نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، دیدگاه مایکل بنر دربارۀ عقلانیت علم و تبیینِ علت موفقیت آن را بیان و بررسی کرده ‏ایم. مایکل بنر در این بحث در گام نخست عقلانیت علم و دیدگاه ‏های مطرح دربارۀ آن را بررسی می‌کند. او گام نخست را از دیدگاه‏های تامس کوهن دربارۀ چگونگیِ پیدایی و پایایی نظریه‏ های علمی و نیز عقلانیت علم آغاز می‏کند و به مباحث بسیار بحث‏برانگیز تامس کوهن و برخی دیگر از ضد واقع‏گرایان در فلسفۀ علم می ‏پردازد و اختلاف‌نظر آن‌ها را دراین‌باره برجسته می‏ کند. پس از اشاره به اختلاف‌نظر فیلسوفان علم دربارۀ عقلانیت علم، دیدگاه ‏های مختلف دراین ‏باره را بررسی می‌کند و درنهایت دیدگاهِ «واقع‏گرایی عقلی» را انتخاب و مستدل و دیدگاه‏های مخالف را بررسیِ می‌کند. او، در‌میان مخالفان واقع‏گرایی، بر دیدگاه ‏های تامس کوهن و لاری لائودن متمرکز می ‏شود. در این مقاله، دیدگاه مایکل بنر را بررسی کرده‏‏ایم و در این بررسی نقایصِ دیدگاه او را برشمرده‌ایم و تلاش کرده‌ایم دیدگاه وی را تکمیل کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Criticism: The Success and Rationality of Science Based on Michael Banner’s PerspectiveⅠ

نویسنده [English]

  • mansour nasiri

Associate Prof, University of Tehran

چکیده [English]

In this paper, we studied the perspective of Michael Banner on the rationality of science and explained the reason for its success. In the first place, Michael Banner examines the rationality of science and its well-known perspectives. He begins his first step by Thomas Kuhn’s viewpoints on the ways of the scientific theories emergence and validation as well as the rationality of science. the, come up and contributes to the controversial debates of Thomas Kuhn and some other Anti-realists in the philosophy of science, and Disagree on them. After pointing out the disagreement between the He continues with discussing the debates of Thomas Kuhn and some Anti-realists on the philosophy of science, and highlights their different viewpoints. Ultimately, he chooses the view of “Rational Realism” gives his arguments on it, and examines the opposing views. Among the Anti-realists, he focuses on the views of Thomas Kuhn and Larry Laudan. In this article, we have reviewed the perspective of Michael Banner, and here, we considered the disadvantages of his perspective, and then tried to complete it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Rationality of Science
  • the Scientific Realism
  • Anti-Realism
  • Inference to the Best Explanation
  • Michael Banner
شیخ‏رضایی، حسین و امیراحسان کرباسی‏زاده (1391)، آشنایی با فلسفۀ علم، تهران: هرمس.
لیدیمن، جیمز (1390)، فلسفة علم، ترجمة حسین کرمی، تهران: حکمت.
نصیری، م. (1395)، تبیین در فلسفۀ علم، تهران: دانشگاه تهران.
Banner, M. (1990), The Justification of Science and the Rationality of Religious Belief, Oxford: Clarendon Press.
Hardin, C. and A. Rosenberg (1982), “In Defence of Covegent Realism”, Philosophy of Science, 49, no. 4.
Kuhn, T. (1970), “Reflections on My Critics”, in: I. L. Musgrave (ed.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.
Kuhn, T. (1970), The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press.
Lakatos, I. (1970), “Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes”, in: L. a. Musgrave (ed.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.
Laudan, L. (1977), Progress and Its Problems, London: Routledge and Kegan Paul.
Laudan, L. (1981), “A Confutation of Convergent Realism”, Philosophy of Science, vol. 48, no. 1.
Laudan, L. (1984), “Realism without the Real”, Philosophy of Science, vol. 51, no. 1. 
Laudan, L. (1984), Science and Values, Berkeley: University of California Press.
MacMullin, E. (1984), “A Case for Scientific Realism”, in: J. Leplin (ed.), Scientific Realism, Berkeley: University of California Press.
Newton-Smith, W. (1981), The Rationality of Science, London: Routledge and Kegan Paul.
Psillos, S. (1999), Scientific Realism: How Science Tracks Truth, London and New York: Routledge.
Putnam, H. (1975), Mathematics, Matter, and Method, Cambridge: Cambridge University Press.
Rolston, H. (1991), “Review of the Justification of Science and the Rationalityof Religious Belief By Michael C. Banner’, Journal of the American Academy of Religion, vol. 59, no. 2.
van Fraassen, B. (1980), The Scientific Image, Oxford: Oxford University Press.