نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت توسعه، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری (Inequality Reexamined) یکی از آثار آمارتیا سن است که در سال 1992 منتشر شد. در این کتاب، سن با ارزیابی رویکردهای مختلف نسبت به نابرابری، به تبیین این مقوله درقالب رویکرد قابلیت محور می‌پردازد و برابری واقعی فرصت‌ها را تنها ازطریق برابری قابلیت‌ها (یا حذف نابرابری‌های آشکار در قابلیت‌ها) امکان‌پذیر می‌داند. سن در این کتاب بر این باور است که «نابرابری» موضوع محوری در تمامی رویکردها و نظریه‌های اجتماعی است، لذا می‌بایستی به‌جای مطرح‌کردن سؤال «چرا برابری؟»، سؤال «برابری در چه حوزه‌ای؟» در دستورکار قرار گیرد. این کتاب را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ‌ترجمة پرویز قاسمی و آزیتا گل‌زاده قشلاق‌چایی در سال 1394 به‌چاپ رساند که در چند صفحة آتی به نقد ترجمة صورت‌گرفته پرداخته می‌شود. برمبنای این نقد، هرچند ترجمة صورت‌گرفته روایی نوشتاری مناسبی دارد، اما ازمنظر چگونگی ترجمه، با اشکالات بسیاری دست‌به‌گریبان است؛ لذا ازلحاظ انتقال معنی ازیک‌سو و نوع تأثیر متن ازسویی‌دیگر، موفق عمل نکرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Translation of the Book “Inequality Reexamined”

نویسندگان [English]

  • Vahid Mahmoudi 1
  • Mohammad Tive 2

1 Professor of Economics and Finance, University of Tehran

2 PhD Candidate in Developmental Management, University of Tehran

چکیده [English]

Inequality Reexamined is a 1992 book by Amartya Sen. In the book Sen evaluates different approaches to inequality, focusing mainly on his well-known capability approach and notes that the real equality of opportunities is possible only through equality of capabilities (or the elimination of unambiguous inequalities in capabilities). The author also argues that since inequality is a central notion to all contemporary social theories; therefore, instead of discussing ‘Why equality?’ the engaging question should turn out to be “equality of what?’ Since the book was translated to Persian language by Azita Golzadeh Geshlaghchaie and Parviz Ghasemi and published by Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran in 2015, the purpose of this paper is to assess the translation. Based on this criticism, it can be concluded that although the translation is well-written, it is faced many difficulties in the process of translation. It is not also an appropriate one communicatively and semantically because of the errors which were made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capability Approach
  • Agency
  • Capabilities
  • functions
  • Inequality
  • Translation critique
انوشیروانی، علیرضا (1384)، «تعادل واژگانی در ترجمة متون دینی: چالش‌ها و راه‌کارها»، فصل‌نامة پژوهش زبانهای خارجی، ش 28.
پایگاه اطلاع‌رسانی شهر کتاب (15 دی 1393)، «دیروز و امروز نقد ترجمه»: <http://bookcity.org>.
تقیه، محمدحسن (1384)، «نقد ترجمه چیست؟»، نشریة مطالعات ترجمه، س 3، ش 11.
حدادی، محمود (1375)، مبانی ترجمه، تهـران: جمال الحق.
خزاعی‌فر، علی (1394)، «نقد نقد نقد ترجمه»، فصل‌نامة علمی ـ فرهنگی مترجم، س 24، ش 56.
رالز، جان (1999)، نظریهای درباب عدالت، ترجمة مرتضی نوری، تهران: مرکز.
سن، آمارتیا (1992)، بازنگری در مفهوم نابرابری، ترجمة پرویز قاسمی و آزیتا گل‌زاده قشلاق‌چایی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران.
صفارزاده، طاهره (1384)، اصول و مبانی ترجمه، تجزیه و تحلیلی از فن ترجمه ضمن نقد علمی آثار مترجمان، تهران: پارس کتاب.
صلح‌جو، علی (1366)، «بحثی در مبانی ترجمه»، در: برگزیدة مقالههای نشر دانش (3) دربارة ترجمه، تهران: دانشگاهی.
قاضی، محمد (1372)، «ویژگـی‌هـای ترجمة خـوب»، فـصل‌نامة مترجم، س 3، ش 9، بهار.
کمالی، محمدجواد (1395)، اصول فن ترجمه، تهران: سمت.
کامبیززاده، محمود (1388)، مقالاتی چند درمورد ترجمة شـفاهی و دوزبانگی، تهران: رهنما.
مجیدی، حسن و مدینه قشلاقی (1391)، «بررسی اصول زبانی واژگانی و محتوایی ترجمة کتاب»، دوفصل‌نامة پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی، س 2، ش 5.
معروف، یحیی (1381)، فن ترجمة اصول نظری و عملی ترجمـه از عربی به فارسی و فارسی به عربی، تهـران: سمت.
وزین‌پور، نادر (1381)، بر سمند سخن، تهران: فروغی.
Sen, A. (1992), Inequality Re-Examined, Oxford: Oxford University Press.