نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشۀ سیاسی، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکدۀ علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد اندیشۀ سیاسی، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکدۀ علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محور اصلی مقالة حاضر نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل (از شناخت علمی تا هراس از تکفیر) است که محسن آرمین ترجمه و نشر نی آن را چاپ کرده است. در مقالة پیش‌ رو تلاش خواهیم کرد به معرفی مؤلف و دغدغة فکری او، مسئلة بنیادین کتاب، مفاهیم اصلی طرح‌شده، روش‌شناسی، و تحلیل داده‌ها بپردازیم. این کتاب مشتمل بر چهار مقاله است: نخست به ضرورت نوسازی دینی به‌مثابة یک پیش‌نیاز برای نوسازی سیاسی؛ دوم دلایل نگاه طردگرایانه به هنر؛ سوم دشوارة تأویل در دوران قدیم و جدید؛ و درنهایت ضرورت تلقی قرآن به‌مثابة گفتار به‌جای متن، که مهم‌ترین بخش کتاب است، اشاره دارد. این تحقیق آخرین نوشتة انتشاریافتة او درطول حیاتش است که تلاش دارد از نسخة تجویزی خود برای برون‌رفت از بحران در جوامع اسلامی و تقویت شناخت علمی رونمایی کند. شایان ذکر است، باوجوداین‌که ما با یک متن ارزش‌مند مواجهیم، اما بعضاً کمبودهای روش‌شناختی نیز در آن به‌چشم می‌خورد. بنابراین، قصد داریم ضمن تشریح ایده‌های اصلی کتاب نقد و ارزیابی شکلی و محتوایی آن را در دستور کار قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modernization, Sanctions, and Interpretation: A New Approach toward the Holy Discourse

نویسندگان [English]

  • Reza Hosseini 1
  • Mansour Mirahmadi 2

1 PhD Candidate of Political Thoughts, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Economic and Political Science, Shahid Beheshti University

2 Professor of Political Thoughts,Department of Political Science and International Relations, Faculty of Economic and Political Science, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

This paper has focused on reviewing the "Modernization, Sanctions and Interpretation (from scientific knowledge to the fear of Takfir)", written by Nasr Hamed Abu Zayd, and translated by Mohsen Armin and published by Ney publisher in Iran. In this paper, we have tried to introduce the author and his intellectual concerns, the basic problems, main concepts, methodology, and data analysis. This book has four essays: 1) the necessity of religious modernization as a prerequisite of political modernization; 2)the description of the reasons of exclusive vision towards art; 3) the problem of interpretation in the old and new era, and 4) the necessity of considering the Qur'an as discourse rather than as text that is the most important part of the book. This research is the latest Abu Zayd's publication during his lifetime, trying to offer the prescription for solving the crisis in Islamic societies and reinforcing the scientific knowledge. It should be noted that in spite of the fact that the book seems invaluable, there are some methodological deficiencies. Therefore, we intend to explain the main ideas of the book and evaluate it in terms of its form and content.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu Zayd
  • modernization
  • Interpretation
  • Text
  • Discourse
  • Two-dimensional Awareness
ابوزید، نصرحامد (1385)، چنین گفت ابن‌عربی، ترجمة احسان موسوی خلخالی، تهران: نیلوفر.
ابوزید، نصرحامد (1387)، رویکرد عقلانی در تفسیر قرآن، ترجمة احسان موسوی خلخالی، تهران: نیلوفر.
ابوزید، نصرحامد (1389)، معنای متن، ترجمة مرتضی کریمی‌نیا، تهران: طرح نو.
ابوزید، نصرحامد (1394)، اندیشه و تکفیر، ترجمة محمد جواهرکلام، تهران: نگاه معاصر.
ابوزید، نصرحامد (1395)، نوسازی، تحریم، و تأویل، ترجمة محسن آرمین، تهران: نشر نی.
ابوزید، نصرحامد (2014)، نوآوری، تحریم، و تأویل، ترجمة مهدی خلجی، ایالات متحدة آمریکا: آموزشکدة توانا.
ارکون، محمد (1389)، اعادة اعتبار به اندیشة دینی، ترجمة محمد جواهرکلام، تهران: نگاه معاصر.
ایزوتسو، توشیهیکو (1392)، خدا و انسان در قرآن، ترجمة احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار.
روزنتال، اروین آی. جی. (1387)، اندیشة سیاسی اسلام در سدههای میانه، ترجمة علی اردستانی، تهران: قومس.
شرابی، هشام (1385)، پدرسالاری جدید، ترجمة احمد موثقی، تهران: کویر.
طباطبایی، جواد (1393)، جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات، تهران: مینوی خرد.
غلیون، برهان (1992)، «ذهنیت دوگانه‌اندیش»، ترجمة محمدمهدی خلجی، فصل‌نامة نقد و نظر، ش 7، در: <https://hawzah.net/fa/Article/View/80247>.
مجتهد شبستری، محمد (1393)، هرمنوتیک، کتاب، و سنت، تهران: طرح نو.
 
Abbas, Hassan (2006), Islam Versus the West" and the Political Thought of Abdolkarim Soroush, Medford: Tuft University.
Arkoun, Mohammad (1994), Rethinking Islam, Common Question, Uncommon Answers, trans. Robert D. Lee, London: Westview press.
Donohue, John J. and John L. Esposito (1982), Islam in Transition: Muslim Perspective, New York and Oxford: Oxford University Press.
Tibi, Bassam and Paul Kingston (1999), “The Challenge of Fundamentalism: Political Islam & the New World Disorder”, International Journal, vol. 54.