نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولایت

چکیده

ساختارگرایی و پساساختارگرایی در پاسخ به وضعیتی خاص در فلسفه و علوم انسانی پدید آمده‌اند و از این نظر باید موردتوجه قرار گیرند. کتاب ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی از کتاب‌هایی است که در پاسخ به چنین نیازی نوشته شده است. تحلیل و بررسی این کتاب، به‌منزلۀ یکی از کتاب‌هایی که دربارة نظریات مطرح علوم انسانی به زبان فارسی نوشته شده، مهم‌ترین مسئله در این پژوهش است که با روش توصیفی ــ انتقادی و در چهارچوب نظریات ساختارگرایان و پساساختارگرایان صورت گرفته است. در این تحقیق، کتاب یادشده در سه سطح روش، شکل، و محتوا بررسی شده است و ازآن‌جاکه بیش‌تر کتاب‌ها در این حوزه به زبان فارسی ترجمه شده‌اند، هدف در این پژوهش نشان‌دادن نقاط قوّت و ضعف این کتاب است. برمبنای این تحقیق، مهم‌ترین وجه ارزش‌مندی کتاب تازگی موضوع آن در زبان فارسی است. هم‌چنین، بررسی‌ها نشان داد که بی‌توجهی به مسائل نگارشی و سجاوندی، تکیة صرف بر مطالب فلسفی، تعمیم نظرهای ساختارگرایان و پساساختارگرایان در حوزه‌های مختلف علوم، ارائه‌نکردن پیشینة مباحث فلسفی به‌طور شایسته، تکرار مطالب، و انسجام‌نداشتن از دیگر ضعف‌های این کتاب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism and Analysis of the Book Structuralism and Post-Structuralism, a Philosophical Approach

نویسنده [English]

  • Mostafa Dashti Ahangar

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Velayat University

چکیده [English]

Structuralism and poststructuralism are two of the most important and influential approaches in the humanities of the 20th century. These two approaches are raised in response to the special situation in philosophy and humanities, so they have to be paid attention to. The main question of this article is to survey of benefits and weaknesses in this book by the critical, descriptive method. It should be noted that this study was conducted in accordance with structuralist and poststructuralist theories, and this book has been studied in three phases: Methodological, formal, and content review phase. The books in this field, usually, are translated into the Persian language, but this book is an essay, so the purpose of this article is to review this book as an essay book. The most important value of this book is the novelty of the subject. Also, this book has its drawbacks of writing issues and punctuation. Great emphasis on philosophical issues, the extension of the opinion of structuralists and poststructuralists in different contexts of humanities, failure to the presentation of historical philosophy content properly, redundant repetition and inconsistency, are the other flaws in the book include.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Poststructuralism
  • Deconstruction
  • General Linguistics
  • Philosophical
اسکولز، رابرت (1383)، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمۀ‌ فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز.
تایسن، لیس (1387)، نظریه‌های نقد ادبی معاصر، ترجمۀ‌ مازیار حسین‌زاده و فاطمه حسینی، تهران: نگاه امروز و حکایت قلم نوین.
پیاژه، ژان (1386)، «مفاهیم بنیانی ساخت‌گرایی»، ترجمۀ علی مرتضویان، ارغنون (نقد ادبی نو)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پین، مایکل (1394)، فرهنگ اندیشۀ‌ انتقادی، تهران: نشر مرکز.
خبازی کناری، مهدی و صفا سبطی (1396)، ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی، تهران: حکایت قلم نوین.
دشتی آهنگر، مصطفی و امین احمدی (1389)، «ساخت‌گرایی، پساساخت‌گرایی و مطالعات ادبی در ایران»، کتاب ماه ادبیات، س 4، ش 43.
رشیدیان، عبدالکریم (1393)، فرهنگ پسامدرن، تهران: نشر نی.
سجودی، فرزان (1385)، «معنا، مرجع و مصداق»، پژوهش‌نامۀ علوم انسانی، ش 50.
سمرقندی، دولتشاه (1900)، تذکرۀ‌الشعرا، تصحیح ادوارد براون، لیدن.
سوسور، فردینان دو (1387)، درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی، ترجمۀ‌ کوروش صفوی، تهران: هرمس.
فکوهی، ناصر (1386)، تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران: نشر نی.
کالر، جاناتان (1388)، بوطیقای ساخت‌گرا، ترجمۀ‌ کوروش صفوی، تهران: مینوی خرد.
نجفی، ابوالحسن (1382)، غلط ننویسیم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
نظامی عروضی (1346)، چهار مقاله، تصحیح محمد قزوینی، تهران: ابن سینا.
هارلند، ریچارد (1388)، ابر ساخت‌گرایی، ترجمۀ‌ فرزان سجودی، تهران: سورۀ‌ مهر.