نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفة تطبیقی از دانشگاه شهید مطهری

چکیده

تاریخ فلسفة اسلامی معاصر وضعیتی متفاوت با پیشینه خود دارد. تأثر آن از دیگر حوزه‌های معرفتی به‌ویژه فلسفة غرب و نیز مواجهه با مسائل کلامی جدید موجب شده است تا بخش‌های متفاوت و ادوار گوناگون این قسمت از تاریخ فلسفة اسلامی به‌گونه‌ای متمایز از دیگر اجزای خود از عهد فارابی تا کنون باشد. محمد فنایی اشکوری در کتاب مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر کوشیده است تا این ره‌یافت را درقالب روایتی تاریخی بررسی و تفسیر کند. تلاش برای تبیین مسائل و نیز شیوة رویکردهای فکری متفکران مسلمان در حوزه و دانشگاه اصلی‌ترین انگیزۀ تألیف این کتاب بوده است. این‌که هریک از این متفکران به ‌قدر سهم فکری خود در استخراج مسائل فلسفة اسلامی و تطبیق آن بر وضعیت کنونی تفکر در ایران چه نقش ویژه‌ای داشته‌اند نشان می‌دهد که مؤلف کتاب به‌دنبال ضرورت‌های تاریخ معاصر فلسفة اسلامی بوده است. مبنای نظر به تاریخ در مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر مغفولٌ‌عنه مانده است و معلوم نیست فلسفة اسلامی معاصر از کدام مبنای نظر به تاریخ بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Criticism: An Introduction to the Contemporary Islamic Philosophy

نویسنده [English]

 • Simasadat Nourbakhsh

Ph. D. of Comparative Philosophy, Shahid Motahhari University

چکیده [English]

The history of contemporary Islamic philosophy has a different situation in relation to the past. Its influencing from the other epistemic areas, especially the Western philosophy as well as facing new discourse issues have caused various parts of this episode of Islamic philosophy history to be distinct from the other parts since Al-Farabi period. Mohammad Fanaie Eshkevari has tried to study and interpret this approach in his book titled: An Introduction to the Contemporary Islamic Philosophy through a historical narrative. An attempt to explain the issues and the intellectual approaches of Muslim thinkers in the Seminary and university were the main motivations for writing this book. The fact that each one of these thinkers has had what a special role in extracting the issues out of the Islamic philosophy and its adaptation to the current state of thought in Iran shows that the author of the book seeks to find the imperatives of the contemporary history of the Islamic Philosophy. The basis of a historical perspective in An Introduction to the Contemporary Islamic Philosophy has been neglected and it is not clear that from which point of view the history of the contemporary Islamic philosophy has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Contemporary Islamic Philosophy
 • Khomeini
 • Tabatabai
 • Motahhari
 • Haeri Yazdi
 • Ashtiani
 • Sadr
 • Ja’fari
 • Javadi-Amoli
 • Mesbah-Yazdi
 • Fardid
 • Nasr
رفیعی قزوینی، سیدابوالحسن (1386)، مجموعۀ حواشی و تعلیقات (تعلیقۀ علی شرح هیاکل النور؛ تعلیقه علی شرح حکمه الإشراق)، تصحیح غلامحسین رضانژاد (نوشین)، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
شایگان، داریوش (1380)، افسون‌زدگی جدید، ترجمة فاطمه ولیانی، تهران: فرزان.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1420 ق الف)، نهایة الحکمة، تحقیق عباس علی الزارعی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1420 ق ب)، بدایة الحکمة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
فنایی اشکوری، محمد (1389)، مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
مطهرى، مرتضی (1380)، شرح منظومه، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (1359)، خدمات متقابل اسلام و ایران، قم: صدرا.
ملاصدرا، صدرالدین محمد (1981)، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج 1-9، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
نصر، سیدحسین (1382)، «تصوف و تأثیر آن در موسیقی»، در: جاودان خرد (مجموعه‌مقالات)، ج 1، به‌اهتمام سیدحسن حسینی، تهران: سروش.
هانری کربن (1283)، از هایدگر به سهروردی، ترجمۀ حامد فولادوند، تهران: سازمان چاپ ارشاد.