نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی ریتم در ترجمه‌های مهوش قویمی از آثار کریستیان بوبن می‌پردازد. بوبن اندیشه‌ای ساده و صمیمانه را در قالب سبکی ساده و فارغ از جمله‌های پیچیده و کلمه‌های پرطمطراق بیان می‌کند. نوشته‌های او سرشار از جمله‌های کوتاهی است که ریتم آرام یا تند آن‌ها بیان‌گر احساس و اندیشة شخصیت‌هاست. از دیدگاه هانری مشونیک، هر متن ریتم خاص خود را دارد که نقشی اساسی در معنازایی آن ایفا می‌کند. وظیفة مترجم کشف عناصر معنازایی در متن اصلی و سپس بازآفرینی آن در ترجمه است که مشونیک از آن به‌عنوان «مطابقت بوطیقایی» (concordance poétique) متن اصلی با ترجمه یاد می‌کند. بررسی ترجمة دو داستانِ ابله محله و ایزابل بروژ نشان می‌دهد که هرچند مترجم به‌دلیل تفاوت‌های زبانی یا برای رعایت قواعد درست‌نویسی گاهی از ریتم متن اصلی فاصله گرفته، اما در بازآفرینی ریتم و نشانه‌های شفاهیت (oralité) متن موفق شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of Rhythm in Persian Translations of the Works of Christian Bobin: Mahvash Ghavimi’s Translation of Geai and Isabelle Bruges

نویسنده [English]

  • Saber Mohseni

Assistant Professor of French Language and Literature, French Language and Literature Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to study the question of rhythm in the Persian translations of the work of Christian Bobin, presented by Mahvash Ghavimi. In Bobin’s writings, we meet people who seek happiness, but instead of fighting problems and changing conditions, they accept life as it is. After presenting the thought that Bobin confides to his readers in a simple and fluid style, we approach the question of rhythm as it is treated in the writings of Henri Meschonnic, a French translator. According to him, every text has its own rhythm which plays a crucial role in its significance. The translator must discover the factors involved in the significance of the text and recreate them in the translated text. We are then interested in studying the translation of two books of Bobin, entitled Geai and Isabelle Bruges, to see how the translator overcame the problems of recreating the rhythm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rhythm
  • Rhythm in Translation
  • Mahvash Ghavimi
  • Christian Bobin
  • Henri Meschonnic
بوبن، کریستیان (1373)، ستایش هیچ: تأملی در عشق و زندگی، ترجمة پرویز سیار، تهران: گفتار.
بوبن، کریستیان (1374)، چهرة دیگر، ترجمة پرویز سیار، تهران: گفتار.
بوبن، کریستیان (1390)، ایزابل بروژ، ترجمة مهوش قویمی، تهران: آشیان.
بوبن، کریستیان (1398)، ابله محله، ترجمة مهوش قویمی، تهران: آشیان.
 
Benveniste, Emile (1966), “La notion du ‘rythme’ dans son expression linguistique”, in: Problèmes de linguistique générale 1, Paris: Gallimard.
Berman, Antoine (1995), Pour une critique des traductions: John Donne, Paris: Gallimard.
Berman, Antoine (1999), La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris: Seuil.
Bobin, Christian (1985), Souveraineté du vide, Saint-Clément-de-Rivière: Fata Morgana.
Bobin, Christian (1992), Isabelle Bruges, Paris: Le temps qu’il fait (Version électronique).
Bobin, Christian (1995), Le Très-Bas, Paris: Gallimard.
Bobin, Christian (1998), Geai, Paris: Gallimard (Version électronique).
Dessons, Gérard and Henri Meschonnic (2005), Traité du rythme: Des vers et des proses, Paris: Dunod.
Meschonnic, Henri (1982), Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse: Verdier.
Meschonnic, Henri (1999), Poétique du traduire, Paris: Seuil.
Portevin, Catherine (1992), “Christian Bobin”, Télérama, no. 2196.
Riffaterre, Michael (1983), Sémiotique de la poésie, traduit par Jean-Jacques Thomas, Paris: Seuil.
Tralongo, Stéphanie (2004), “Christian Bobin et les infortunes de la critique littéraire: Conséquences de l'hétérogénéité des indicateurs de position dans le champ littéraire sur la réception médiatique de l'œuvre de Christian Bobin”, in: Sociologie de l'Art, no. 2.