نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی با محوریت مسئلة چندفرهنگ‌‌گرایی و تئوریزه‌کردن آن به‌نگارش درآمده است. پرسش محوری اثر این است که در یک اجتماع سیاسی با هویت‌های فرهنگی مختلف و با اعضای پیرو گفتارهای دینی، اخلاقی، و فلسفی گوناگون فرایند تصمیم‌‌گیری سیاسی چگونه باید تنظیم شود که درعین احترام به این تفاوت‌ها هم‌زیستی مسالمت‌‌آمیز شهروندان نیز رعایت شود؟ کتاب مذکور تلاش می‌کند ازطریق بررسی مناظرة لیبرال‌ها و جامعه‌گرایان معاصر، پاسخ‌های داده‌شده به پرسش مذکور را به‌آزمون بگذارد. به‌تعبیر‌دیگر، رویکرد کلی کتاب دفاع از بینش جامعه‌‌گرایانه توأم با موضعی انتقادی به اندیشة لیبرالی است و نویسنده نظریه‌های ارائه‌شده ازسوی جامعه‌گرایان و لیبرال‌ها را در سه محور مفهوم خود، مبانی اخلاق سیاسی، و سیاست تفاوت فرهنگی تجزیه و تحلیل کرده است. با عنایت به مباحث مذکور، در مقالة حاضر تلاش خواهد شد ضمن معرفی اثر، نقد و ارزیابی انتقادی آن در دستور کار نویسندگان قرار گیرد. این‌که مسئله و کانون تمرکز اثر چیست؟ و هدف این اثر و جایگاه آن در منابع موجود این حوزه به چه صورتی است؟ از مهم‌ترین موضوعاتی‌اند که نویسندگان می‌کوشند بدان‌ها بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review and Critique of the Book “Theoretical Foundations of Politics in Multicultural Societies”

نویسندگان [English]

  • Mokhtar nouri 1
  • Majid Tavasoli Roknabadi 2

1 PhD in Political Science

2 Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.

چکیده [English]

The book entitled “Theoretical Foundations of Politics in Multicultural Societies” has been written about the issue of multiculturalism and its theorizing. The question is, how should a political decision-making process be organized in a political community with different cultural, religious, and philosophical identities in a way that all members of the community have a peaceful co-existence. The book seeks to test the answers given to the question by examining the debates of contemporary liberalism and communitarianism. In other words, the general approach of the book is to defend communitarianism with a critical look at liberalism. The writer of the book analyzes and interprets the ideas put forward by communitarians and liberals from three perspectives of self, principles of political ethics, and policy of cultural differences. This paper will attempt to critically evaluate the book. The authors of this paper aim to answer the following questions. What is the focal point of the work? What is the purpose of this work and its place in the resources available in this area?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiculturalism
  • Liberalism
  • Communitarianism
  • Diversity
  • Cultural Pluralism
اسپریگنز، توماس (1382)، فهم نظریههای سیاسی، ترجمة فرهنگ رجایی، تهران: آگاه.
بهشتی، سیدعلی‌رضا (1395)، بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی، تهران: ناهید.
حاجی‌یوسفی، امیرمحمد (1384)، «گونه‌‌شناسی روش‌‌های مطالعة جامعه‌شناسی سیاسی ایران»، پژوهشنامة علوم سیاسی، س 1، ش 1.
خان‌محمدی، کریم (1382)، «بررسی تطبیقی مکتب انتقادی فرانکفورت و مطالعات فرهنگی بیرمنگام»، فصلنامة علوم سیاسی، س 16، ش 62.
دکارت، رنه (1372)، قواعد هدایت ذهن، ترجمة منوچهر صانعی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
ریکور، پل (1390)، زندگی در دنیای متن، ترجمة بابک احمدی، تهران: مرکز.
فابر، سسیل (1390)، عدالت در جهان متحول، ترجمة رستم فلاح، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
فیونا، دیواین (1384)، «تحلیل کیفی»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، به‌اهتمام دیوید مارش و جری استوکر، ترجمة امیرمحمد حاجی‌‌یوسفی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راه‌بردی.
کریمی مله، علی (1386)، «چندفرهنگ‌‌گرایی و ره‌یافت‌های مختلف آن»، پژوهشنامة علوم سیاسی، ش 8.
کوثری، مسعود (1390)، «روش کیفی»، در: رهیافت و روش در علوم سیاسی، به‌اهتمام عباس منوچهری، تهران: سمت.
نجف‌پور، سارا و سیدجواد امام جمعه‌زاده (1392)، «بررسی تطبیقی امکانات نظری کاربردی‌شدن نظریه‌های تنوع فرهنگی: لیبرالیسم، پسالیبرالیسم، نسبی‌‌گرایی، و باهمادگرایی»، دوفصلنامة پژوهش سیاست نظری، ش 13.
وینستین، جک راسل (1390)، فلسفة مک‌‌اینتایر، ترجمة کاوه بهبهانی، تهران: نشر نی.
هلد، دیوید (1384)، مدلهای‌‌دموکراسی، ترجمة عباس‌‌مخبر، تهران: روشن‌گران و مطالعات زنان.
هورتون، جان (1387)، «سبکی یا سنگینی؟ فلسفة سیاسی و دورنماهای آن»، در: تحولات جدید در علوم سیاسی، ویراستة آدریان لفت ویچ، ترجمة سیداحمد موثقی، تهران: میزان.
 
Swift, Adam (2001), Political Philosophy: A Beginners guide for Students and Politicans, Cambridge: Polity Press.