نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشکدۀ تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تحقیق پیش‌رو با رویه‌‌ای انتقادی و مبتنی‌بر رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه به نقد و بررسی کتاب تحول گفتمانی در گزارش واقعۀ کربلا پرداخته است و سؤال اصلی پژوهش این است که گفتمان‌‌های (عاطفی، ماورایی، و تاریخی) مطرح‌شده در کتاب مذکور بر چه پایه‌‌ای سنخ‌بندی شده‌اند. یافته‌‌های پژوهش حاکی از این است ‌که واقعۀ کربلا هم‌چون رخدادی تاریخی و عینی بررسی نشده است، به‌طوری‌که به امر واقع‌های تاریخیِ واقعۀ کربلا اشاره‌ای ندارد، اما مواضع نویسندگان در گفتمان‌های مختلف در بُعد روانی آن دربارۀ این واقعه مورد‌بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، سنجه‌‌های آماری کتاب نمی‌تواند اعتبار زیادی داشته باشد و این‌که دال و مدلولِ گفتمان‌های مورد‌بررسی مشخص نیست و نسبت قدرت در گزارش این واقعه نادیده گرفته شده و به گفتمان‌‌های رقیب در گزارش واقعۀ کربلا اشاره‌ای نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Discourse Evolution of the Report of Karbala Event” with Laklau and Muffes Discourse Approach.

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Rahim Rabbanizadeh 1
  • Sayed Hesam Mohammad Zadeh 2

1 Faculty Member of History, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

2 PhD Candidate in Post-Islamic Iran History, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research has utilized a critical method based on Lalau and Muffes discourse approach to scrutinize the book of “Discourse Evolution of the Report of Karbala Event”. The main question of this research is that based on which sort the discourses (emotional, transcendental, and historical) mentioned in this book are set. The conclusion indicates that the Karbala event has not been investigated as a historical and objective event so that it has not been referred to the historical facts of the Karbala event, but the writers’ positions in various discourses have been checked out in the psychological aspect of the event, so the statistical measures in this book cannot be valid. The sign and motto of the discourses under consideration is unclear, and ignores the power ratio in the incident report, and makes no mention of competing discourses in the report of the Karbala event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karbala event
  • Laklau and Muffe
  • discourse evolution
  • emotional
  • Transcendental
  • Historical
ابن‌اعثم کوفی، محمد بن علی (1372)، الفتوح، ترجمۀ محمد بن احمد مستوفی هروی، به‌تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
بارت، رولان (1380)، اسطوره در زمان حاضر، ترجمۀ یوسف اباذری، تهران: ارغنون.
تاجیک، محمدرضا (1379)، گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران: فرهنگ گفتمان.
حسینی‌زاده، سیدمحمدعلی (1383)، «نظریۀ گفتمان و تحلیل سیاسی»، تهران: فصل‌نامۀ علوم ‌سیاسی، ش 28.
حقیقت، سیدصادق (1387)، روش‌شناسی علوم سیاسی، قم: دانشگاه مفید.
دینوری، احمد بن داود (1371)، اخبار الطوال، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی.
رهبری، مهدی (1388)، معرفت و قدرت؛ گفتمان هویت، تهران: کویر.
سلطانی، سیدعلی اصغر (1384)، قدرت، گفتمان و زبان؛ سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی، تهران: نشر نی.
ضیمران، محمد (1379)، گذر از جهان اسطوره به فلسفه، تهران: هرمس.
طبری، محمد بن جریر (1362)، تاریخ الرسل و الملوک، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر.
فرکلاف‌‌‌‌، نورمن (1379)، تحلیل انتقادی گفتمان‌‌‌، ترجمۀ‌ فاطمه شایسته پیران و دیگران‌‌‌‌، ویراستۀ محمد نبوی و مهران مهاجر‌‌‌‌، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌‌‌‌، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
کدیور، جمیله (1378)، تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران، تهران: طرح نو.
لیکاف و دیگران، جورج (1384)، گفتمان جنگ در رسانه‌ها و زبان ادبیات، به‌کوشش فرهاد ساسانی، تهران: سورۀ مهر.
مسعودی، علی ‌بن حسین (1374)، مروج الذهب، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.
میرابوالقاسمی، سیده‌رقیه (1392)، تحول گفتمان در گزارش واقعۀ کربلا، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.
میلز، سارا (1382)، گفتمان، ترجمۀ فتاح محمدی، زنجان: هزارۀ سوم.
نش، کیت (1396)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر کویر.
هوارث، دیوید (1372)، «نظریة گفتمان»، ترجمة سیدعلی‌اصغر سلطانی، فصل‌نامۀ علوم ‌سیاسی، ش 2.
یعقوبی، احمد بن اسحاق (1371)، تاریخ الیعقوبی، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، تهران: علمی و فرهنگی.
 
Fairclough, Norman (2001), Language and Power, London: Longman.
Laclua, E. and C. Mouffe (2002),“Recasting Marxism”, in: Critical Assesment of Leading Political Philosophers, London: Routledge.