نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

چکیده

برخی از پژوهش‌‌گران مانند پیتر لوید تلاش کرده‌‌اند که با ترکیب دیدگاه مارکس و وبر یک چهارچوب تحلیلی را برای تحلیل طبقاتی شهرهای جهان سوم ارائه کنند. باوجوداین، تحلیل ساختار اصلی کتاب نشان داد که ترکیب دیدگاه مارکس و وبر به مجموعه‌‌ای از تناقض‌‌های روش‌‌شناختی منجر شده است. نخست، درحالی‌که لوید وجود طبقة کارگری را در جهان اول بدیهی در نظر می‌‌گیرد، مفهوم طبقه در سنت وبر یک هویت ممکن است. دوم، درحالی‌که لوید با تبعیت از مارکس بیان می‌‌کند که لایه‌‌بندی طبقاتی تعیین‌‌کنندة لایه‌بندی‌‌های قومی و نژادی است، سنت وبر بر تأثیر متقابل این میدان‌‌ها تأکید می‌‌کند. هم‌‌چنین، درحالی‌که او مناسبات میان طبقات اقتصادی و نظم سیاسی دولت را ازمنظر رویکرد مارکس تبیین می‌‌کند، اما از تبیین مناسبات میان قشربندی‌‌های اجتماعی با نظم سیاسی دولت که در نظریة وبر اهمیت دارد غفلت می‌ورزد. افزون‌براین، درحالی‌که لوید لایه‌‌بندی طبقاتی را یک امر شهری و قشربندی‌‌های نژادی و قومی را امری غیرشهری (روستایی) می‌‌داند، قشربندی‌‌های نژادی و قومی در سنت وبر از ارکان اصلی سازمان شهری به‌‌شمار می‌‌روند. درنهایت، او بدون آن‌که رویکرد نهایی خود را تبیین کند، فردگرایی روش‌‌شناختی وبر را به‌‌نحو ساده‌‌انگارانه‌‌ای با جمع‌‌گرایی هستی‌‌شناختی مارکس ترکیب می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban Governance and “A Third World Proletariat”: Some Methodological Considerations

نویسنده [English]

  • Hojatollah Rahimi

Assistant Professor of Geography, Yazd University

چکیده [English]

Lloyd has attempted to construct a framework for social class analysis with regard to the context of the Third World cities. To do this, he, in A Third World Proletariat (1982), seeks to combine two major traditions, Weberism and Marxism. This paper argued that the combination of the two traditions acts as a source of the following theoretical and methodological inconsistencies. First, while Lloyd along with Marx considers working class as a fixed identity in the First World cities, Weberian tradition considers it as a contingent identity. Second, while he, was influenced by Marx, argues that class stratification shapes racial and ethical stratification and relationship, Weberian tradition adheres mutual relations among different fields of society. Third, while he explains relations between economic classes and political regulation of State from Marxist point of view, he neglects to explain relations between social status and political regulation of State, which is important within Weberian tradition. Forth, Class stratification, for him, is an ‘urban’ phenomenon and racial and ethical stratification belong to ‘the rural’, while, from Weberian point of view, racial and ethical stratification are key elements of ‘the urban’. Fifth, Lloyd’s framework seems unacceptably simplistic to combine Weber’s methodological individualism with Marx's ontological holism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class analysis
  • the Poor of Third World Cities
  • Karl Marx
  • Max Weber
لوید، پ. (1393)، طبقة کارگر و تهی‌دستان شهری در جهان سوم، ترجمة حسینعلی نوذری، تهران: آشیان.
 
Aronowitz, S. (2016), The Crisis in Historical Materialism: Class, Politics and Culture in Marxist Theory, London: Springer.
Bounds, M. (2004), Urban Social Theory: City, Self, and Society, Oxford University Press.
Bourdieu, P. (1987), “What Makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence of Groups”, Berkeley Journal of Sociology, vol. 32.
Breen, R. (2005), Foundations of a Neo-Weberian Class Analysis, Approaches to Class Analysis, London: Springer.
Dos Santos, T. (1970), “The Concept of Social Classes”, Science & Society, vol. 34.
Drakakis-Smith, D. (2000), Third World Cities, Psychology Press.
Geras, N. (1987), “Post-Marxism?”, New Left Review, vol. 40.
Giddens, A. and A. Giddens (1973), The Class Structure of The Advanced Societies, Hutchinson London.
Giddens, A. and D. Held (1982), Classes, Power, and Conflict: Classical and Contemporary Debates, University of California Press.
Grusky, D. B. and J. B. Sørensen (1998), “Can Class Analysis Be Salvaged?”, American Journal of Sociology, vol. 103.
Harris, N. (1987), “The End of the ʻThird Worldʼ?”, Habitat International, vol. 11.
Harvey, D. (1985), Consciousness and the Urban Experience: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization, Johns Hopkins University Press.
Harvey, D. (1987), The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization, The Johns Hopkins University Press.
Johnstone, M. (1983), “Urban Squatters in Peninsular Malaysia: A Marginal Workforce or a Third World Proletariat?”, The Australian and New Zealand Journal of Sociology, vol. 19.
Laclau, E. and C. Mouffe (2001), Hegemony and socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London: Verso.
Leys, C. (1971), “Politics in Kenya: The Development of Peasant Society”, British Journal of Political Science, vol. 1.
Lloyd, P. C. (1982), A Third World Proletariat?, London: Taylor and Francis.
Löwy, M. (2007), “Marx and Weber: Critics of Capitalism”, New Politics, vol. 11.
Obregón, A Q. (1974), “The Marginal Pole of the Economy and the Marginalized Labour Force”, Economy and Society, vol. 3.
Pakulski, J. (2005), “Foundations of A Post-Class Analysis”, Approaches to Class Analysis,  vol. 177.
Petrović, G. et al. (1983), A Dictionary of Marxist Thought, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Poulantzas, N. (1982), “On Social Classes”, Classes, Power, and Conflict, Classical and Contemporary Debates, University of California Press.
Reid, I. (1998), Class in Britain, London: Blackwell Publishers.
Roth, G. (1978), “Introduction’to Max Weber. Economy and Society”, an Outline of interpretative Sociology, vol. 1.
Rothstein, F. (1986), “The New Proletarians: Third World Reality and First World Categories”, Comparative Studies in Society and History, vol. 28.
Scott, J. (2002), “Social Class and Stratification in Late Modernity”, Acta Sociologica, vol.45.
Sørensen, A. B. (2000), “Toward a Sounder Basis for Class Analysis”, American Journal of Sociology, vol. 105.
Spronk, S. (2012), “The Informal Proletariat and New Workers’ Organizations in Latin America”, The New Latin American Left: Cracks in the Empire, vol. 75.
Taylor, J. G. (1979), From Modernization to Modes of Production: A Critique of the Sociologies of Development and Underdevelopment, London: Springer.
Weber, M. (1958), Class, Status, Party in From Marx Weber: Essays in Sociology, trans and ed. H. H. Gerth and Wright Mills, NY: Oxford University Press.
Weber, M. (1978), Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Univesity of California Press.
Wilde, L. (1990), “Class Analysis and the Politics of New Social Movements”, Capital & Class, vol. 14.
Wright, E. O. (2002), “The Shadow of Exploitation in Weber's Class Analysis”, American Sociological Review, vol. 67.
Wright, E. O. (2005), Approaches to Class Analysis, Cambridge University Press.