نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اندیشۀ سیاسی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، تهران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

چکیده

کتاب زندگی فضیلت‌‌مند در عصر سکولار اثر فرهنگ رجایی، اندیشمند ایرانی، و چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی، است که برپایۀ دغدغه‌‌ای مشترک میان این دو به‌نگارش درآمده است. این دغدغۀ مشترک همان رابطۀ میان «دین و تجدد» و امکان زندگی دین‌دارانه در دنیای مدرن است. کتاب ترکیبی از تألیف و ترجمه است و مطالب آن در چهارچوب الگویِ بحران توماس اسپریگنز ارائه شده است. در مقالۀ حاضر، تلاش خواهد شد ضمن معرفی و بررسی اثر یادشده نقد و ارزیابی انتقادی آن در دستورکار نویسنده قرار گیرد. این‌که مسئله و کانون تمرکز اثر چیست و هدف این اثر و جایگاه آن در منابع موجود این حوزه به چه صورتی است از مهم‌ترین موضوعاتی است که نویسنده می‌‌کوشد به آن‌ها بپردازد. نقد و بررسی اثر نشان‌دهندۀ آن است که از حیث روش‌‌شناختی اثر یادشده نتوانسته است مراحل چهارگانۀ روش‌‌شناختیِ اسپریگنز را اجرا کتد. ازاین‌رو، مهم‌ترین نقد وارد بر اثر حاضر را می‌‌توان نقدی «روش‌‌شناختی» دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review and Criticism of Virtuous Life in the Secular Age

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Nouri 1
  • Ghodrat Ahmadian 2

1 PhD in Political Thought, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Razi University

چکیده [English]

The book Virtuous Life in the Secular Age is the work of the Iranian thinker Farhang Rajaee and the Canadian philosopher Charles Taylor. This book is written based on a common concern between the two thinkers. This common concern is the relationship between "religion and modernity" and the possibility of a religious life in the modern world. The book is a combination of authorship and translation and written in the Framework of Thomas Springs. In the present article, while introducing and reviewing the mentioned work, its critique and critical evaluation will be on the author’s agenda. Criticism of the work indicates that methodologically the work has not been able to implement the four stages of Springs. Therefore, the most important critique of the present work can be considered a "methodological" critique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernity
  • Secularism
  • Virtu
  • Ethics
  • Culture
اسپریگنز، توماس (1382)، فهم نظریه‌‌های سیاسی، ترجمۀ فرهنگ رجایی، تهران: آگاه.
تیلور، چارلز و دیگران (1392)، چندفرهنگ‌‌گرایی: بررسی سیاست شناسایی، ترجمۀ طاهر خدیو و سعید ریزوندی، تهران: رخداد نو.
تیلور، چارلز و فرهنگ رجایی (1393)، زندگی فضیلت‌‌مند در عصر سکولار، ترجمۀ فرهنگ رجایی، تهران: آگاه.
حقیقت، سیدصادق و سیدحامد حجازی (1389)، «نگاهی انتقادی به کاربرد نظریۀ بحران اسپریگنز در مطالعات سیاسی»، فصل‌نامۀ علوم سیاسی، س 13، ش 49.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1386)، «هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، در: منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، به‌کوشش داوود کیانی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راه‌بردی.
رجایی، فرهنگ (1385)، مشکلۀ هویت ایرانیان امروز، تهران: نشر نی.
سروش، عبدالکریم (1377)، «سه فرهنگ»، در: رازدانی و روشن‌فکری و دین‌داری، تهران: صراط.
قزلسفلی، محمدتقی (1393)، فلسفۀ فلسفۀ سیاسی، تهران: امید صبا.
کاظمی، سیدعلی‌اصغر (1382)، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: قومس.
کوزنزهوی، دیوید (1378)، حلقۀ ‌‌انتقادی، ترجمۀ مراد فرهادپور، تهران: روشن‌گران و مطالعات زنان.
مطهری، مرتضی (1362)، خدمات متقابل اسلام و ایران، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
نقیب‌‌زاده، احمد (1381)، تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌‌المللی.
هورتن، جان (1386)، «چارلز تیلور: خودیت، اجتماع، و دموکراسی»، در: دموکراسی لیبرال و منتقدان آن، ویراستۀ اپریل کارتر و جفری استوکس، ترجمۀ حمیدرضا رحمانی‌زادۀ دهکردی، تهران: دانشگاه علامه.