نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

پل ریکور متفکر برجستة فرانسوی‌زبان معاصر ازجمله متفکرانی است که در چهارچوب سنت هرمنوتیکی نقشی مؤثر ایفا کرده است. کتاب از متن تا کنش که شامل مجموعه‌مقالاتی از وی در دهة 1970 م است در زمرة آثاری است که در چهارچوب گذار او از نقد متنی به کنش‌گری اخلاقی و سیاسی در عرصة تفکر قابل‌فهم است. مقالة حاضر بر آن است که، با تأمل در اندیشه‌های ریکور و بازشناسی جایگاه این کتاب در آن، ترجمة فارسی بخش سوم این اثر را که با عنوان «ایدئولوژی، اخلاق، سیاست» منتشر شده است بررسی کند و برپایة آن، نگاهی انتقادی بر این کتاب و ترجمة آن داشته باشد. چنان‌که بحث خواهد شد، این کتاب رویکرد و نقد ریکور بر متفکرانی چون هگل، هوسرل، و وبر را دربر دارد که بررسی آن می‌تواند تصویری فراگیر از زمینه‌های فکری او به‌دست دهد. بر این اساس، ضمن معرفی نقاط برجستة تفکر ریکور در دوره‌های مختلف فکری، فصل‌های مختلف کتاب توضیح داده خواهد شد و درنهایت، نقدهای وارده بر اثر برشمرده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Between Ideology and Utopia: On Ricoeur’s Ideology, Ethics & Politics

نویسنده [English]

  • Seyedmohsen Alavipour

Assistant Professor in Political Science, Institute for Humanities and Cultural Studies,

چکیده [English]

As a prominent philosopher in hermeneutical tradition, Paul Ricoeur is known for his multi-layer thoughtfulness. Published in the 70s, From Text to Action, is among the books identifying Ricoeur’s evolution from textual criticism to ethical activism in politics and philosophy, the 3rd part of which has been translated into Persian in 2016 as Ideology, Ethics & Politics. While Ricoeur in the chapters entitled in this part has critically reviewed philosophers’ thoughts such as Georg Friedrich Hegel, Edmund Husserl, and Max Weber, his points of departure in his philosophical endeavors are traced. Exploring Ricoeur’s thought in general and the book’s main points in particular, the present study attempts to critically review both the text and the translation. In such a critique, Ricoeur’s different philosophical periods besides the core ideas of the book chapters are explored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ricoeur
  • ideology
  • utopia
  • Hermeneutics
ریکور، پل (1395)، ایدئولوژی، اخلاق، سیاست، ترجمة مجید اخگر، تهران: چشمه.
مانهایم، کارل (1380)، ایدئولوژی و اتوپیا، ترجمة فریبرز مجیدی، تهران: سمت.
 
AGÍS VILLA VERDE, Marcelino, Del símbolo a la metáfora (1995), Introducción ala filosofíahermenéutica de Paul Ricoeur, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela.
متن اصلی این اثر به زبان اسپانیایی منتشر شده است، اما در این‌جا از ترجمة انگلیسی اثر استفاده شده ‌است که دنی اندرسون از دانشگاه کانزاس انجام داده است و در سال 2010 در فضای وب منتشر شده است:
AGÍS VILLA VERDE (2010), Paul Ricoeur and Philosophy in the Twentieth Century, trans. Danny Anderson, in:
˂https://pdfs.semanticscholar.org/60a5/2f3943d25bb5ac617909aaa51089a14350ed.pdf˃.
Hall, W. David (2007), Paul Ricoeur and the Poetic Impretive, State University of New York Press.
Kaplan, David M. (2008), Reading Ricoeur, State University of New York Press.
Perez, Josue (2002), “The Priority of Affirmation in the Philosophy of Paul Ricoeur”, in: Philosophy Today, vol. 46, no. 4.
Ricoeur, Paul (1960), The Symbolism of Evil, trans. Emerson Buchanan, New York: Harper and Row.
Ricoeur, Paul (1966), Freedom and Nature: The Voluntary and the Involuntary, Northwestern University Press.
Ricoeur, Paul (1974), The Conflict of Interpretations: Essays In Hermeneutics, trans. Don Ihde, Northwestern University Press.
Ricoeur, Paul (1981), “What is a Text?”, in: Hermeneutics and the Human Science, trans. and ed. John B. Thompson, Cambridge University Press.
Ricoeur, Paul (1991), From Text to Action, trans. Kathleen Blamey and John B. Thompson, Northwestern University Press.
Teichert, Dieter (2004), “Narrative, Identity and the Self”, Journal of Consciousness Studies, vol. 11, no. 10–11.
Ulin, Robert C. (2005), “Remembering Paul Ricoeur: 1913-2005”, in: Anthropological Quarterly, vol. 78, no. 4.