نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

کتاب درسی از عناصر ضروری در فرایند آموزشی به‌شمار می‌رود و در بسیاری از محیط‌های آموزشی رسمی درکنار عناصر دیگر از قبیل معلم و فراگیر نقش‌محوری را بر‌عهده دارد. بی‌تردید ارزیابی و نقد این منبع آموزشی تأثیری مستقیم در آموزش و ارتقای کیفی آن خواهد داشت. پژوهش حاضر به نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی پرداخته است و با رویکردی توصیفی ـ انتقادی ابعاد شکلی و محتوایی این کتاب را درمعرض نقد قرار می‌دهد. درکنار مزیت‌هایی از قبیل تنوع فعالیت‌های مختلف طراحی‌شده، گسترۀ منابع مورد‌استفاده، و رعایت اصول و قواعد نگارشی، از مهم‌ترین نقاط ضعف آن می‌توان به پوشش ندادن کامل اهداف تعیین‌شده در محتوای کتاب، نوسان در سطح دشواری زبانی، و نیز پای‌بندنبودن محتوا به سرفصل مقطع هدف اشاره کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Understanding Research in Applied Linguistics (Hashemi, 2014): A Critique

نویسنده [English]

  • Mohammad Ahmadi Safa

Associate Professor in TEFL, Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

Textbooks are considered as one of the most essential requirements of any educational process (2003) and play an axiomatic role in many formal educational settings alongside other pivotal elements including teacher and learners. Undoubtedly, the evaluation and appraisal of such a critical component of education is not only a permanent need in any such context but also it directly enhances the quality and efficacy of educational practices. The present study critically appraises a textbook entitled "Understanding Research in Applied Linguistics". For the stated purpose, both content and facial aspects of the text are meticulously reviewed and evaluated. The most notable merits of the book include a good variety of activities designed, an extensive use and review of the related literature, and highly acceptable mechanics of writing; however, lack of rigid consistency and coverage of the stated objectives in the main text, fluctuations in the difficulty level of the language used and the inconsistency observed between the already designed ministerial syllabus and the content of the text are among the most salient shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critique
  • Textbook
  • Understanding Research in Applied Linguistics
دلاور، علی و احمدرضا نصر (1383)، روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران: سمت.
مولوی، جلال‌الدین محمد (1375)، مثنوی معنوی، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد استعلامی، تهران: زوار.
Akbarian, I. (2016), “Understanding Research in Applied Linguistics; Seyyed Mohammad Reza Hashemi, SAMT, Tehran (2014)”, Iranian Journal of Language Teaching Research, vol. 4, no. 1.
Hashemi, M. R. (2014), Understanding Research in Applied Linguistics, Tehran: SAMT Publication.
McLeod, S. A. (2015), Observation methods.in:
www.simplypsychology.org/observation.html>.
Mitchell, M. L.and J. M. Jolley (2010), Research Design: Explained (7th ed.), United State: Wadsworth, Cengage Learning.