نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کتاب اقتصاد فقیر به تحلیل رفتارهای اقتصادی فقرا می‌پردازد و کاربرد اقتصاد رفتاری در اقتصاد فقر و توسعه است و به‌دنبال آن است که ازطریق رویکرد مبتنی‌بر شواهد با شناخت انگیزه و رفتار فقرا به مبارزه با فقر بپردازد. کتاب مسئله‌مند است و به‌دنبال ارائة راه‌حل بدیع برای هشت موضوع: گرسنگی، سلامت، مدرسه‌رفتن، جمعیت، ریسک، وام، پس‌انداز، و کارآفرینی فقرا با استفاده از آزمایش‌های کنترل تصادفی است. به‌رغم آن‌که کتاب روش نوینی برای مبارزه با فقر ارائه کرده است، ارزیابی کتاب نشان می‌دهد که به محدودیت‌های روش آزمایش کنترل تصادفی توجه نشده است. بهبود عملکرد فقرا بدون اصلاحات نهادی تأثیر محدودی دارد، به‌ویژه اگر در دام فقر گرفتار شده باشند. برای هشت موضوع بحث‌شده نتیجه‌گیری و پیش‌نهاد ادامة بررسی ارائه نشده است. با اقدامات مارجینال که این کتاب برای بهبود زندگی فقرا مطرح می‌کند، نمی‌توان مشکل فقر حدود دو میلیارد نفر در جهان را حل کرد. تجربة کشورهای موفق در کاهش فقر با استفاده از این روش ارائه نشده است. از تأثیر فرهنگ بر انگیزه و رفتار فقرا بحثی نشده است، درحالی‌که فقیران از باورها و هنجارهای فرهنگی تأثیر زیادی می‌پذیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book “Poor Economics”

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Mirjalili

Associate Professor of Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Poor Economics analyzes the economic behavior of the poor. It is an application of behavioral economics to the economics of poverty and it seeks to provide an innovative solution to eight issues: hunger, health, schooling, population, risk, loans, savings and entrepreneurship of the poor using randomized control experiments. Although the book offers a new way to combat poverty, the book's evaluation shows that the limitations of the randomized control trial have not been addressed. Improving the performance of the poor without institutional reform has limited impact. There are no conclusions and suggestions for the eight issues discussed. With the marginal actions that this book suggests to improve the lives of the poor, the problem of poverty of about two billion people in the world cannot be solved. The impact of culture on the motivation and behavior of the poor has not been discussed, though the poor are heavily influenced by cultural beliefs and norms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poor
  • Evidence-Based Approach
  • Development Economics
  • Behavioral economics
  • Global Poverty
بنرجی، ابهجیت و استر دوفلو (1396)، اقتصاد فقیر، ترجمة جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی، تهران: دنیای اقتصاد.
Anthony, Louis (2012), “Poverty and Risk”, Risk Aylysis, vol. 32, no. 6.
Banerjee, Abhijit (2007), Making Aid Work, MIT Press
Banerjee, Abhijit and Esther Duflo (2011), Poor Economics: a Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, United States: Public Affairs.
Banerjee, Abhijit and Esther Duflo (2017), Handbook of Field Experiments, vols. 1 and 2, New York: Elsevier; Amsterdam: North Holland.
Banerjee, Abhijit and Philipe Aghion (2005), Volatility and Growth, Oxford University Press.
Banerjee, Abhijit et al. (2006), Understanding Poverty, Oxford University Press
Cartwright, Nancy and Eileen Munro (2010), “The Limitations of RCTs in Predicting Effectiveness”, Journal of Experimental Child Psychology, vol. 16, no. 2.
Duflo, Esther (2006), “Poor but Rational”, in: A. Banerjee et al., Understanding Poverty, Oxford University Press.
Duflo, Esther and Abhijit Banerjee (2005), “Growth Theory through the Lens of Development Economics”, in: Durlauf and Aghion, Handbook of Economic Growth, New York: Elsevier, vol. 1.
Duflo, Esther and Abhijit Banerjee (2007), “The Economic Lives of the Poor”, Journal of Economic Perspectives, vol. 21, no. 1.
Duflo, Esther and Abhijit Banerjee (2009), The Experimental Approach to Development Economics, Annual Review of Economics, vol. 1.
Heckman, James (1992), “Randomization and Social Policy Evaluation”, in: Charles Manski and Irwin Garfingel (eds.), Evaluating Welfare and Training Programs, Harward University Press.
Ravallion, Martin (2012), “Fighting Poverty one Experiment at a Time”, Journal of Economic Literature, vol. 50, no. 1.
Rodrik, Dani (2008), “The New Development Economics: We Shall Experiment, but how Shall We Learn?”: <http://drodrik.scholar.harvard.esd.rwp08-055>.
Rosenzweig, Mark (2012), “Thinking Small: A Review of Poor Economics: a Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty”, Journal of Economic Literature, vol. 50, no.1.
Thirlwall, A. P. (2012), “Review Article on Poor Economics”: <www.kent.ac.uk.poor-economics-review-article-4>.