نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

2 دکترای فلسفه، دانشگاه تبریز

چکیده

در مقالة حاضر کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا را معرفی، نقد، و بررسی خواهیم کرد. این کتاب را انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک با عنوان Jewish Themes in Spinoza’s philosophy در سال 2002، با ویرایش دو متخصص برجستة اندیشۀ اسپینوزا و مطالعات یهودی، یعنی هایدی راون و لن گودمن، منتشر کرده است. بسیاری از منتقدان سرشناس بر این باورند این کتاب نخستین تلاش جدی برای فهم اندیشة اسپینوزا و نشان‌دادن جایگاه آن در تاریخ فلسفة یهودی است. در این کتاب از سنّت رایج دیگر کتاب‌هایی که به‌زبان انگلیسی دراین‌باره منتشر شده‌اند پیروی نشده است و برای نخستین‌بار موضوعات مهم فلسفة اسپینوزا و بن‌مایه‌های یهودی آن بررسی شده است. هدف از تدوین کتاب معرفی اسپینوزا هم‌چون فیلسوفی یهودی است. با‌این‌حال سرویراستاران محترم در گزینش مقالاتی یک‌دست، چه از حیث موضوع و چه از حیث محتوای تخصصی، توفیق چندانی نداشته‌اند و نبودِ فصلی خاصِ نتیجه‌گیری نیز شاید به‌نوعی نشان‌دهندة همین باشد که نمی‌شود از این مقالات صدای واحدی را دربارة ارتباط اسپینوزا با یهودیت شنید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Criticism: Jewish Themes in Spinoza’s Philosophy

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shahraini 1
  • baian karimi 2

1 Associate Professor of Philosophy, Tabriz University, Iran, Tabriz

2 Ph. D. Student of Philosophy, University of Tabriz; Corresponding Author

چکیده [English]

In this article, the book titled Jewish Themes in Spinoza’s Philosophy is introduced, studied, and criticized. State University of New York Press published this book under the title of Jewish Themes in Spinoza’s Philosophy with the edition of two prominent experts in Spinoza and Jewish studies: Heidi Ravven and Lenn Goodman in 2002. Many outstanding critics believe that this book is the first serious attempt to understand Spinoza’s thought and to show its place in the history of Jewish philosophy. In this book, the custom tradition of similar books on this subject is not observed, and for the first time, the important issues of Spinoza’s philosophy and its Jewish themes have been examined. The aim of this book was to introduce Spinoza as a Jewish philosopher. However, the chief editors did not succeed to choose the unified articles whether regarding the subject or the technical content. The lack of a chapter as conclusion is indicating to some extent that these articles do not reach to a unified agreement on relating Spinoza to Judaism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinoza
  • Ravven
  • Goodman
  • Jewish Philosophy
  • Metaphysics
  • Epistemology
  • Politics
اسپینوزا، باروخ (1374)، اصلاح فاهمه، ترجمة اسماعیل سعادت، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
اسپینوزا، باروخ (1390)، اخلاق، ترجمۀ محسن جهانگیری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
پارکینسون، جورج ردکلیف (1380)، نظریة شناخت اسپینوزا، ترجمة سید‌مسعود سیف، تهران: علمی فرهنگی.
Edwin Curley (2005), “Spinoza”, in: Encyclopedia of Philosophy, vol. 9.
Feldman, Seymour (1997), “Spinoza”, in: History of Jewish Philosophy, vol. 2, London and New York: Routledge.
Idel, Moshe (1987), “Qabbalah”, in: The Encyclopedia of Religion, Micrea Eliade (ed.), vol. 12, New York: MacMillan Publishing Company.
Mansky, Ellen, (1987), “Shekhina”,in: Encyclopedia of Religion, vol.13, London.
Pines, Shlomo (1968), “Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus and Maimonides and Kant”, in: Further Studies in Philosophy, Ora Segal (ed.), vol. 20.
Pines, Shlomo (1987), “Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus and the Jewish Philosophical Tradition”, in: Jewish Thought in the Seventeenth Century, Isadore Twersky and Bernard Septimus (eds.), Cambridge: Harvard University Press.
Ravven, Heidi and Lenn Goodman (2002), Jewish Themes in Spinoza’s Philosophy, New York: State University.
Scholem, Gershom (1949), “The Curious History of the Six-Pointed Star”, Commentary, vol. 8.