نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری انسان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

کتاب استعمارزدایی در روش در زمرۀ متون ضداستعماری است که با جهت‌گیری‌‌هایی درقبال انسان‌‌شناسی، تحقیق، و علم به‌تحریر درآمده است. از انسان‌‌شناسی تا تحقیق و علم تازمانی‌که در بطن و گسترۀ حضور استعمار واقع شده بود از منظر نویسندۀ کتاب نکوهش شده‌‌اند. شواهدی از تحقیقات غیرانسانی استعمارگران بریتانیایی در نیوزیلند روی مائوری‌ها در کتاب ارائه شده است. این کتاب نشان می‌‌دهد که بنابه مبارزات متعدد اهالی قبیلۀ مائوری با استعمارگران، امروزه معنا و کاربرد تحقیق متفاوت با گذشته شده است و آن‌ها با آغوش باز به استقبال تحقیق می‌روند.بنابر این شواهد، آن‌چه می‌‌توان درمورد این کتاب و در پاسخ به آن خاطرنشان کرد این‌که متهم اصلی «تحقیق» نیست، بلکه کشورگشایی‌‌ها و جاه‌طلبی‌‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای استعمارگر است که نام تحقیق و انسان‌شناسی را تحت‌‌الشعاع خود قرار داده است. همواره مائوری‌ها به‌طور خاص و پلینزی‌‌ها به‌صورت کلی از منظر انسان‌شناسان معرفی و شناسانده می‌‌شوند؛ درحالی‌که در این اثر این موضوع وارونه شده است و این زنی از مائوری‌هاست که می‌‌نویسد و ثبت می‌‌کند و نظر و تحلیل خود را درمورد گذشته و انسان‌‌شناسی بیان می‌‌کند. اما در این ‌میان آن‌چه می‌توان در تکمیل آثار این‌گونه بیان کرد، نگاه به غرب یا استعمار درراستای شناخت آن از منظر مائوری است. این مهم در آثار ضداستعماری کم‌تر مدنظر قرار می‌‌گیرد. بسندگی به نوشتن مائوری‌ها از خودشان و زخم‌هایشان در بهبود اوضاع دخیل خواهد بود، اما به‌هرروی ما را از شناخت غرب و استعمار از منظری دقیق و از توجه به لایه‌‌های ذهنی بی‌نیاز نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Political Realities of Social Science Research with Focusing on the book of Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples

نویسنده [English]

 • Parvin Ghasemi

PhD in Anthropology, University of Tehran,

چکیده [English]

The book of Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples was written in anti-colonial texts with orientations toward anthropology, research, and science. From anthropology to science and research was blamed by the writer because of using them by the colonial system. The author claims that science, research, and anthropology have contributed to colonization. Pieces of evidence of inhumane research by British colonists in New Zealand on the Maori are presented in the book. This book shows that, in the face of numerous struggles that the Maori tribes have made with the colonists, today, the meaning and application of “research” have become different from the past, and they welcomed “research” with open arms. According to the evidence, the main culprit is not “research” but the economic and political ambitions of the colonial countries that overshadow the name of research and anthropology. The Maoris always in particular and the Polynesians generally are introduced and identified from the perspective of foreign anthropologists, But in this book, she is a Maori woman who writes and records and expresses her opinion and analysis of the past and anthropology.  In this book, is not to be seen anti-colonialist view of the West or colonialism in the light of their understanding of the Maori. This issue is less addressed in anti-colonial works. Writing about the Maori themselves and their wounds will help to improve the situation, but it does not require us to understand the West and colonize from a careful perspective and pay attention to the subjective layers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maori
 • Anthropology
 • research
 • Indigenous
 • Colonization
 • methodology
 • method
 • Humiliation
 • Orientalism
 • Occidentalism
آرودل، جنین (1392)، غربشناسی؛ نخبگان سایه ج 4، ترجمۀ حسین علیزاده، تهران: سروش.
آلن، دایانا (1397)، «سیاست شاهد، به‌خاطرآوردن و به‌فراموشی‌سپردن 1984 در اردوگاه شتیلا»، در: نکبت فلسطین، سال 1948 و دعاوی حافظه، ویراستۀ احمد سعدی و لیلا ابولقود، ترجمۀ احمد نادری و محسن منجی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اسمیت، لیندا توهیوای (1393)، استعمارزدایی از روش؛ تحقیق علمی و مردمان بومی، ترجمۀ احمد نادری و الهام اکبری، تهران: مترجمان.
بلاوت، جیمز موریس (1392)، غرب‌شناسی؛ غرب چگونه غرب شد، ج 2، ترجمۀ مرتضی مداحی، تهران: سروش.
پینچ، تررو و هری کالینز (1392)، غرب‌شناسی؛ تکنولوژی رها، ج 1، ترجمۀ زهرا زنگنه‌مدار، عمار میرزایی، و مصطفی تقوی، تهران: سروش.
داوری اردکانی، رضا (1379)، دربارۀ غرب، تهران: هرمس.
دژاردن، تیری (1357)، صد میلیون عرب، ترجمۀ حسین مهری، تهران: توس.
شایگان، داریوش (1378)، آسیا دربرابر غرب، تهران: امیرکبیر.
فاضلی، نعمت‌الله (1390)، مردم‌نگاری سفر، تهران: آیینه.
فروغی، محمدعلی (1344)، سیر حکمت در اروپا، ج 1 و 2 و 3، تهران: زوار.
کرتیس، مارک (1392)، غرب‌شناسی؛ شبکۀ فریب: نگاهی به نقش انگلستان در دنیا، ج 3، ترجمۀ علی فتحعلی آشتیانی، تهران: سروش.
کلیسلینگ، جان بردی (1392)، غرب‌شناسی؛ درس‌های دیپلماسی، ج 5، ترجمۀ غدیر نبی‌زاده، تهران: سروش.
گاتشاک، پیتر (1392) غرب‌شناسی؛ اسلام هراسی، ج 6، ترجمۀ حسین علیزاده، تهران: سروش.
مید، مارگات (1369)، بلوغ در ساموآ، ترجمۀ مهین میلانی، تهران: ویس.
نراقی، احسان (1354)، غربت غرب، تهران: امیرکبیر.
 
Denzin, Norman K., S. Lincoln Yvonna, and Linda Tuhiwai Smith (2012), Handbook of Critical and Indigenous Methodologies, London: Zed Books.
Firth, Raymond (1939), Primitive Polynesian Economy, London: Routledge & Keagan Pual.
Firth, Raymond (1946), Malay Fishmen: Their Peasant Economy, London: Routledge & Keagan Pual.
Firth, Raymond and Basil S. Yamey (1964), Capital, Saving and Credit in Peasant Societies, Chicago: Aldine.
Smith, Linda Tuhiwai (2005), “Building of Research Agenda for Indigenous Epistemologies and Education”, Anthropology and Education Quarterly, vol. 36, no. 1.