نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 طلبۀ حوزۀ علمیۀ قم و کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم

2 طلبۀ حوزۀ علمیۀ قم و کارشناس ارشد فلسفۀ اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب

3 استادیار گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشکدۀ صدا و سیما، قم

چکیده

کتاب Metaethics نوشتة سیمون کیرچین ازجمله کتاب‌های حوزة فرااخلاق است که نخستین چاپ آن را مؤسسة پالگریو مک‌میلان در سال 2012 منتشر کرد. کیرچین عضو هیئت علمی دانشگاه کنت انگلستان است. کتاب وی یک درس‌نامة مقدماتی در فرااخلاق است که مشتمل‌بر مهم‌ترین مباحث این حوزه است. قلم نسبتاً روان نویسنده، طرح تفصیلی مطالب با زبان ساده و مناسب، و طرح جدیدترین دیدگاه‌ها در حوزة فرااخلاق ازجمله ویژگی‌های مثبت کتاب‌اند. درمقابل، نپرداختن به بعضی دیدگاه‌های مهم و اشارة اجمالی به آن‌ها می‌تواند نقطه‌ضعفی برای کتاب تلقی شود. نظر به وجوه مثبت کتاب و نیز تازگی بخش عمدة مباحث آن در زبان فارسی و هم‌چنین فقر چشم‌گیر منابع فارسی در حوزة فرااخلاق، ضرورت و اهمیت ترجمة کتاب روشن می‌شود و نگارندگان این مقاله برمبنای همین ضرورت دست به ترجمة آن زده‌اند. دشواری ترجمه خصوصاً در برگردان مباحث جدید کتاب که در فارسی بی‌سابقه بودند؛ به‌ویژه معادل‌گذاری برخی اصطلاحات، که باید بادقت صورت می‌گرفت، انرژی مضاعفی از مترجمان گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Glance at the Book: Metaethics Written by Simon Kirchin and a Word on its Translation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zandi 1
  • Moslem Ghorban Babaei 2
  • Abdollah Mottaghizadeh 3

1 Student of Qom Seminary and Masters of Islamic Philosophy and Theology, University of Bagher Al-Oloum

2 Student of Qom Seminary and Master of Philosophy of Ethics, University of Religions and Religions

3 Assistant Professor, Department of Islamic Culture and Communication, Faculty of TV and Radio, Qom

چکیده [English]

The book Metaethics written by Simon Kirchin is one a book on metaethics, first published by the Palgrave Macmillan institute in 2012. Kirchin was a faculty member at the University of Kent, England, who wrote an introductory textbook on metaethics covering the most important topics in this field. Positive features of the book include the author's relatively fluent writing, detailed layout with simple and appropriate language, and raising the newest perspectives on metaethics. In contrast, failing to address some of the important points and briefly mentioning are considered its drawbacks. Considering the positive aspects of the book, as well as the major section of its discussions in Farsi, as well as the remarkable shortage of Persian resources in the field of metaethics indicate the necessity and importance of translating the book, and the authors of this article translated it based on such necessity. The difficulty of translation took extra energy from translators, in particular in translating new unprecedented book topics into Farsi, especially finding the equivalents of some terms that should be done with accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaethics
  • Simon Kirchin
  • Palgrave Philosophy Today
  • Translation
اسلامی، حسن (1384)، «مقایسه‌ای میان چند متن آموزشی فلسفه در مراکز آموزشی غرب و ایران»، در: مجموعه‌مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه، کلام، ادیان، و عرفان، به‌کوشش حسین کلباسی اشتری، ج 1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پورجوادی، نصرالله (1375)، «ویرایش کتاب‌های تألیفی»، در: دربارة ویرایش، زیر نظر نصرالله پورجوادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
حدادی، محمود (1372)، مبانی ترجمه، تهران: جمال الحق.
رضی، احمد (1388)، «شاخص‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، در: نشریة سخن سمت، ش 21، بهار.
سمیعی گیلانی، احمد (1372)، آیین نگارش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شریفی‌نیا، محمد (1389)، مبانی و اصول طراحی کتاب درسی، قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
علیا، مسعود (1391)، فرهنگ توصیفی فلسفة اخلاق، تهران: هرمس.
معاونت پژوهش مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (1389)، در جست‌وجوی راه‌کارهای تدوین متون درسی، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مک‌ناتن، دیوید (1391)، نگاه اخلاقی: درآمدی به فلسفة اخلاق، ترجمة حسن میان‌داری، تهران: سمت.
منصوریان، یزدان (1392)، «صد ویژگی کتاب‌های دانشگاهی کارآمد و ثمربخش»، در: نشریة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 29، تابستان.
منصوریان، یزدان (1389)، مبانی نگارش علمی، تهران: کتابدار.
هولمز، رابرت (1394)، مبانی فلسفة اخلاق، ترجمة مسعود علیا، تهران: ققنوس.
Audi, Robert (ed.) (1996), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press.
Kirchin, Simon (2012), Metaethics, Palgrave McMilan.
Proudfoot, Michael and A. R. Lacey (2010), The Routledge Dictionary of Philosophy, New York: Routledge.