نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

چکیده
یکی از الگوهای نظری که در دو دهۀ گذشته باتوجه‌به تغییر پارادایمی در الگوی توسعه و تأکید بر توسعۀ انسانی و اجتماعی بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته پرورش انسانی پویاست. درواقع، نوع نگاه به انسان و نوع نیازهای انسان دگرگون شده و پرورش انسانی خوب به‌لحاظ روانی و اجتماعی به یکی از اهداف جوامع تبدیل شده است. یکی از مشهورترین روان‌پزشکانی که در این مورد طی چند دهه کار علمی انجام داده تامس ای. هریس، نویسندۀ آمریکایی، است.او که به تألیف چندین کتاب دربارۀ وضعیت خوب و انسان خوب پرداخته معتقد است وضعیت خوب حاصل پرورش انسانی خوب است. در این مقاله، ابتدا مقدمه‌ای کوتاه در معرفی اثر ارائه می‌شود. سپس، در بخش دوم نظریۀ تحلیل رفتار متقابل معرفی می‌شود. در بخش سوم، ساختار و محتوای کتاب معرفی می‌شود و در بخش چهارم، کتاب در قالب دو زیربخش الف) ارزیابی شکلی و ب) ارزیابی محتوایی نقد می‌شود. در بخش پایانی مقاله، نتیجه‌گیری اثر ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Book Staying Ok

نویسندگان [English]

  • Akbar Zare Shahabadi 1
  • Hamideh Shiri-Mohammadabad 2

1 Assistant Professor of Sociology, Faculty Member of Yazd University, Yazd, Iran,

2 PhD Student in Sociology, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Over the last two decades, a change has occurred in the paradigm of the development model, especially individual and social development, and the theoretical model of dynamic human training has been attracting considerable interest since then. Indeed, humans and their needs were viewed from a different angle, and the communities set it as their goal to educate and train psychologically and socially good/OK humans. Thomas A. Harris, an American author, is one of the noted psychiatrists who has researched this subject for several decades. He has written several books on the good status and the good human. He believes that good training bred good status. This article firstly provides a short introduction about the book, and then in the second part, the Transactional Analysis Theory is introduced, and then the structure and content of the book are mentioned in the third part. In the rest of the paper, the criticisms and evaluation of the book are presented in two sub-sections (a) evaluation of form and (b) evaluation of the content. In the final section of the paper, the conclusion of the book is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staying Ok
  • good human
  • Transactional Analysis
  • child
  • parent
  • mature
  • critique
اقبالی، محمود، موسوی، سید ولی‌اله و فهیمه حکیما (1395)، «اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های فرزندپروری مادران»، روانشناسی خانواده، ش 2.
برن، اریک (1389)، تحلیلرفتارمتقابل، ترجمة اسماعیل فصیح، چ 3، تهران: فرهنگ نشر نو.
بهرامی، منصور (1395)، مفاهیم تحلیل رفتار متقابل، چ 2، تهران: نسل نواندیش.
رزی‌فام، حسین، دهقان، علی و حمیدرضا فرضی (1394)، «تحلیل رفتار متقابل جنبۀ «والد» و «بالغ» در شخصیت‌های داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن»، پژوهشنامۀنقدادبیوبلاغت، ش 2.
کلال قوچان عتیق، یاسر (1395)، «بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر باورهاى ارتباطى و دلزدگی دانشجویان پسر متاهل»، مجله اصول بهداشت روانی، ش 18.
نژادکریم، الهه، سلیمی، هادی، جاودان، موسی و پریا حسین‌زاده (1396)، «اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سطح بخشودگی زنان»، رویش روان‌شناسی، ش 4.
نوشادی، شمسیه (1391)، اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی زنان متقاضی طلاق شهر بیجار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
هریس، امی ب و هریس، تامس ای (1388)، ماندن در وضعیت آخر، ترجمة اسماعیل فصیح، چ 17، تهران: فرهنگ نشر نو.
هریس، امی ب و هریس، تامس ای (1389)، ماندن در وضعیت آخر، ترجمة اسماعیل فصیح، چ 18، تهران: فرهنگ نشر نو.
هریس، امی ب و هریس، تامس ای (1395)، ماندن در وضعیت آخر، ترجمة اسماعیل فصیح، چ 25، تهران: فرهنگ نشر نو.
همرزم، مهدی (1396)، تاثیرمشاورهگروهیبارویکردتحلیلرفتارمتقابلبرشیوه‌هایرویاروییبااسترسو کاهشفرسودگیشغلیکارکنانفرماندهیانتظامیشیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرودشت: گروه روانشناسی بالینی دانشگاه مرودشت.
Ciucur, D. and A.F. Pirvut. (2011), The effects of a transactional analysis training programme on happiness and quality of life in married people, Procedia- Social and Behavioral Sciences, no. 33.
Corey, G. (1995), Theory and practice in group counseling and therapy.4th ed. Ca: Brooks-Cole.
Corey, G. (2013), Theory and practice of counseling and psychotherapy. 9th ed. Calif: Wadsworth.
Stewart, I. (2007), Transactional Analysis Counseling in Action (Counseling in Action series). 3rd Ed, U.S.A.: SAGE Inc.