نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

روش‌شناسی پژوهشی و بازخوانی تجربۀ علمی مبدعان روش‌های مختلف برای هر پژوهش‌گر علوم انسانی بسیار آموزنده است. در حوزۀ اندیشۀ سیاسی نیز، باتوجه‌به تنوع روش‌شناسی‌ها و دستاوردهای آن‌ها برای پیش‌برد فعالیت‌های علمی، این امر از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌شود. در این‌ میان، رویکردهای هرمنوتیک روش‌شناختی در دهه‌های اخیر درزمینۀ فهم اندیشه‌های سیاسی موردتوجه جدی قرار گرفته است و، باتوجه‌به دستاوردهای سترگ آن در این زمینه، روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. کتاب بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن یکی از آثار بسیار تأثیرگذار هرمنوتیک روش‌شناختی است که باتوجه‌به روش‌مندی خاص نویسندۀ آن، کوئنتین اسکینر، نه‌تنها داده‌ها و دیدگاه‌های ارزش‌مندی را دربارۀ شکل‌گیری تفکر مدرن به‎دست می‌دهد که امکان بررسی و فهم مؤلفه‌های روش‌شناختی رویکرد هرمنوتیکی مؤلف ‌ـ بافتار را نیز فراهم می‌آورد. مقالۀ حاضر بر آن است که با بررسی مؤلفه‌های شکلی و محتوایی ترجمۀ کتاب به زبان فارسی، ضمن کاوش در بنیادهای روش‌شناختیِ هرمنوتیک مؤلف ‌ـ بافتار و تبیین مؤلفه‌های این رویکرد روش‌شناختی، که نویسندۀ کتاب مبدع آن است، نوعی بازخوانی انتقادی از کتاب دوجلدی بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن به‌دست دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Methodological Approach to Classical Texts: A Critical Review of The Foundations of Modern Political Thought

نویسنده [English]

  • Seyedmohsen Alavipour

Assistant Professor of Political Science, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Exploring the humanistic intellectual ideas, one should, first of all, get acquainted with the different methodological approaches, for which some authors are the exemplars in reality. This is true for explorers in the domain of political thought, especially the ones who are interested in hermeneutical methodological approaches. They would surely find Quentin Skinner’s approach towards the author-context hermeneutical methodology (applied in The Foundations of Modern Political Thought) very interesting. Due to its author’s unique methodological approach towards understanding features of political thought, the publication has been considered as one of the most influential texts in contemporary academic exploration in political thought. Indeed, the author, Quentin Skinner, not only provides valuable information about the how-ness of the development of modern political thought but also makes evaluation of his author-context hermeneutical methodology possible. Reviewing the book’s features, including the shape and content, the present study attempts to critically explore the methodological foundations and different aspects of Skinner’s author-context hermeneutics, and thus, evaluate The Foundations of Modern Political Thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text
  • Hermeneutics
  • Author-Context
  • Quentin Skinner
  • The Foundations of Modern Political Thought
اسکینر، کوئنتین (1380)، ماکیاولی، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران: طرح ‌نو.
اسکینر، کوئنتین (1393 الف)، بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن؛ رنسانس، ج 1، تهران: آگاه.
اسکینر، کوئنتین (1393 ب)، بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن؛ عصر دین‌پیرایی، ج 2، تهران: آگاه.
پالمر، ریچارد ال. (1377)، علم هرمنوتیک، ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.
کربای، آنتونی (۱۳۷۷)، درآمدی بر هرمنوتیک، ترجمۀ بابک احمدی و دیگران، تهران: نشر مرکز.
ماکیاولی، نیکولو (1388)، شهریار، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران: آگه.
مرتضوی، سیدخدایار (1386)، «تبیین روش‌شناسی اندیشۀ سیاسی از منظر کوئنتین اسکینر»، پژوهش‌نامۀ علوم سیاسی، س 3، ش 1.
وایسنهایمر، جویل (1381)، هرمنوتیک فلسفی و نظریۀ ادبی، ترجمۀ مسعود علیا، تهران: ققنوس.
هرش، اریک د. (۱۳۹۵)، اعتبار در تفسیر، ترجمۀ محمدحسین مختاری، تهران: حکمت.
هولاب، رابرت (1383)، یورگن هابرماس، نقد در حوزۀ عمومی، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
هوی، دیوید ک. (۱۳۸۵)، حلقۀ انتقادی، ترجمۀ مراد فرهادپور، تهران: نشر روشن‌گران و مطالعات زنان.
 
Skinner, Quentin (1987 a), The Foundations of Modern Political Thought; The Renaissance, vol. 1., Cambridge: Cambridge University Press.
Skinner, Quentin (1987 b), The Foundations of Modern Political Thought; The Age of Reformation, vol. 1., Cambridge: Cambridge University Press.
Skinner, Quentin (1988), “Motives, Intentions and the Interpretation of Texts”, Meaning and Context, James Tully (ed.), New Jersey: Princeton University Press.
Skinner, Quentin (2002 a), Visions of Politics; Regarding Method, vol. 1, New York: Cambridge University Press.
Skinner, Quentin (2002 b), Visions of Politics; Renaissance Virtue, vol. 2, New York: Cambridge University Press.
Skinner, Quentin (2002 c), Visions of Politics; Hobbes and Civil Science, vol. 3, New York: Cambridge University Press.
Skinner, Quentin and Bo Strath (2003), States and Citizens, Cambridge: Cambridge University Press.
Skinner, Quentin (2004 [1996]), Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, New York: Cambridge University Press.
Van Gelderen, Martin and Quentin Skinner (2002 a), Republicanism; Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe, vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press.
Van Gelderen, Martin and Quentin Skinner (2002 b), Republicanism; The Values of Republicanism Early Modern Europe, vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press