نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی (اندیشۀ سیاسی)، دانشگاه تهرانن

چکیده

رسالة مفهوم امر سیاسی اثر کارل اشمیت برای نخستین‌بار در سال 1932 در آلمان منتشر شد. این رساله درون خودش بیانی صریح دربارة آن معیاری دارد که به‌اعتبار آن می‌توانیم عرصة سیاست را از عرصه‌های دیگر تمییز بدهیم. معیاری که نهایتاً آبجکتیویتة سیاست را بررسی می‌کند، آن معیار بنیادینی که به‌اعتبارش می‌شود این مسئله را دریافت که تحتِ چه شرایطی درون حوزة سیاست قرار خواهیم گرفت. ازآن‌جایی‌که رسالة مفهوم امر سیاسی اشمیت در حوزه‌های عمل و نظریه‌پردازی سیاسی امکانات تازه‌ای را درمقابل نظریه‌پردازان و سیاست‌مدارن ایجاد کرده، ضرورت مطالعة انتقادی آن بیش از هر متن دیگری برای ما مطرح خواهد بود. براساس همین ضرورت است که مقالة حاضر در رویکردی انتقادی تلاش کرده ‌است تا در درجة اول مفاهیم اساسی و بنیان‌های نظری پیوسته با آن‌ها را در رسالة اشمیت مشخص کند و نهایتاً ایده‌ای مقدماتی برای به‌چالش‌کشیدن آن‌ها را در پیش پای خوانندگانش قرار بدهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Carl Schmitt: On the Political

نویسنده [English]

  • Hamid Malekzade

PhD in Political Science (Political Theory), University of Tehran

چکیده [English]

Carl Schmitt’s concept of political was first published in 1932 in Germany. This book was translated in Farsi and published in 1392 by Sohail Saffari. It is almost clear that Schmitt’s article plainly shows the boarders of the political in the ontological antagonism which is made to determine a group of people as friends against the enemy out of which we are identified as political subjects. Subjects which are called to fight to save the unity which is made by the name of the political to gather friends against enemies. In this paper, I would like to discuss Schmitt’s theories by providing the readers with the basic concepts to challenge Schmitt’s postulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Political
  • Ontology
  • Decision-making
  • Enemy-Friend
  • Antagonism
اُتیان، یرواند (1392)، رفیق پانجوری، ترجمة آندرانیک سیمونیان، تهران: افق.
اشمیت، کارل (1390)، الهیات سیاسی، ترجمة لیلا چمن‌خواه، تهران: نگاه معاصر.
اشمیت، کارل (1392)، مفهوم امر سیاسی، ترجمة سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر.
ملک‌زاده، حمید (1392)، من یک نه- دیگران هستم: کاوشی در مفهوم شناسایی و انضمامیت سوژة سیاسی، تهران: پژواک.
هگل، گ. و. ف. (1390)، پدیدارشناسی جان، ترجمة باقر پرهام، تهران: کندوکاو.
Bredekamp, Horst (1999), “From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes”, Critical Inquiry, vol. 25, no. 2, “Angelus Novus”: Perspectives on Walter Benjamin.
Elman, Colin and Michael Jensen (2014), The Realism Reader, London: Routledge.
Gray, W. Phillip (2007), “Political Theology and the Theology of Politics: Carl Schmitt and Medieval Christian Political Thought”, Humanitas, vol. XX.
Gyulai, Attila (2018), “The Lesson of Carl Schmitt’s Realism: The Autonomy and and the Primacy of The Political, Theoria”, A Journal of Social and Political Science, Issue 155.
Hellenbroich, Anno and Elisabeth Hellenbroich (2006), “Carl Schmitt’s Hobbesian State”, National EIR, vol. 33.
Husserl, Edmund (1997), The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy, Northwestern University Studies in Phenomenology & Existential Philosophy, David Carr, Northwestern University Press.
Jacques, Johanna (2016), Law, Decision, Necessity: Shifting the burden of responsibility, London: Routledge.
Marramao, Giacomo (2000), “The Exile of The Nomos: For A Critical Profile of Carl Schmitt”, Cardozo Law Review, vol. 21.
Meier, Heinrich (2011), The Lesson of Carl Schmitt: Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy, Robert Berman, Chicago and London: The University Of Chicago Press.
Mufe, Cahntal (1997), “Carl Schmitt and The Paradox of Liberal Democracy”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, vol. X.
Norris, Andrew (2005), “A Mine That Explodes Silently: Carl Schmitt in Weimar and After”, Political Theory, vol. 33, no. 6.Schupmann, Benjamin A. (2017), Carl Schmitt's State and Constitutional Theory: A Critical Analysis, Oxford: Oxford University Press.
Schmitt, Carl (1990), Politics and Theory, Paul Edward Gottfried, New York: Greenwood Press, The Review of Austrian Economics, vol. 6, no. 1(1992): 117-120.
Schmitt, Carl (2011), Writings on War, Timothy Nunan, Cambridge: Polity Press.