نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اندیشۀ سیاسی، دانشکدۀ علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران،

چکیده

چگونه با افرادی که به‌لحاظ فرهنگی متفاوت‌اند می‌‌توان رفتاری برابر و عادلانه داشت؟ عدالت رفتاری درقبال گروه‌‌های فرهنگی متفاوت چه ویژگی‌‌هایی باید داشته باشد؟ آن‌‌گاه که لازم باشد درخصوص عدالت هویتی میان اقلیت‌‌های فرهنگی تصمیم‌‌گیری و سیاست‌گذاری کلانی در سطح حاکمیت صورت گیرد، بر ابعاد پیچیدة این وضعیت بیش‌ازپیش افزوده می‌‌شود. از گذشته‌‌های دور اقلیت‌‌های فرهنگی در میانة مرزهای سیاسی حضور داشته‌‌اند و امروزه به‌سبب مهاجرت‌‌های گسترده و گسترش وسایل ارتباطی بر تقابل‌‌ها و تضارب‌‌های فرهنگی این گروه‌‌ها با جامعة اکثریت افزوده شده است. درمقابل مطالبات حقوقی اقلیت‌‌های فرهنگی، اندیشمندان متعددی با رویکردهای متفاوتی به ارائة راه‌‌کارهایی پرداخته‌‌اند. ویل کیملیکا به‌منزلة متفکری لیبرال در کتاب شهروندی فرهنگی درپی تشریح انواع گروه‌‌های فرهنگی و اقسام مطالبات حقوقی ایشان است. کیملیکا در مواجهه با مطالبات حقوقی اقلیت‌‌های فرهنگی و سیاست‌گذاری دراین‌خصوص به گذشتة تاریخی این گروه‌‌ها، مطالبات حقوقی امروزین آن‌ها، و نتایج مترتب بر تحقق مطالبات حقوقی ایشان اشاره دارد. یافته‌‌های این پژوهش نشان می‌‌دهد که کیملیکا با تفکیک بین اقلیت‌‌های قومی و ملی درصدد ارائة سیاست‌گذاری‌‌هایی درجهت حفاظت بیرونی و درونی از این گروه‌‌هاست و هدف از این حفاظت را جلوگیری از بی‌‌عدالتی‌‌های درونی و بیرونی نسبت به این اقلیت‌‌ها بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identity Justice and Ethnic Minorities: A Critical Review of Kymlicka’s Multicultural Citizenship

نویسندگان [English]

  • Shahab Dalili 1
  • Mojtaba Maghsoodi 2

1 PhD Student of Political Thoughts, Department of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

 How can we encounter ethnic diversities in our society? How can we behave towards others? What is a fairer way? These questions are inevitably vital when we ask about social justice and when we are faced with the reality of diversity in contemporary societies. Since one of the most important parts of this reality is rooted in different identities that we recognize in everyday life, this article focuses on the problem of “identity justice” in a multicultural society and tries to find the relatively best possible answers through the perspective of Kymlicka in Multicultural Citizenship. Kymlicka, as a liberal thinker, describes the condition in which different ethnic and racial groups can live together fairly. His arguments show us a theoretical framework for protection of diversity from a liberal perspective and express serious concern over the political and sociological issues such as the connection between the individual and culture, group’s rights, freedom, and justice. This framework seems to be a political and theoretical guideline for public policy regarding the problematic connection between justice and identity which is called “identity justice” in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Justice
  • multicultural
  • Kymlicka
  • Diversity
  • Public policy
استیونسون، نیک (1392)، شهروندی فرهنگی، ترجمة افشین خاکباز، تهران: تیسا.
انصاری، منصور (1379)، «شهروندی چندفرهنگی؛ نظریة لیبرالی حقوق اقلیت‌‌ها (نقد و بررسی کتاب)»، فصل‌نامة مطالعات ملی، زمستان، ش 6.
براتعلی‌پور، مهدی (1384)، شهروندی و سیاست نوفضیلت‌گرا، تهران: تمدن ایرانی و مؤسسة مطالعات ملی.
توحیدفام، محمد (1389)، چرخش‌‌های لیبرالیسم، تهران: روزنه.
حسینی بهشتی، علی‌رضا (1380)، بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی، تهران: بقعه.
عباس‌‌زاده، محسن (1392)، «کثرت‌‌گرایی سیاسی؛ میان نظریه و واقعیت»، فصل‌نامة پژوهش سیاست نظری، بهار و تابستان، دورة جدید، ش 13.
عزیزی، مجتبی (1395)، «بی‌‌طرفی در نظام‌‌های لیبرال و پی‌آمدهای آن»، فصل‌نامة سیاست، تابستان، دورة 46، ش 2.
کیملیکا، ویل (1384)، «آزادی‌‌خواهی و چندگانگی قومیتی»، مجلة گفتوگو، مهر، ش 43.
کیملیکا، ویل (1387)، دو جستار دربارة فلسفة سیاسی فمینیسم، ترجمة نیلوفر مهدیان، تهران: نشر نی.
کیملیکا، ویل (1395)، شهروندی چندفرهنگی؛ نظریه‌‌ای لیبرالی درباب حقوق اقلیت‌‌ها، ترجمة ابراهیم اسکافی، تهران: شیرازة کتاب.
کیملیکا، ویل (1396)، درآمدی بر فلسفة سیاسی معاصر، ترجمة میثم بادامچی و محمد مباشری، تهران: نگاه معاصر.
مک‌‌لنان، گرگور (1385)، پلورالیسم، ترجمة جهانگیر معینی علمداری، تهران: آشیان.
نوری، مختار (1396)، «چهار روایت جماعت‌‌گرایانه در فلسفة سیاسی معاصر»، فصل‌نامة سیاست، پاییز، ش 15.
نیک‌‌پی، امیر (1395)، «چندفرهنگ‌‌گرایی، دولت و حقوق اقلیت‌‌ها»، فصل‌نامة تحقیقات حقوقی، پاییز، ش 75.
 
Barry, Brayan (2001), Culture and Equality: an Egalitarian Critique of Multiculturalism, Cambridge: Polity.
Barry, Norman (2000), An Introduction to Modern Political Theory, London: Macmillan Press Ltd., 4th edition.
Bellamy, Richard (1992), Liberalism and Modern Society, Cambridge: Polity Press.
Carens, Joseph (1996), Citizenship and Aboriginal Self-Government, Paper Prepared for the Royal Commission on Aboriginal Peoples, Ottawa.
Davidson, Basil (1992), The Blackmans Burden: Africa and the Curse of Nation _ State, New York: Times Book.
Habermas, Jürgen (1993), “Recognition and the Democratic Constitutional State”, European Journal of Philosophy, vol. 1.
Kekes, John (1997), Against Liberalism, London: Cornel University Press.
Kymlicka, Will (1991), “Liberalism the Politicization of Ethnicity”, Canadian Journal of Perspective, in: the Politics of Ethnicity, Cambridge: Harvard University Press.
Kymlicka, Will (2002), “Multiculturalism and Minority Rights: West and East”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Issue 4.
Kymlicka, Will (2007), Multicultural Odysseys Navigating the New International Politics of Diversity, Oxford University Press.
Mulhall, Stephen and Adam Swift (1996), Liberals and Communitarians, Cambridge, Mass: Oxford.
Neal, Patrick (1997), Liberalism and its Discontents, London: Macmillan.
Parekh, Bhiku (1990), “The Rushdie Affair: Research Agenda for Political Philosophy”, Political Studies, no. 38.
Sandel, Michael J. (1996), Democracy's Discontent, America in Search of a Public Philosophy, Cambridge, Mass: The Bekknap Press of Harvard University Press.
Taylor, Charles (1991), “Shared and Divergent Values”, in: Ronald watts and D. Brown (eds.), Options for a New Canada, University of Toronto press.
Taylor, Charles (1992), “The Politics of Recognition”, in: Amy Gutman (ed.), Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton University Press.
Vincent, Andrew (1992), Modern Political Ideologies, Oxford: Blackwell.