نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری فلسفه، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جستار پیش‌رو، که متکفل نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه نوشتۀ گری بنهم است، با روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و براساس برداشت ناقد از اثر موردبحث، درصدد نشان‌دادن این است که این اثر، علاوه‌براین‌که طرح جدیدی در خوانش فلسفۀ عملی کانت درمی‌اندازد، از برخی جنبه‌ها نیز اشکالاتی جدی را متوجه خود می‌بیند. برخی از این کاستی‌ها عبارت‌اند از: شفاف‌نبودن متن، گزینشی‌بودن مطالب، ارائه‌نکردن نتیجه‌گیری برای هر فصل از کتاب، و فشردگی بیش‎از‌حد و گستردگی موضوعات موردبحث. هم‌چنین نگارنده، علاوه‌بر معرفی ساختار اثر موردبحث، نقاط قوت آن را نیز تبیین خواهد کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: توجه ویژۀ بنهم به ارتباط و نسبت آثار مختلف کانت با یک‌دیگر و سیر فکری او در فلسفۀ عملی (انتقال از آثار انتقادی به آثار تعلیمی)؛ بررسی آن دسته از آثار کانت در فلسفۀ عملی که کم‌تر موردتوجه مفسران (به‌ویژه کانت‌شناسان ایرانی) قرار گرفته‌اند؛ مخالفت نویسنده با دیدگاه مورد‌قبول عموم مفسران فلسفۀ عملی کانت (خوانش صورت‌گرایانه)؛ و ارائۀ تفسیری جدید از آن (تفسیر غایت‌گرایانه).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Criticism: A Critical Study on Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine

نویسندگان [English]

  • mohammad Anbarsouz 1
  • Yousef nozohour 2

1 Ph. D. Student in Philosophy, University of Tabriz; Corresponding Author

2 Associate Prof, Philosophy Department, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

 
This paper is going to criticize the book: Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine written by Gray Banham by using a descriptive-analytic method based on writer's interpretation of this work, and it aims to indicate that although this book is a new reading of Kant's practical philosophy, it has some significant problems by itself. Some of these problems include the unclearness of the text, the selectivity of the discussions, the lack of conclusion at the end of each chapter, the excessive compression and the extension of the discussed subjects. Moreover, the author of this article will introduce the structure of the Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine and explain its advantages, the most important of which include the special attention of Banham to the relation between Kant's different works and the philosophical process of Kant’s thought in the practical philosophy (from critical works to doctrinal works), and investigate those works of Kant which were less considered (specially by Iranian Kant scholars), and consider the opposition of Banham with the accepted viewpoint of most interpreters of Kant’s practical Philosophy (formalistic interpretation) and his formulating a new interpretation of it (teleological interpretation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical Philosophy
  • Ethics
  • Religion
  • critique
  • Doctrine
اژدر، علیرضا و دیگران (1391)، «تحلیلی بر نقد امر مطلق کانت»، متافیزیک، س 4، ش 13.
سعادتی خمسه، اسماعیل (1390)، «ارزیابی انتقادی از انسان‌شناسی پراگماتیکی کانت»، پژوهش‌های فلسفی، س 5، ش 8.
کانت، ایمانوئل (1362)، سنجش خرد ناب، ترجمۀ میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران: امیرکبیر.
کانت، ایمانوئل (1378)، درس‌های فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار.
کانت، ایمانوئل (1380)، فلسفه حقوق، ترجمۀ منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار.
کانت، ایمانوئل (1385)، نقد عقل عملی، ترجمۀ انشاءالله رحمتی، تهران: نورالثقلین.
Banham, Gray (2003), Kant's Practical Philosophy: from Critique to Docrtine, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Caygill, Howard (2000), A Kant Dictionary, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Gayer, Paul (2006), Kant, London: Routledge.
Hollyman, Gareth (2013 March 15), “Remembering Gary Banham”,
 .
Holzhey, Helmut and Vilen Mudroch (2005), Historical Dictionary of Kant and Kantianism, Lanham: The Scarecrow Press.
Hornby, A. S. (2000), Oxford Advanced Learner's Dictionary, New York: Oxford University Press.
Kant, Immanuel (1922), Critique of Pure Reason, trans. Norman Kemp Smith, London: Macmillan.
Merriam-Webster (2003), Merriam-Webster's advanced Learner's English Dictionary, Massachusetts: Merriam-Webster.
Paton, H. J. (1936), Kant's Metaphysics of Experience, London: George Allen and Unwin Limited.
Sensen, Oliver (2004), “Book Reviews, Kant's Practical Philosophy: From Critique to Doctrine”, Mind, vol. 113, no. 452.
Singleton, Jane (2006), “Book Reviews, Kant's Practical Philosophy: From Critique to Doctrine”, Journal of the British Society for Phenomenology, vol. 37, no. 1.