نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نظریه به‌عنوان «رویکرد» به‌مثابۀ جعبۀ ‌ابزاری برای ساختن و آزمون تجربی پرسش‌ها و مفاهیم موردنظر قرار می‌‌گیرد. در دهه‌‌های گذشته، بحث دربارة جایگاه نظریه همواره محل مباحثه و مناظرۀ فکری بوده است. آیا نظریه وجود دارد و اساساً ماهیت نظریه چیست؟ چگونه می‌‌توان نظریه را به‌عنوان جعبۀ ابزاری فراگیرتر برای مداخله در فرهنگ‌های معاصر موردتوجه قرار داد و چه کاری را می‌‌توان با آن انجام داد؟
محور اصلی بحث نقد و ارزیابی در مقالۀ حاضر کتاب جعبه‌ابزار نظریه: مفاهیم اساسی در علوم انسانی، علوم اجتماعی، و هنر است. ایدۀ اصلی کتاب این است که براساس اندیشة ژیل دولوز نظریه به‌مثابۀ جعبۀ ابزاری برای ساختن و آزمون تجربی پرسش‌ها و مفاهیم موردنظر و به‌عنوان ابزاری فراگیرتر برای مداخله در فرهنگ‌های معاصر موردتوجه قرار گیرد. این کتاب را جفری نیلوم و سوزان سرلز ژیرو نوشته‌اند و در سال 2012 انتشارات Rowman & Little Field به زبان انگلیسی چاپ کرده است. عباس لطفی‌زاده و مرتضی خوش‌آمدی این کتاب را در سال 1396 به زبان فارسی ترجمه کرده‌اند و انتشارات ققنوس آن را در اختیار ‌علاقه‌مندان قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Toolbox of Theory and Understanding of Political Concepts

نویسنده [English]

  • Ali Ashraf Nazari

Associate Professor of Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

Theory is considered an “approach” as a toolbox for constructing and experimentally examining questions and concepts. In recent decades, the debate over the status of theory has always been the subject of debate and intellectual debate. What is the essence of the theory? How can theory be considered as a more comprehensive toolbox for intervening in contemporary cultures, and what can be done about it? The focus of discussion, critique, and evaluation in this article is the book Theory Toolbox: Basic Concepts in Humanities, Social Sciences, and Art. The main idea of ​​the book is that, according to Gilles Deleuze, theory should be considered as a toolbox for constructing and experimenting with questions and concepts and as a more comprehensive tool for intervening in contemporary cultures. The book was written by Jeffrey Nealon and Susan Giroux and published in English in 2012 by Rowman & Little field. This book was translated into Persian in 1396 (2016) by Abbas Lotfizadeh and Morteza Khoshamadi and has been made available to those interested by Qoqnoos Publishing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory
  • Politics
  • Power
  • Ideology
  • Multiculturalism
احمدی، حمید (1384)، «هویت ملی ایرانیان در گسترۀ تاریخ»، در: درآمدی بر فرهنگ و هویت ایرانی، مریم صنیع اجلال، تهران: تمدن ایرانی.
جنکینز، ریچارد (1381)، هویت اجتماعی، ترجمۀ تورج یاراحمدی، تهران: شیرازه.
فوکو، میشل (1395)، خاستگاه هرمنوتیک خود، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
فوکو، میشل (1397)، نقد چیست؟ و پرورش خود، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
گاندی، لیلا (1388)، پسااستعمارگرایی، ترجمۀ مریم عالم‌‌زاده و همایون کاکاسلطانی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
گیلیس، دانالد (1390)، فلسفة علم در قرن بیستم، ترجمة حسن میانداری، تهران: سمت.
نظری، علی‌‌اشرف (1388)، «پست‌مدرنیسم و بازاندیشی در امر سیاسی»، ره‌یافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ش 17.
نظری، علی‌‌اشرف (1397)، روش پژوهش و نگارش علمی، تهران: دانشگاه تهران.
نظری، علی‌اشرف و بهاره سازمند (1385)، گفتمان، هویت، و انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نظری، علی‌اشرف و مجتبی قلی‌پور (1397)، «رسانه‏های جدید اجتماعی و نقش آن‌ها در بازنمایی کنش‏های جمعی: تحلیل واقع‌‌بینانۀ انقلاب مصر»، فصل‌نامۀ مطالعات رسانه‌‌های نوین، س 4، ش 14.
نیلوم، جفری و سوزان سرلز ژیرو (1396)، جعبه‌ابزار نظریه: مفاهیم اساسی در علوم انسانی، علوم اجتماعی، و هنر، ترجمۀ عباس لطفی‌‌زاده و مرتضی خوش‌‌آمدی، تهران: ققنوس.
 
Calhoun, Craig (ed.) (1998), Social Theory and the Politics of Identity, London: Blackwell.
Fass, Diana (1995), Identification Papers, London: Routledge.
Fing, Y. S. (2011), “The Theory Toolbox”, Washington Independent, August 18, available at:
Giroux, Susan Searls (n.d.), available at:
Nealon, Jeffrey T. (2019), available at:
Nealon, Jeffrey, Thomas Rowman, and Susan Searls Giroux, and (2012), The Theory Toolbox Critical Concepts for the Humanities, Arts, & Social Sciences, Little Field Publishers.
Neufeld, Mark (1991), The Reflexive Turn and International Relations Theory, New York University: Centre for International and Strategic Studies