نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 استادیار گروه اقتصاد و بیمۀ دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر

چکیده

در این مقاله کتاب مقدمه‌‌ای بر اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران، تألیف مهدی طغیانی و دیگران، نقد و بررسی شده است. این مقاله در چهار بخش مقدمه، معرفی و توصیف اثر، ارزیابی محتوایی اثر، و نتیجه‌‌گیری و پیش‌نهادات تنظیم شده ‌است. نتایج این مقاله نشان داد اثر به‌‌لحاظ ابعاد شکلی و فنی، ویرایش ادبی، استنادات، و ارجاعات ایرادهای فراوانی دارد. متن روان و رساست. فصل‌‌بندی کتاب مناسب، ولی انسجام درونی مطالب نامناسب است. قدرت استدلال، تحلیل، و تبیین علمی اثر راضی‌کننده نیست. اثر به‌عنوان منبع درسی کاربرد آموزشی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique of the Book “An Introduction to the Economics of Sanction” Theoretical Foundations and the History of Sanctions in the World and Iran

نویسندگان [English]

  • Mansour Zarranezhad 1
  • Hamid Reza Abdollahian 2

1 Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Assistance Professor of Economics and Maritime Insurance, Khorramshahr University of Marine Science and Technology

چکیده [English]

In the present article, the book “An Introduction to the Economics of Sanction: The Theoretical Foundations and the History of Sanctions in the World and in Iran” by Mehdi Toghyani et al. was reviewed.  This paper consists of four parts, namely the introduction, presentation and description of this work, content evaluation, conclusion and suggestions. The results of this article show that this book is extremely flawed with regards to format and technicality, literary editing, referencing and citations. Though it is well-written, transparent and suitably segmented regarding its chapters, the book lacks internal consistency. Its reasoning, analysis, and scientific explanations are dissatisfying. Thus, this book has no academic value as a teaching resource.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economy
  • Economic Sanctions
  • History of Sanctions
  • Iranian economy
آذربایجانی، کریم، سیدکمیل طیبی، و حلیمه صفادرگیری (1391)، «اثر تحریم‌‌های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیة اروپا بر تجارت دوجانبة ایران و شرکای عمدۀ تجاری آن: کاربرد مدل جاذبه»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، ش 112.
طغیانی، مهدی (1396)، مقدمه‌‌ای بر اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران، تهران: نیلوفران.
یزدان‌‌پناه، احمد (1374)، «تحلیلی تئوریک از تحریم‌‌های اقتصادی»، بررسی‌‌های بازرگانی، ش 98.
Eyler, R. (2007), Economic Sanctions: International Policy and Political Economy at Work, New York: Palgrave Macmillan.
Hufbauer, G. C. et al. (2007), Economic Sanctions Reconsidered, 3rd Edition, Washington DC: Institute for International Economics.
Weihrich, H. (1990), “The SWOT Matrix: A Tool for Situational Analysis”, in: Dyson R. G. (ed.), Strategic Planning: Models and Analytical Techniques”, New Jersey: Wiley.