نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفة تطبیقی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کتاب قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی نوشتة دکتر غلامحسین مقدم‌ حیدری در سال 1385 ازسوی نشر نی به‌چاپ رسید. نویسندة کتاب بر آن است تا تصویر هم‌دلانه‌ای از نظریة قیاس‌ناپذیری کوهن در الگوی پارادایم‌ها ارائه کند. ساختار کتاب بر‌اساس تبیین مبانی نظری کوهن بر‌پایۀ انواع تاریخ‌نگاری‌ها و نگرش گشتالتی، شرح مفهوم قیاس‌ناپذیری، و درنهایت بررسی کارکرد این نظریه شکل گرفته است. با عنایت به تمام نقاط قوت کتاب که سبب شده است دیدگاه قیاس‌ناپذیری کوهن در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی با زبانی ساده، شفاف، و با استفاده از مثال‌های تاریخی تبیین شود، این نوشتار بر آن است تا با بررسی برخی آثار تألیفی در این زمینه به این پرسش پاسخ دهد که آیا نویسنده توانسته است دیدگاه قیاس‌ناپذیری کوهن را در تمامی ابعاد‌ش و با‌توجه‌به تکامل فکری او ارائه کند؟
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Criticism:Incommensurability of Scientific Paradigmsby Gholam Hossein Moghadam Heidari

نویسنده [English]

  • zohreh Abdekhodaie

Ph. D. of Comparative Philosophy, Instructor at Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The book: Incommensurability of Scientific Paradigms written by Gholam Hossein Moghadam Heidari published by Nashre Ney in 2006. The author’s aim is to illustrate the theory of incommensurability of Thomas Kuhn by explaining it. The structure of the book is formed based on explaining the theoretical foundations of Kuhn’s theory according to historiography, Gestaltism, the definition of the concept of incommensurability, and at last, by studying the function of this theory. The strong points of the book cause the incommensurability approach of Kuhn in his work: The Structure of Scientific Revolutions, to be explained simply and clearly by using historical evidence. So, this paper tries to find an answer to this question: Whether the author of this book could be able to present Kuhn’s theory of incommensurability from all its aspects and according to his intellectual evolution or not?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kuhn
  • incommensurability
  • Scientific Paradigms
  • Moghadam Heidari
مقدم‌ حیدری، غلامحسین (1383)، قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی، تهران: نشر نی.
Kuhn, Tomas (1970), The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: The University of Chicago Press.
Kuhn, Tomas (1976), “Theory-Change as Structure-Change: Comments on the Sneed Formalism”, Erkenntnis, vol. 10.
Kuhn, Tomas (1977), The Essential Tension, Chicago: The University of Chicago Press.
Kuhn, Tomas (1983), “Commensurability, Comparability, and Communicability”, in: P. Asquith and T. Nickles (eds.), PSA 1982, vol. II, Philosophy of Science Association, East Lansing,
Kuhn, Tomas (1989), “Possible Worlds in History of Science”, in: S.Allen (ed.), Possible Worlds in Humanities, Arts and Sciences, Berlin: de Gruyter.
Kuhn, Tomas (1990a), “Dubbing and Redubbing: The Vulnerability of Rigid Designation”, in: C. Savage (ed.), Scientific Theory, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Kuhn, Tomas (1990b), “An Historian's Theory of Meaning”, Talk to Cognitive Science Colloquium, UCLA (unpublished manuscript).
Kuhn, Tomas (1991a), “The Road since Structure”, in: A. Fine, M. Forbes, and L. Wessels (eds.), PSA 1990, vol. II, Philosophy of Science Association, East Lansing.
Kuhn, Tomas (1991b), “The Natural and the Human Sciences”, in: D. R. Hiley, J. E. Bohman, and R. Shusterman (eds.), The Interpretive Turn, Itheca: Cornell University Press.
Kuhn, Tomas (1992), “The Trouble with the Historical Philosophy of Science, Robet and Maurine Rothschild Distinguished Lecture”, in: An Occasional Publication of the Department of the History of Science, Harvard University Press.
Kuhn, Tomas, (1993), “Afterwords”, in: P. Horwich (ed.), World Changes, Cambridge: The MIT Press.
Laudan, Larry (1977), Progress and Its Problem: Toward a Theory of Scientific Growth, University of California Press.
Laudan, Larry (1984), Science and Value: The Aims of Science and Their Role in Scientific Debate, University of California Press.
Sankey, H. (1992), “Incommensurability, Translation, and Understanding”, The Philosophical Quarterly, vol. 41.
Sankey, H. (1993), “Kuhn's Changing Concept of Incommensurability”, British Journal for the Philosophy of Science, vol. 44, no. 4.
Xiang, Chen (1997), “Thomas Kuhn‘s Latest Notion of Incommensurability”, Journal for General Philosophy of Science, vol. 28, Issue 2.