نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی هدف اصلی خود را روشن‌‌کردن گفتمان به‌منظور دست‌یافتن به روابط پنهان قدرت اعلام می‌‌کند. استعاره در تحلیل انتقادی به‌دلیل ویژگی‌های متقاعدسازی بالا نقشی کلیدی ایفا می‌کند. در این تحلیل سعی شد تا برپایة مدل تحلیل چارتریس بلک به تحلیل انتقادی استعاره در متون سیاسی روزنامه‌های متقابل مردم‌سالاری و کیهان در ایران و روزنامه‌های میرر و تلگراف در انگلستان پرداخته شود تا وجوه اشتراک و افتراق میان استعاره‌ها و استعاره‌های مفهومی به‌کاربرده‌شده در رسانه‌های احزاب مهم سیاسی در ایران و انگلستان مشخص شود. به‌منظور پاسخ‌دادن به این سؤال، بخش‌های سیاسی این روزنامه‌ها با در‌نظر‌گرفتن دال‌های مرکزی هر حزب با محوریت تمرکز بر پنج حوزة مبدأ تنازع، ساختمان، سفر، مذهب، و گیاهان تحلیل شد. در این تحلیل معلوم شد که چگونه احزاب متفاوت واقعیت سیاسی یک‌سانی را به‌دلیل شرایط ایدئولوژیک متضاد به‌صورت متفاوتی مفهوم‌سازی می‌‌کنند و از استعاره‌ها برای متقاعدکردن مخاطب و انتقال ایدئولوژی خود استفاده می‌‌کنند. این تحلیل در روشن‌کردن روابط پنهان قدرت گامی بسیار مؤثر بود و نگاه انتقادی و تلفیقی نسبتاً جدیدی را به کاربرد استعاره در متون معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Metaphor: A Systematic Representation of Ideologies

نویسنده [English]

  • kamran shakiba

PhD in Linguistics, University of Tehran

چکیده [English]

Critical analysis of metaphor aims to study and analyze discourse to show how covert power is enacted, practiced, and reproduced in text and talk through metaphors in the social and political contexts. In the present research, instances of discourse metaphors extracted from opposing wing’s newspapers such as Keyhan and MardomSalari in Iran and Telegraph and Mirror in England were analyzed based on Charteris-black’s integrative critical metaphor research. The aim was to investigate the similarities and differences between metaphors and conceptual metaphors in each discourse and subsequently in each language. The results shows the metaphorical features of the discourses in terms of source domains. Furthermore, this study shows how identical facts are demonstrated differently by opposing ideologies and how metaphors are used for persuasion. This method was an effective approach in demonstrating hidden power relations and considered as a relatively new and integrative view to the usage of metaphors in discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis
  • metaphor
  • ideology
سلطانی، سیدعلی‌اصغر (1384)، قدرت، گفتمان و زبان؛ سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نی.
 
Bale, Tim. (2011), The Conservative Party: From Thatcher to Cameron, Polity Press.
Blommaert, J. (2005), Discourse, Cambridge: Cambridge University Press.
Cameron. L. (2008), “A Discourse Approach to Metaphor: Explaningsystematic Metaphors for Literacy Processes in a School Discourse Community”, in: Language in the Context of Use: Discourse and Cognitive Approaches to Language, Andrea Tyler, Yiyoung Kim, and Mari Takada (eds.).
Cameron. L. and G. Low (1999), Researching and Applying Metaphor, Cambridge: Cambridge University Press.
Cameron, L. (2003), Metaphor in Educational Discourse, London: Continuum.
Cameron, L. (2007), “Patterns of Metaphor use in Reconciliation Talk”, Discourse & Society, vol. 18, no. 2.
Charteris-Black, J. (2004), Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, New York: Palgrave-MacMillan.
Fairclough, N. (1989), Language and Power, London: Longman.
Fairclough, N. (2013), Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language, London: Routledge.
Gee, J. (2004), Discourse Analysis: Theory and Method, London: Routledge.
Graham, P. (2002), “Space and Cyberspace: On the Enclosure of Consciousnessˮ, in: Living with Cyberspace: Technology & Society in the 21st Century, J. Armitage and J. Roberts (eds.).
Howe, N. (1988), “Metaphor in Contemporary American Political Discourseˮ, Metaphor and Symbol, vol. 3, no. 2.
Lakoff, G. and M. Johnson (1980), Metaphors We Live by, Chicago, IL: University of Chicago Press.
Lakoff, G. and M. Johnson (1999), Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, New York: Basic Books.
Lemke. J. (2003), “Texts and Discourses in the Technologies of Social Organization”, in: Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinary, G. Weiss and R. Wodak (eds.), New York: Palgrave Macmillan:.
Martin, J. R. (2002), “Voicing the ‘other’: Reading and Writing Indigenous Australians”, Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinary, G. Weiss and R. Wodak (eds.).
Santa Ana, O. (2002), Brown Tide Rising: Metaphors of Latinos in Contemporary American Discourse, Austin: University of Texas Press.
van Dijk, T. A. (1993), “Principles of Critical Discourse Analysisˮ, Discourse & Society.
van Dijk, T. A. (2001), “Critical Discourse Analysisˮ, The Handbook of Discourse Analysis.
van Dijk, T. A. (2003), “The Discourse-Knowledge Interfaceˮ, in: Critical Discourseanalysis: Theory and Interdisciplinary, G. Weiss and R. Wodak (eds.), Palgrave: Macmillan
Wei, Li1 (2016), “Rethinking Critical Discourse Analysisˮ, International Journal of English Linguistics, vol. 6, no. 2.