرضا آل بویه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
جاهد، محسن (1390)، «نگاهی به کتاب حقوق الحیوان فی الاسلام»، ماه‌نامة آینة پژوهش، شمارۀ پیاپی 131، آذر و دی.
ریچلز، جیمز (1389)، فلسفة اخلاق، ترجمۀ آرش اخگری، تهران: حکمت.
القزوینی، محمدحسن (1380)، کشف الغطاء عن وجوه مراسم الإهتداء، تصحیح محسن الأحمدی، قزوین: الحوزه العلمیه بمدینه قزوین.
مدرسی، سیدمحمدرضا (1388)، فلسفة اخلاق، تهران: سروش.
مصباح یزدی، محمدتقی (1391)، فلسفة اخلاق، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
المظفر، محمدرضا (1400 ق)، المنطق، بیروت: دارالتعارف.
گنسلر، هری. جی. (1395)، آشنایی با فلسفۀ اخلاق، ترجمة حمیدة بحرینی، تهران: نشر آسمان خیال.
لایکن، ویلیام، جی (1395)، درآمدی به فلسفة زبان، ترجمة میثم محمدامینی، تهران: هرمس.
هولمز، رابرت ال (1391). مبانی فلسفة اخلاق، ترجمة مسعود علیا، تهران: ققنوس.
Driver, Julia (2007(, Ethics: The Fundamentals, Blackwell.
Hinman, Lawrence M. (2008), Ethics: A Pluralistic Approach to Moral Philosophy, Thomson.
LaFollette, Hugh (2006), The Practice of Ethics, Wiley-Blackwell.
Singer, Peter (2011), Applied Ethics, Cambridge University Press.
Stewart, Noel (2009), Ethics: An Introduction to Moral Philosophy, Polity.