نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد گروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

مطالعۀ حاضر با استفاده از روش پژوهش ترکیبی کتاب جدید زبان انگلیسی پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه (prospect 3) را بررسی کرده است. در این پژوهش، 83 معلم زبان انگلیسی پرسش‌نامۀ پنجاه سؤالی در مقیاس لیکرت را تکمیل و ده نفر در مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته شرکت کردند. هم‌چنین، 470 دانش‌‌آموز پایۀ نهم به پرسش‌نامۀ چهل‌سؤالی پاسخ دادند. پایایی پرسش‌نامه‌‌ها  نیز براساس شاخص بارتلت و KMO محاسبه شد و هم‌چنین آزمون بارتلت نیز برای هردو معنادار گزارش شد. داده‌‌های به‌دست‌آمده ازطریق دو آمار توصیفی جداگانه بررسی شدند تا میزان رضایت این دو گروه از جنبه‌‌های مختلف کتاب به‌دست آید. هم‌چنین، به‌منظور یافتن پیش‌بین قوی از تحلیل کتاب در پرسش‌‎نامۀ معلمان و دانش‌‌آموزان دو آزمون رگرسیون جداگانه برای هر پرسش‌نامه انجام گرفت و نتایج آن‌ها نشان دادند که برای پرسش‌نامۀ معلمان مؤلفۀ مهارت‌‌ها و برای پرسش‌نامۀ دانش‌آموزان مؤلفۀ تمرین‌ها و فعالیت‌ها پیش‌بین‌های قوی‌تری‌اند. بنابراین، می‌‌توان گفت که درنظرداشتن موارد یادشده به معلمان و کارشناسان این امکان را می‌دهد که نقد علمی بهتری از کتاب‌ها و مواد آموزشی کنند و این توانایی را به معلمان می‌دهد که هنگام تنظیم طرح درس به همۀ هدف‌ها و معیارهای آموزشی توجه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative and Quantitative Evaluation of the Newly-Published English Book for Year Nine Students: A Nationwide Study

نویسندگان [English]

  • Reza Taherkhani 1
  • Mahsa Bayat 2
  • Shabnam Ghasemi 2

1 Department of English Language, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Department of English Language, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Evaluation of teaching materials has a significant impact on the development and implementation of educational programs and it is by means of evaluation that course book developers and instructors can judge the influence of materials. The current study, using mixed method, evaluated third year high school English course book i.e. Prospect 3. 83 teachers and 470 students of this grade participated in the study, nationwide, to complete the questionnaires. In order to gain a deeper understanding of the concepts under study, 10 teachers were also interviewed. The data collected by questionnaires were analyzed using two separate descriptive statistics. The results of two multiple regression analyses revealed that for teachers the component of skills and for students the components of practices and activities were the stronger predictors of book evaluation. It could be concluded that taking these results into account helps instructors to have a clear critical evaluation of the book and to devise a more comprehensive lesson plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • educational programs
  • course book
  • teaching material
احمدپور، زهرا (1383)، «بررسی مسائل و مشکلات آموزش زبان انگلیسی در دورۀ متوسطه»، مجلۀ رشد آموزش زبان، ش 22.
تقی‌پور ظهیر، علی (1385)، اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، تهران: آگاه.
سودمند افشار، حسن (1394)، «نقد و بررسی کتاب زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ اول متوسطه با تکیه بر جنبه‌های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، ش 15.
عباسی، مهوش، غلامرضا احمدی، و احمدرضا لطفی (1388)، «مشکلات یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه شهر اصفهان ازدیدگاه دبیران»، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، ش 22.
علوی‌مقدم، سیدبهنام و دیگران (1394)، انگلیسی پایۀ نهم (دورۀ اول متوسطه)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
محمودی، محمدهادی و محمد مرادی (1394)، «نقد و ارزش‌یابی کیفی کتاب زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ اول متوسطه (هفتم) با تأکید بر روش‌شناسی آموزش زبان خارجی»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 15، ش 3.
نوشین‌فر، وحید (1380)، زبان، جنسیت، اجتماع، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، مشهد: دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی.
Ahmadpoor, Z. (2004), “Studying the Problems of EFL Teaching in High Schools”, The Roshd ELT Journal, no. 18.
Azizifar, A. (2009), “An Analytical Evaluation of Iranian High School ELT Textbook from 1970 to 2010”, The Journal of Applied Linguistics, no. 2.
Carter, R. and D. Nunan (2002), Teaching English to Speakers of Other Languages, Cambridge: University Press.
Cunningsworth, A. (1995), Choosing Your Course Book, Oxford: Heinemann.
Dornyei, Z. (2007), Research Methods in Applied Linguistics, Oxford: Oxford University.
Eaglestone, R. (2000), Doing English, Great Britain: Rontledge.
Ghorbani, M. R. (2011), “Quantification and Qraphic Representation of EFL Textbook Evaluation Results”, Theory and Practice in Language Study, no. 1.
Green, A. (1926), “The Measurement of Modern Language Books”, The Modern Language Journal, vol. 10, no. 5.
Haycroft, J. (1998), An Introduction to English Language Teaching, New York: Longman.
Hutchinson, T. and E. Torres (1994), “The Textbook as Agent of Change”, ELT Journal, no. 48.
Jahangard, N. (2003), “The Goals of Educations in the Information Era”, TAKFA Magazine, no. 1.
Jahangard, A. (2007), “Evaluation of EFL Materials Taught at Iranian Public High Schools”, Asian EFL Journal, no. 9.
Karimi, A. (2004), “An Evaluation of a Preparatory English Course Books 1 & 2: An EAP Course Book Evaluation”, ELT Journal, no. 73
Kitao, K. and S. Kitao (1997), “Selecting and Developing Teaching /Learning Materials”, The Internet TESL Journal, vol. 4, no. 4.
McGrath, I. (2002), Materials Evaluation and Design for Language Teaching, Edinburgh: Edinburgh University Press.
O'Neill, R. (1982), “Why Use Textbooks”, ELT Journal, vol. 36, no. 2.
Razmjoo, S. A. (2012), “Developing a Textbook Evaluation Scheme for the Expanding Circle”, Iranian Journal of Applied Language Studies, vol. 2, no. 1.
Riazi, A. M. and A. Aryashokouh (2007), “Lexis in English Textbooks in Iran: Analysis of Exercises and Proposals for Consciousness - Raising Activities”, Pacific Association of Applied Linguists, vol. 11.
Richards, J. C. (1990), The Language Teaching Matrix, New York: Cambridge University Press.
Sheldon, L. E. (1988), “Evaluating ELT Textbooks and Materials”, ELT Journal,  vol. 42, no. 4.
Tomlinson, B. (2001), “Materials Development”, In: R. Carter and D. Nunan, The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Oother Languages, Cambridge: Cambridge University Press.
Tomlinson, B. (2003), Developing Materials for Language Teaching, London: Continuum.
Williams, D. (1983), “Developing Criteria for Textbook Evaluation”, ELT Journal, no.