نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد

چکیده

نقد کتاب‌‌های دانشگاهی از مهم‌‌ترین روش‌ها برای بررسی میزان کارآمدی آن‌‌هاست که مزایا و معایب آن‌‌ها را بر‌‌می‌‌شمرد و بدین طریق راه را برای تمامی کسانی که قصد نویسندگی در حوزه‌‌ای مشخص دارند هموار می‌‌کند. کتاب نقد ادبی اثر «نعیم عموری» سعی دارد که مکاتب و روش‌‌های نقد ادبی را به دانشجویان زبان و ادبیات عربی معرفی کند. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و آماری درپی آن است تا کتاب حاضر را در دو حوزة ساختاری و محتوایی ارزیابی کند. نتیجه آن‌که نویسندة این کتاب در حوزة ساختاری موفق‌‌تر عمل کرده است، هرچند در این حوزه نیز کاستی‌‌هایی به‌چشم می‌‌خورد. به‌نظر می‌‌رسد که در سطح ساختاری باید به تقویت زبان علمی توجه بیش‌تری شود و تحلیل دقیق‌‌تر مبانی نظری و نمونه‌‌آوری برای نظریه‌‌ها و کاربردی‌کردن آن‌‌ها از مهم‌‌ترین نکاتی است که باید در حوزة محتوایی رعایت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Naeim Amouri’s Literary Criticism

نویسنده [English]

  • Behnam Farsi

Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Yazd University

چکیده [English]

Critical analysis is an important way of evaluating the quality of textbooks. It explicates their merits and disadvantages; therefore, it paves the way for improving the design of educational materials. Naeim Amouri’s Literary Criticism attempts to introduce theories and approaches of literary criticism to the students of Arabic Literary Studies. Employing descriptive-analytical and statistical methods, this article aims to evaluate the content and structure of Naeim Amouri’s Literary Criticism. The findings convey that the author is more successful when it comes to the book’s structural organization. The accurate use of terminology, critical in-depth analysis of theories, and their practical applications could have improved the structural organization and content of this textbook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Analysis
  • Naeim Amouri's Literary Criticism
  • structure
  • content
آرامبراستر، بی.بی. و تی. اچ. اندرسون (1372)، «تحلیل کتاب درسی»، ترجمة هاشم فردانش، تعلیم و تربیت، ش 33.
آرمند، محمد (1384)، «ملاحظاتی در نگارش متون درسی»، سخن سمت، ش 14.
ایکو، امبرتو (2005)، السیمیائیة و فلسفة اللغة، ترجمة احمد الصمعی، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.
تایسن، لیس (1394)، نظریه‌‌های نقد ادبی معاصر، ترجمة مازیار حسین‌‌زاده و فاطمه حسینی، تهران: نگاه امروز.
تشاندلر، دانیال (2008)، اسس السیمیائیة، ترجمة طلال وهبه، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.
تیم و نتلینگ (1376)، برنامه‌ریزی برای آموزش اثربخش، ترجمة محمد چیذری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
الحمداوی، نبیل (1997)، «السیموطیقا و العنونه، مجله عالم الفکر، الکویت»، وزارۀ الاعلام، مجلد 25، عدد 3.
دینه سن، آنه‌ماری (1380)، درآمدی بر نشانه‌شناسی، ترجمة مظفر قهرمان، آبادان: پرسش.
راغب، نبیل (1984)، المذاهب الأدبیٌة من الکلاسیکیٌة إلى العبثیٌة، القاهرة: دار مصر للطباعة.
رضی، احمد (1388)، «شاخص‌‌های ارزیابی و نقد کتاب‌‌های درسی دانشگاهی»، کتاب درسی دانشگاهی؛ مجموعهمقالات همایش بینالمللی کتاب درسی دانشگاهی، ج 1، تهران: سمت.
زندی، بهمن، علی پورجوادی، و مریم آرمیون (1384)، «ویژگی‌‌های زبان علم در کتاب‌های شیمی دورة دبیرستان ایران»، پیک نور، س 3، ش 4.
سلدن، رامان و پیتر ویدوسون (1384)، راهنمای نظریة نقد ادبی، ترجمة عباس مخبر، تهران: طرح نو.
سمیعی، احمد (1378)، نگارش و ویرایش، تهران: سمت.
سیف، علی‌اکبر (1387)، سنجش فرایند و فراوردة یادگیری، تهران: دوران.
شمیسا، سیروس (1395)، مکتب‌‌های ادبی، تهران: قطره.
شیخ‌زاده، مصطفی (1387)، «ساختار کتاب درسی دانشگاهی براساس دیدگاه سازنده‌گرایی»، کتاب درسی دانشگاهی؛ مجموعهمقالات همایش بینالمللی کتاب درسی دانشگاهی، ج 1، تهران: سمت.
فضل، صلاح (1992)، بلاغۀ الخطاب و علم النصّ، الکویت: عالم المعرفۀ.
کابلی، پل و لیتزا یانتس (1380)، نشانه‌شناسی (قدم اول)، ترجمة محمد نبوی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
کاردان، علی‌محمد (1382)، «نقش کتاب دانشگاهی و ویژگی‌های آن»، سخن سمت، ش 10.
کالر، جاناتان (1388)، در جست‌وجوی نشانه‌ها (نشانه‌شناسی، ادبیات، واسازی)، ترجمة لیلا صادقی و تینا امراللهی، تهران: نشر علم.
گیرو، پی‌‌یر (1387)، نشانه‌شناسی، ترجمة محمد نبوی، تهران: آگاه.
لغت‌نامه (1373)، به‌سرپرستی علی‌اکبر دهخدا، زیرنظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، ج 12، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ماجدی، حمید و زهراسادات سعیده زرآبادی (1389)، «جستاری در نشانه‌شناسی شهری»، آرمان‌شهر، ش 4.
مختار عمر، احمد (1385)، معناشناسی، ترجمة سیدحسین سیدی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
ملکی، حسن (1374)، «نظریه‌‌ها و تجربه‌‌ها: شیوة طراحی و تألیف کتاب درسی»، سخن سمت، ش 15.
منصوریان، یزدان (1392)، «صد ویژگی کتاب‌‌های دانشگاهی کارآمد و اثربخش»، فصل‌نامة علمی ـ ‌پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 29. 
Hartley, Jamse and K. Davis Lvor (1976), “Preinstructional Strategies: the role Pretest, Behavioral Objectives, Overviews and Advance Organizers”, Review of Educational Research, vol. 46, no. 2.
McNamara, D. S. (2001), “Reading both High and Low Coherence Texts: Effects of Text Sequenceand Prior Knowledge”, Canadian Journal of Experimental Psychology, no. 55.
Moreno, Roxana (2010), Educational Psychology, Unites State of America; Courier-Kendall Ville.