نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

جهانی‌‌‌شدن با توسعۀ ارتباطات جمعی در گسترۀ جهانی هم‌راه است. درمورد میزان و نوع تأثیراتی که جهانی‌‌شدن و ارتباطات جهان‌‌وطنی در تحولات فرهنگی داشته است نظریه‌های گوناگونی وجود دارد که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها نظریۀ هم‌گرایی فرهنگی و نظریۀ قطبی‌‌شدن فرهنگی است. از مهم‌ترین چالش‌‌های اصلی در این حوزه مسئلۀ رابطۀ تنوع‌‌ فرهنگی با جهانی‌شدن است. به همین دلیل، نوریس و اینگلهارت در پژوهشی این رابطه را در 95 کشور و با شاخص‌‌هایی هم‌چون میزان استفاده از رسانه‌‌های خبری، ارزش‌ها، و نگرش ‌‌فرهنگی به‌آزمون گذارده‌اند. براساس نتایج این تحقیق، جهانی‌شدن فقط در مناطقی که به‌میزان زیادی درمعرض ارتباطات جمعی جهانی قرار دارند وجهی هم‌گرایانه دارد و بخش عمدۀ جهان به‌‌‌واسطۀ آن‌چه دیوارهای آتش می‌‌نامند به‌‌میزان اندکی از ارتباطات جمعی جهانی بهره می‌‌گیرند؛ باوجود گسترش جهانی‌‌شدن، هستۀ اصلی فرهنگ‌‌‌های ملی در جهان هم‌چنان پابرجا مانده است. کتاب مذکور با عنوان جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی به‌دست عبدالله فاضلی و ساجده علامه ترجمه شده است. معرفی و نقد شکلی و محتوایی این اثر موضوع مقالۀ پیش‌رو است، علاوه‌براین‌که ارزیابی ترجمۀ کتاب مذکور نیز از نظر دور نمی‌‌ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review Globalization and Cultural Diversity

نویسنده [English]

  • Hamid Sajadi

Assistant Professor of Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Globalization is accompanied by the expansion of mass communication across the globe. Regarding the magnitude and type of the significant impacts left by globalization and cosmopolitan connections on cultural developments, various theories have been formed, among which the most important we can refer to the theory of cultural convergence and the theory of cultural polarization. The main issue is the relationship between cultural diversity and globalization, which Norris and Inglehart have tested in their book, Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World, through an extensive survey based on variables such as the use of the news media, cultural values, liberal views, and secularism. According to the results of this study, globalization has had a convergent aspect only in the areas close to the center of the mass communications world, while the fact is that due to the so-called firewalls, a major part of the world is not highly exposed to global mass communications. The result is that, despite the prevalence of the globalization process, the main core of national cultures still remains in the world. The present paper tries to review and examine the relationship between globalization and cultural diversity introduced in the collaborative research of Norris and Inglehart, which is translated into Persian by Abdollah Fazeli and Sajedeh Allameh and published in a book entitled “Globalization and Cultural Diversity” by Kavir Publishing. In addition to the review and analysis of the content of this work, its form and translation are also considered in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Cultural Diversity
  • Cosmopolitan
  • Mass Communication
  • Values
  • Divergence
البرو، مارتین (۱۳۸۱)، عصر جهانی، جامعه‌شناسی، پدیدۀ جهانی‌شدن، ترجمۀ نادر سالارزادۀ احمدی، تهران: آزاداندیشان.
کاستلز‌، مانوئل ‌(1380)، عصر اطلاعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ (جلد 2): قدرت و هویت، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: طرح نو‌.
نوریس، پیپا و رونالد اینگلهارت (1395)، جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی، ترجمۀ عبدالله فاضلی و ساجده علامه، تهران: کویر.
 
Internet World Stats (2012), “Minimarts Marketing Group”, 30 June 2012, <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>.
Faiola, Anthony (2009), “A Global Retreat as Economies Dry Up”, The Washington Post, 5 March, <https://www.washingtonpost.com/wp dyn/content/article/2009/03/04/AR2009030404221.html>.
Pankaj Ghemawat and Steven A. Altman (2014), “Signs of Life”, The Economist, 15 November, <https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/04/AR2009030404221.html>.
Martin, Wolf (2001), “Will the Nation-state Survive Globalization?”, Foreign Affairs, <https://www.foreignaffairs.com/articles/2001-01-01/will-nation-state-survive-globalization>.
Biswajit, Ghosh (2011), “Cultural Changes and Challenges in the Era of Globalization”, Journal of Developing Societies, SAGE Publications, vol. 27, no. 2.
Lauristin, Marju and Mari Kodres (2011), XVI Open Society Forum, Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World, Tallinn: Open Estonia Foundation.
Moy, Patricia (2010), “Book Review: Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World”, Political Science Quarterly, vol. 125, no. 3.
Peterson, R., D. Wunder and H. Mueller (1999), Social Problems, New Jersey: Prentice Hall.
Held, David et al. (1999), Global Trnsformation: Politics, Economics and Culture, Stanford: Stanford University Press.