نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه یزد

چکیده

پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانه و دل‌سوزانة آن است. بی‌‌شک نگارش هر اثر جدیدی درکنار نقاط قوت خود، کاستی‌‌هایی را به‌هم‌راه خواهد داشت. هدف از نقد این اثر ارتقای کیفیت آن در چاپ‌‌های بعدی یا انتشار آثار مشابه است. در این مقاله به بررسی این اثر در دو حوزة نقد ظاهری ـ نگارشی و نقد محتوایی پرداخته می‌‌شود. باوجود این‌که در زمینة آسیب‌شناسی نرخ بهرة منابع زیادی در دست‌رس نیست، ولی این اثر به‌دلیل ورود به این مبحث پرچالش بسیار حائز اهمیت است. اما، کتاب نیازمند بازنگری جدی در حوزة نگارشی و محتوایی است. در زمینة نگارشی اثر با استفاده از زبان علمی و بیان دقیق مطالب و دقت در استفاده از اصطلاحات تخصصی می‌‌تواند بهبود یابد. هم‌چنین در حوزة محتوایی، استفاده از استدلال‌‌های علمی و دقیق و بعضاً عدم برداشت سطحی در تحلیل‌‌ها و هم‌چنین عدم پذیرش ادعاهای مخالفان نرخ بهره بدون نقد و بررسی آن‌ها کاستی دارد که با اصلاح آن‌ها می‌‌تواند به غنای هرچه بیش‌تر کتاب بیفزاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book “The Theory of Interest and Conventional Banking”

نویسندگان [English]

  • Seyed Nezamuddin Makiyan 1
  • Sajjad Ghadirzadeh 2

1 Associate Professor of Economics, University of Yazd

2 Ph.D. Student of Economics, University of Yazd

چکیده [English]

The dynamics of any science depends on its fair and thorough critique. Undoubtedly, writing any new book along with its strengths will have its drawbacks. Thus, this paper aims to evaluate the book" The Theory of Interest and Conventional Banking" to improve its quality in the upcoming editions or to publish similar books by using descriptive and conventional analysis. Although there are not many resources available in the field of pathology of good rate, this book is very pivotal due to entering to this challenging topic. Results indicate that this book requires serious consideration in punctuation and content. The book can be improved by using scientific language, precise expression of the content, and accuracy in using specialized terms. Regarding the content, using scientific and accurate argument and sometimes lacking superficial interpretation, and also the rejection of the claims of the opponents of the interest rate without reviewing them, could be some shortcomings that can be considered to increase the quality of the book.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • time preference
  • Fractional Reserve Banking
  • Discount
  • Real Interest Rate
  • Nominal Interest Rate
بخشی دستجردی، رسول (1383)، بررسی آثار و ریشه‌‌های ایجاد بهره با تأکید بر نظریة حیاتی ساموئلسون در چهارچوب الگوی نسل‌‌های تداخلی، رسالة دکتری، دانشگاه اصفهان.
بخشی دستجردی، رسول (1390)، آسیبشناسی نظریة بهره و نظام بانکداری متعارف، یزد: دانشگاه یزد.
برانسون، ویلیام (1376)، تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، تهران: نشر نی.
تفضلی، فریدون (1375)، اقتصاد کلان: نظریه‌‌ها و سیاست‌‌های اقتصادی، تهران: نشر نی.
دادگر، یدالله (1386)، تاریخ تحولات اندیشة اقتصادی، تهران: دانشگاه مفید.
دستور خط فارسی: مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی (1382)، تهران: آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
دلاور، علی (1384)، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.
شیوه‌‌نامة نقد و تحلیل آثار و کتب در طراز جهانی (1390)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی.
غنی‌نژاد، موسی (1376)، «تفاوت ربا و بهرة بانکی»، مجلة نقد و نظر، ش 12.
مکیان، سیدنظام‌الدین و دیگران (1392)، «ارزیابی کتب پول و بانک‌داری در ایران»، فصل‌‌نامة علمی ـ پژوهشی پژوهش‌‌نامة انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، ش 13.
منکیو، گریگوری (1383)، اقتصاد کلان، ترجمة حمیدرضا برادران شرکا و علی پارسائیان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
واعظ برزانی، محمد (1387)، «نقد و بررسی کتاب سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌‌های اقتصاد کلان»، فصل‌‌نامة فرهنگ، ش 2، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.